Bibl 200

Prof. Anton Kaspret


analitična raven:
avtor: Dolenc, Metod
naslov: Prof. Anton Kaspret
monografska raven:
naslov: LZ
impresum:
datum: 1920
obseg enote enota: vol : XL
obseg enote enota: issue : 12
obseg enote enota: pp : 700–704