Ms 022

Krebsova pesmarica

Verjetno romarska pesmarica brez napevov. Vezana je v kartonirane platnice, zlepljene iz več plasti tiskanega in rokopisnega gradiva (nemška besedila v frakturi ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ravne na Koroškem
identifikacijska številka Rav : Kotnik 4
vsebina rokopisa:
povzetek:

Verjetno romarska pesmarica brez napevov. Vezana je v kartonirane platnice, zlepljene iz več plasti tiskanega in rokopisnega gradiva (nemška besedila v frakturi). Na platnici sta bila privezana dva zapirača, ki sta zdaj odtrgana, vidne pa so sledi in ostanki vrvic. Del platnic je lesen - leseni desčici sta vgrajeni v kartonažo. Hrbet je prevlečen z usnjem, ki razpada.

Rkp sestavlja osem leg in dva prilepljena folija na koncu. Prva lega je všita (dodana) v celoto; na mestu, kjer se je dotikala z zapiračem, ji je bil izrezan del roba. V rkp je prosto vstavljena tudi preganjena pola, na katere štirih straneh je zapisana Pesſem od soudniga dnei.

Rokopis sta napisali dve roki, posamezne vpise je napravilo še nekaj rok. Na nekdaj prvem, zdaj sedmem foliju je zapis (s tretjo, precej kultivirano roko): „Franze Kreps lejbu te ſahualim Sa lete Bukue Peſsemske“. Sklepati je torej, da je bil France Krebs nekdanji lastnik pesmarice, morda romarski voditelj.

Prva lega je očitno dodana glavnemu delu pozneje. Možno je, da je bil glavni del vezan poprej drugače in da je starejši. Zadnja dva prilepljena lista dopolnjujeta nepopolno, pretrgano pesem s šaljivo vsebino z naslovom Od teh noreh Shen koku suoie moshe oppraulaio.

Začetni del pesmarice je povezan s čaščenjem sv. Frančiška Ksaverija v božjepotni cerkvi v Radmirju pri Gornjem Gradu. Na prvih listih (1r–3v) je desetkitična pesem o tem svetniku, v zadnjo kitico je vključena tradicijska prošnja za blagoslov: O svet Francisc, s tojo roko / shegnei dushe, telesa, / shitna pole, vinske gore, / pomagei nam u nebesa. Sledijo litanije sv. Frančiška Ksaverija.

Posebej gre omeniti evharistično pesem Od Suetiga Reshniga Teleſsa (24r–26r) iz 18 štirivrstičnih kitic; pisana je po vzoru ljudske pesmi v dvostopičnih amfibrahih: Usemite ter iete / Tu moie telu / kateru pogleite / Sa uaſs bo sdanu (metrična oblika t.i. alpske poskočnice). V knjigi je mdr. več romarskih Marijinih pesmi, zlasti v peti legi, ki je po formatu 5 mm manjša, morda starejša od preostalih delov rkp, vendar pa besedilo z njenega konca nato zvezno teče naprej, tako da je bila očitno zamišljena kot organski del besedila. Naslovi pesmi v peti legi so:

  • Peſsem od Suete planine (pet pesmi s tem naslovom)
  • O[d] Matere Boshie u petrouzhah
  • Od Marie Diuize u Kokri
  • Od Marie Diuize na S. gorri
  • Od Marie Diuize u Kroppi
  • "Maria s' Kroppe" je omenjena tudi v naslednji, Od milostuiga serza M. D., ki je cela zapisana tudi v šesti legi.
Med drugimi krajevnimi imeni je omenjena Perova pri Beljaku v naslovu in besedilu Peſsem od gnadliuiga Jesuſsouiga pilda u' blaku na peroui.

Proti koncu več šaljivih pesmi – Od vinskih Bratou, Od enga Kmeta idr.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesmarica, kmečki pisci: drugi kmečki pisci :
naslov: Krebsova pesmarica
incipit: lessm lessm prid na prizhe
Dalni blishni folk uen
lessem lessem tebe klizhe
Suet Francisc xaverius
Na tem suetim hribzo st
gorniga gradu fare
eksplicit: od nega vrednoste katre ni preshazat preplazhet
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 97 folijev; peta lega je pribl. pol cm manjša po višini in širini.
dimenzije list enota: mm :
višina: 167
širina: 104
foliacija: Ni foliacije.
kolacija leg: 6 + 12 + 16 + 14 + 10 + 8 + 16 + 14 + 2
opis rok roke: 2 :
opomba o roki: Napisali dve roki. Prvo, privezano lego (6 fol.), kakor tudi ostanek zadnje, prilepljene lege (ohranjena le dva folija), je napisala prva roka, zelo nespretna, skoraj brez ločil in velike začetnice, vsekakor roka bukovnika ali „učenega kmeta“. Morda je ista roka (ali druga podobna bukovniška roka) zapisala tudi pesem na priloženi preganjeni poli. Osrednjih sedem leg je napisala druga, glavna roka, bolj kultivirana.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Koroška
čas nastanka od: 1750 do: 1800 : 2. polovica 18. stoletja
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-04-24Matija Ogrin: Dodatki ob ponovnem ogledu.
  • 2010-06-10Matija Ogrin: Prvi osnutek opisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 022. Krebsova pesmarica. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_022/VIEW/ [ datum dostopa ]