Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671–1850)

Predgovor

Sklepni segment podpisa oporoke

Pred nami je tretja monografija Borisa Golca, ki obravnava uradovalno sloveniko. Prvi dve sta bili znanstvenokritični izdaji, v katerih je obdelal slovenske prisege: v prvi prisege mestnih oblasti (2009) in v drugi prisege trških ter poklicnih skupnosti (2011). V tej, tretji knjigi, se je posvetil najmanj raziskani zvrsti – slovenskim oporokam. Za vsako oporočno besedilo je raziskal okoliščine in ozadje nastopajočih oseb ter pripravil diplomatični in kritični prepis slovenskega teksta, na koncu pa dodal pregled oporočnega izrazja.

Med vsemi možnimi zvrstmi besedil, ki so jih v slovenščini pisali od srednjega veka do srede 19. stoletja, se oporočna pojavijo med zadnjimi. Golčeva monografija nam prinaša 51 besedil, ki dokumentirajo začetek in vznik te pomembne zvrsti v dolgi dobi od leta 1671 do leta 1850: 42 je oporok, devet pa z oporokami povezanih priseg. Od teh je glavnina besedil prvič objavljena. Oporoke v slovenščini so podali ljudje vseh družbenih stanov: od dveh plemkinj do župnika, učitelja, tržana in preprostih podložnikov. Izvirajo iz skoraj vseh slovenskih pokrajin, zanimivo pa je, da jih je največ iz južne Štajerske in zahodnega slovenskega etničnega obrobja.

Golčeva monografija nudi obširen znanstveni prikaz vseh doslej evidentiranih slovenskih dokumentov, v katerih so naši predniki urejali svoje tusvetne stvari v mislih na zadnjo uro, nekateri prav na pragu med življenjem in smrtjo. Dragocenost teh besedil je mdr. v tem, da dokumentirajo, kako je oporočitelj v dramatičnem trenutku ločitve od sveta in življenja potreboval za zapis poslednje volje svoje eksistencialno izrazilo – svoj domači, slovenski jezik.

Matija Ogrin

Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671–1850)

Boris Golec

1. Mesto oporok v slovenskem pismenstvu

Oporoke, napisane v slovenskem jeziku in nastale do srede 19. stoletja, ki v uradovalnem pismenstvu v slovenščini pomeni prelomnico, so bile do nedavnega komaj znana zvrst starejših slovenskih dokumentov. Zapisovanje ustnih oporok pred pričami, ne da bi jih sproti prevajali v drug jezik, je namreč nasploh zelo pozna praksa. Oporoke drugače kot prisege nimajo tako intimne (sakralne) note, da bi morale biti zvest posnetek oporočiteljevih besed, zato so jih pismeni ljudje laže oblikovali v uradovalnem jeziku (nemščini, latinščini, italijanščini), ki so ga v pisni obliki obvladali neprimerno bolje. Zapisovanje oporok v slovenščini se je razmahnilo šele od konca 18. stoletja dalje,1 1 V gospoščinskih, mestnih, sodnih in drugih arhivih na Slovenskem se je iz stoletij pred sredo 19. stoletja ohranilo veliko zapisov ustnih oporok. O poznem zapisovanju v slovenščini nazorno priča arhivski fond gospostva Klevevž na vzhodnem Dolenjskem, v katerem je najti najstarejše znane slovenske podložniške oporoke. Ohranjen je cel fascikel oporok iz obdobja 1747–1810, ki so jih zapisali gospoščinski uradniki in duhovniki (ARS, AS 743, Gospostvo Klevevž, fasc. 4). Med njimi sta dve v slovenščini, nastali v letih 1795 in 1802; prva je delo gospoščinskega uradnika, ki je sestavil več nemških oporok, druga pa verjetno prav tako zapis uradniške roke. Tretja oporoka, delo učitelja iz leta 1795, je zdaj pogrešana. vzporedno s povečano stopnjo pismenosti kot posledico terezijanske šolske reforme s splošno šolsko obveznostjo (1774), splošno sicer samo na deklarativni ravni.2 2 O terezijanski šolski reformi in splošni šolski naredbi: Schmidt, Zgodovina šolstva, str. 178–183. Pred prvimi zapisi ustnih oporok srečamo v slovenščini osamljene primere oporočnih besedil izpod peresa oporočiteljev samih, ki so seveda morali biti vešči pisanja v svoji materinščini, v kateri se je zlasti za uradne potrebe pisalo zelo malo, praviloma le v skrajni nuji.

Slovenske oporoke so v pregledih starejših slovenskih dokumentov komajda prisotne,3 3 Prim. zlasti Umek (ur.), Slovenščina v dokumentih skozi stoletja; Umek (ur.) idr., Iz roda v rod. kar pride še posebej do izraza ob primerjavi s prisegami kot daleč najpogostejšimi slovensko pisanimi uradovalnimi besedili.4 4 Iz obdobja od srede 16. do srede 19. stoletja poznamo približno 400 slovenskih priseg. Prim. glavne objave: Ribnikar, Slovenske podložniške prisege; Golec, Ljubljansko škofijsko gospostvo (Pfalz); isti, Mestna prisežna besedila; isti, Slovenska prisežna besedila. Še pred kratkim smo poznali več prisežnih besedil, ki oporoke tako ali drugače zadevajo, kakor oporok samih. Šele odkritja zadnjih let so tehtnico nagnila v korist oporočnih besedil. Od skupno 42 oporok, ki jih obravnava pričujoča monografija, je glavnina (29) v njej objavljenih prvič.

Skoraj pol stoletja je bila edina znana oporoka iz časa pred 1850 zadnja volja tržana Mihaela Modrinjaka iz Središča ob Dravi iz leta 1713, ki pa je napisana v kajkavščini z zelo redkimi slovenskimi elementi (središkimi lokalizmi).5 5 Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 14–16. Modrinjakova oporoka, ohranjena samo v mlajšem prepisu (1840) in objavljena leta 1905, tako ni dobila ustreznega mesta v obravnavah slovenskega pismenstva.6 6 Omenjena je v Kidričevem kronološkem seznamu slovenskih tiskov in rokopisov (1921–22) (Kidrič, Opombe k protir. (katol.) dobi, str. 76), ne pa tudi v Zgodovini slovenskega slovstva (1956) (Legiša (ur.), Gspan (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva, str. 293). Njen pomen je tem večji, ker še danes ne poznamo nobenega drugega slovenskega zapisa zadnje volje meščana oziroma tržana.

Na prve povsem slovenske oporoke je šele leta 1953 opozoril neznani objavitelj v Istrskem zgodovinskem zborniku, v katerem sta se med drugim znašli dve oporočni besedili iz tržaškega zaledja, obe iz prve četrtine 19. stoletja in objavljeni brez komentarja.7 7 [Anonimus]: 1816. Slovenski testament iz Ricmanj; [Anonimus]: 1823. Slovenski testament iz Ricmanj. Naslednje leto (1954) je slovenistično stroko razveselila objava ene še danes najstarejših odkritih oporok. Leta 1685 jo je sestavil cerkniški župnik Gregor Črvič (Cervič), tudi sicer slovensko pišoč človek z izpričanim vplivom na slovensko pismenstvo v svojem okolju.8 8 Rupel, Prispevki k protireformacijski dobi, str. 193. Cervič je v oporoki, napisani devet let pred smrtjo, imenoval za univerzalno dedinjo Ester Maksimilijano baronico Coraduzzi, eno od avtoric plemiške zasebne korespondence med materjo in hčerko s konca 17. stoletja (objava: Merkù, Slovenska plemiška pisma; isti, Zasebna slovenščina v 17. stoletju, 134–140). O Cerviču (Črviču) in njegovem pisanju v slovenščini gl. zlasti: Merkù, Zasebna slovenščina v 17. stoletju, str. 122–134. Cervičevo pismo iz leta 1688 je dolgo veljalo za najstarejše pismo v slovenščini (Rupel, Pripevki k protireformacijski dobi, str. 189–192). Črvičev kratki testament je skoraj pol stoletja veljal za najstarejšega v slovenskem jeziku, dokler ni bila odkrita in objavljena (1998) še zdaj edina znana prava plemiška oporoka, lastnoročni zapis baronice Barbare Kacijanar, nastal v Ljubljani leta 1671.9 9 Žvanut, »To ie moia uola«.

Medtem se je v objavi (1971) pojavila prva oporoka podložnika, nastala konec 18. stoletja,10 10 Umek (ur.), Slovenščina v dokumentih, str. 36–38. med številnimi objavljenimi blejskimi podložniškimi prisegami (1976) pa dve iz istega stoletja, katerih vsebina je pričevanje o zadnji volji.11 11 Ribnikar, Slovenske podložniške prisege, str. 62 in 84. Tudi tovrstnih vsebin v starejših slovenskih dokumentih dotlej skorajda nismo poznali, razen osamljenega primera, objavljenega leta 1921.12 12 Dolenc, Pravodsodstvo pri novomeškem, str. 88. V devetdesetih letih 20. in v začetku 21. stoletja je bilo v reviji Arhivi predstavljenih še nekaj novoodkritih podložniških oporok oziroma z njimi povezanih priseg,13 13 Košir, Primeri starejših oporok, str. 112––114; Golec, Ljubljansko škofijsko gospostvo, str. 264. mimo strokovne periodike pa tudi prva in doslej edina znana oporoka učitelja iz leta 1801.14 14 Oporoka je bila odkrita že v petdesetih letih prejšnjega stoletja med urejanjem arhivskega fonda mesta Višnja Gora, objavljena pa šele leta 1993 (Golec, Najstarejša oporoka učitelja, str. 351).

Večje število oporočnih besedil, kot je bilo vseh dotlej znanih, je v zadnjem desetletju vrglo na površje raziskovanje v slovenskih in avstrijskih arhivih. Gre sicer skoraj samo za oporoke podložnikov, vse so poznega nastanka, od konca 18. do srede 19. stoletja, vendar po večini niso bile evidentirane niti v internih arhivskih popisih. Po številčnosti novoodkritih, doslej še v celoti neobjavljenih besedil, močno odstopa Spodnja Savinjska dolina s širšim celjskim območjem od Posavja do Šaleške doline.15 15 Vsa oporočna besedila v Zgodovinskem arhivu Celje razen enega je v okviru raziskovalnega projekta Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja‌ (2008–2011) evidential arhivist dr. Aleksander Žižek. Najdbe narekovanih in izjemoma tudi lastnoročno napisanih podložniških testamentov v sodnih spisih s tega območja vlivajo upanje, da je tovrstnega neevidentiranega gradiva še več. Svojevrstno presenečenje pomeni oporoka plemkinje iz Vipave, čeravno je poznega nastanka, iz leta 1843, oporočiteljica pa se je poleg tega rodila v kmečki družini.16 16 Oporočiteljica Terezija pl. Premerstein, rojena Hladnik, se je rodila kot kmečka hči, pa tudi njen soprog Štefan je bil poplemeniten šele v otroških letih (Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem, str. 108). Obravnavano obdobje zaključuje doslej edina odkrita oporoka vojaka; nastala je na skrajnem robu slovenskega etničnega ozemlja, v Trstu (1850).

Nabor oporok v slovenščini tako po trenutnem stanju raziskanosti ni več neznaten – skupno jih je 42 – odraža pa tudi pestro socialno strukturo oporočiteljev: od podložnikov do plemičev, po ena oporoka pripada tržanu, učitelju, duhovniku in vojaku. Precej reprezentativno so zastopane tudi slovenske pokrajine od Istre in Trsta do Prlekije. Od habsburških dednih dežel, v katerih so živeli Slovenci, manjka samo Koroška, pogrešamo po tudi ozemlja pod Beneško republiko in Prekmurje kot del Ogrskega kraljestva. Pri tem je treba poudariti, da pokrajinska razporejenost in čas nastajanja oporok glede na sedanje poznavanje problematike nista nujno reprezentativna.

Tabela 1: Pokrajinska in časovna razporejenost oporok

Dežela

17. stoletje

(1671–1685)

18. stoletje

(1713–1795)

1. polovica 19. stoletja

(1801–1850)

Skupaj

(1671–1850)

Kranjska 2 3 6 11
Štajerska 0 1 21 22
Istra 0 0 7 7
Goriška 0 0 1 1
Trst 0 0 1 1
SKUPAJ 2 4 36 42

Tabela 2: Pravni oziroma socialni status oporočiteljev in oporočiteljic

Status

17. stoletje

(1671–1685)

18. stoletje

(1713–1795)

1. polovica 19. stoletja

(1801–1850)

Skupaj

(1671–1850)

plemkinja 1 0 1 2
duhovnik 1 0 0 1
tržan 0 1 0 1
učitelj 0 0 1 1
podložnik 0 2 17 19
podložnica 0 1 16 17
vojak 0 0 1 1
SKUPAJ 2 4 36 42

Tabela 3: Zapisovalci oporok

Avtor zapisa

17. stoletje

(1671–1685)

18. stoletje

(1713–1795)

1. polovica 19. stoletja

(1801–1850)

Skupaj

(1671–1850)

oporočitelj/ica 2 0–1 1 3–4
druga oseba 0 3–4 35 38–39
SKUPAJ 2 4 36 42

V primerjavi z oporokami poznamo precej manj, samo devet prisežnih besedil prič oporočnih dejanj. Vsa prisežna besedila, ki oporoke tako ali drugače zadevajo, so nastala v 18. stoletju in izvirajo s Kranjskega, pri čemer je ena oporoka, o kateri je govor v prisegi, nastala na Goriškem. Besedil je sicer deset, ker je eno ohranjeno v dveh zapisovalskih različicah, nanašajo pa se na samo sedem ustno izraženih oporok šestih oporočiteljev. Med prisežniki najdemo poleg podložnikov tri deželne svobodnike, katerih prisega se nanaša na zadnjo voljo svobodnice (1734) in je sploh najstarejše znano prisežno besedilo. Eden od oporočiteljev, o katerega zadnji volji govorita dve prisegi, je bil vojak, v vojsko mobiliziran kmečki človek, zadnje tri prisege pa govorijo o oporoki obogatelega kmečkega trgovca z živino.

Tabela 4: Pravni oziroma socialni status oporočiteljev in oporočiteljic, o katerih govorijo prisege

Status

1. polovica 18. stoletja

(1734–1743)

2. polovica 18. stoletja

(1779–1795)

Skupaj (1734–1795)
deželna svobodnica 1 0 1
podložnik 1 2 3
podložnica 1 0 1
vojak 0 1 1
SKUPAJ 3 3 6

2. Pregled slovenskih oporok (1671–1850) in z oporokami povezanih prisežnih besedil (1734–1795)

Pričujoči pregled prikazuje stanje raziskanosti ob koncu leta 2016. V njem so tabelarično ločeno predstavljene oporoke (A) in nato z oporokami povezana prisežna besedila (B), vsako z osnovnimi podatki o vsebini, hranišču, zapisovalcu, posebnostih ter morebitnih objavah in obravnavah. V pregled niso vključena tista besedila, ki bi jih kot oporočna lahko označili samo pogojno.17 17 Zaradi zgodnjega nastanka in dejstva, da izvira iz Prekmurja, najvzhodnejše slovenske pokrajine, gre posebej omeniti izročilno pismo podložnika Marka Korošca iz Nedelice pri Turnišču, datirano 2. februarja 1680 in ohranjeno v prepisu iz petdesetih let 18. stoletja. Odkritelj in objavitelj Andrej Hozjan ga je sicer označil za oporoko, vendar gre v resnici za druge vrste pravno dejanje, za izročilno pismo, ki se nanaša na izročitev travnika sinu pred naprošenimi pričami. V besedilu prevladujejo kajkavski elementi. Hozjan, Historično o novoodkritem, str. 367–369.

A) Oporoke

Zaporedna št. 01
Čas in kraj nastanka 1671 24. V., Ljubljana, Kranjska
Vsebina Oporoka baronice Barbare Kacijanar, rojene Križanič.
Zapisovalec Oporočiteljica.
Posebnosti

Obstajata tudi nedatiran nemški prevod oporoke in kodicil v nemščini z datumom 28. marec 1673, ki ju je oporočiteljica sama samo podpisala.

Edina znana plemiška oporoka pred letom 1843.

Belokranjski in hrvaški jezikovni elementi in hrvaški črkopis.

Hranišče ARS, AS 308, Zbirka testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani, II. serija, K–14, 24. in 27. 5. 1671, Ljubljana.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Maja Žvanut, »To ie moia uola«. Po sledeh nekega testamenta iz 17. stoletja. Zgodovinski časopis 52 (1998), št. 4, str. 487–490. Celotna obravnava: prav tam, str. 487–496.

Objava: Matevž Košir, Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Arhivi 26 (2003), št. 1, str. 93–96. Celotna obravnava: prav tam, str. 89–110.

Zaporedna št. 02
Čas in kraj nastanka 1685 XII. 26., Cerknica, Notranjska, Kranjska
Vsebina Oporoka prelata Gregorja Črviča (Cerviča), župnika v Cerknici.
Zapisovalec Oporočitelj.
Posebnosti Okoli župnika Črviča (Cerviča) je obstajal krog slovensko pišočih ljudi, med drugim dve plemkinji.
Hranišče ARS, AS 308, Zbirka testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani, III. serija, Z–9, 26. 12. 1685.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Mirko Rupel, Prispevki k protireformacijski dobi. Slavistična revija V–VII (1954), str. 193. Celotna obravnava: prav tam, str. 193.

Omemba (brez letnice): Lino Legiša (ur.), Alfonz Gspan (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva. I Do začetkov romantike. Ljubljana: Slovenska matica, 1956, str. 293.

Omemba: Ema Umek (ur.) idr., Iz roda v rod. Pričevanja o slovenskem jeziku (Publikacije Arhiva SR Slovenije, Katalogi, Zvezek 5). Ljubljana: Arhiv SR Slovenije 1982, str. 44.

Objava: Matevž Košir, Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Arhivi 26 (2003), št. 1, str. 110–111. Celotna obravnava: prav tam, str. 110–111.

Zaporedna št. 03
Čas in kraj nastanka 1713 s. d., Središče ob Dravi, Prlekija, Štajerska
Vsebina Oporoka tržana Mihaela Modrinjaka.
Zapisovalec Morda oporočitelj.
Posebnosti

Ohranjen je samo prepis v Dajnkovi dekanijski kroniki iz leta 1840.

Kajkavščina z redkimi prleškimi elementi in kajkavski črkopis.

Hranišče Župnijski arhiv Velika Nedelja, Kronika dekanije Velika Nedelja 1840, pag. 237–239.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Fran Ilešič, Hrvatski utjecaji u istočno-štajerskim tekstovima. (Preštampano iz 162. knjige »Rada« Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). Zagreb: Tisk Dioničke tiskare, 1905, str. 14–16. Celotna obravnava: prav tam, str. 14–17.

Obravnava: Jakob Rigler, Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. V: Viktor Vrbnjak (ur.), Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Maribor: Obzorja, 1968, str. 668.

Zaporedna št. 04
Čas in kraj nastanka Okoli 1790, [Klevevž], Dolenjska, Kranjska
Vsebina Oporoka podložnika Adama Šklandra.
Zapisovalec Ustno oporoko je »pred približno šestimi leti« zapisal kmečki človek Jakob Končina. Ohranjen je prepis z datumom 5. marec 1796 in Končinovim podpisom.
Posebnosti ---
Hranišče ARS, AS 743, Gospostvo Klevevž, fasc. 7, Zapuščinski inventarji in cenilni zapisniki imetja umrlih podložnikov, št. 20.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral France Baraga 2008.

Zaporedna št. 05
Čas in kraj nastanka 1795 III. 19., [Klevevž], Dolenjska, Kranjska
Vsebina Oporoka podložnika Andreja Češnovarja.
Zapisovalec Jožef Skubic, učitelj.
Posebnosti ---
Hranišče Danes neznano. Leta 1971: ARS, AS 743, Gospostvo Klevevž, fasc. 4, 19. 3. 1795.
Objave in obravnave (kronološko)

Omemba: Ema Umek (ur.), Slovenščina v dokumentih skozi stoletja. Razstava ob 25-letnici samostojnega delovanja Arhiva Slovenije. Ljubljana, 8. do 17. februarja 1971. Ljubljana: Arhiv SR Slovenije, 1971, str. 15. Objava: prav tam, str. 36–38.

Omemba: Ema Umek (ur.) idr., Iz roda v rod. Pričevanja o slovenskem jeziku (Publikacije Arhiva SR Slovenije, Katalogi, Zvezek 5). Ljubljana: Arhiv SR Slovenije 1982, str. 56.

Objava (po objavi iz 1971, pomotoma manjkata dve vrstici): Matevž Košir, Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Arhivi 26 (2003), št. 1, str. 112. Celotna obravnava: prav tam, str. 111–112.

Zaporedna št. 06
Čas in kraj nastanka 1795 XII. 7., [Klevevž], Dolenjska, Kranjska
Vsebina Oporoka podložnice Jere Globevnice.
Zapisovalec Jakob Hrasteničar, uradnik.
Posebnosti ---
Hranišče ARS, AS 743, Gospostvo Klevevž, fasc. 4, Oporoke, 7. 12. 1795.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: Matevž Košir, Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Arhivi 26 (2003), št. 1, str. 113–114.
Zaporedna št. 07
Čas in kraj nastanka 1801 [III. 30], Svibno pri Radečah, Zasavje, Kranjska
Vsebina Oporoka učitelja (šolmoštra) Fortunata Skubica.
Zapisovalec Oporočitelj.
Posebnosti Edina znana oporoka učitelja (šolmoštra).
Hranišče ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, šk. 6, snopič Zapuščinski akt Fortunata Skubca 1801, priloga A, 30. 3. 1801.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Boris Golec, Slovenski testament iz Svibnega iz leta 1801. Zasavc III, št. 36, 21. 10. 1993, str. 34. Celotna obravnava: prav tam, št. 34, 7. 10. 1993, str. 33; št. 35, 14. 10. 1993, str. 33; št. 36, 21. 10. 1993, str. 34].

Objava: Boris Golec, Najstarejša oporoka učitelja v slovenščini. Kulturnozgodovinski oris dokumenta in njegovega avtorja. Šolska kronika 25 (2016), št. 3, str. 361–365. Celotna obravnava: prav tam, str. 361–367.

Zaporedna št. 08
Čas in kraj nastanka 1802 II. 9., [Klevevž], Dolenjska, Kranjska
Vsebina Oporoka podložnika Jerneja Lužarja.
Zapisovalec Jožef Pavše, verjetno uradnik.
Posebnosti ---
Hranišče ARS, AS 743, Gospostvo Klevevž, fasc. 4, Oporoke, 9. 2. 1802.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: Matevž Košir, Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Arhivi 26 (2003), št. 1, str. 114. Celotna obravnava: prav tam, str. 114.
Zaporedna št. 09
Čas in kraj nastanka 1809 22. 1., [Ločica pri Vranskem], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Antona Livka.
Zapisovalec Jakob Ručigoj, kmečki človek (po zapisniku zaslišanja oporočnih prič 10. 7. 1822 pred krajevnim sodiščem Ojstrica).
Posebnosti Zapisovanje glasu [i] z grafemom j, glasu [u] pa kot v.
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk. 3, Nepravdna dokumentacija za leti 1821 in 1822, IX/44.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 10
Čas in kraj nastanka 1816 XI. 20., Ricmanje pri Trstu, Istra
Vsebina Oporoka podložnice Katarine Komar.
Zapisovalec Mihael Pregarc, kmečki človek, pozneje nadrihtar (po uradnem zaznamku okrajnega sodišča Vikumberk (Fünfenberg) pri Kozini, 4. 12. 1816).
Posebnosti Napisano v tretji osebi kot pričevanje prič.
Hranišče PAK, PAK 252, Zbirka slovenski spisi, a. e. 32, Ricmanje, Testamenti in cenitve, 20. 11. 1816.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava faksimila prve strani: Slovenci ob Jadranu. Zgodovinska razstava. Koper 29. X. – 29. XI. 1952. Koper: Slovensko-hrvatska prosvetna zveza - podzveza v Kopru, 1952, str. 20.

Objava: [Anonimus], 1816. Slovenski testament iz Ricmanj. V: Istrski zgodovinski zbornik. Antologia storica istriana. Istarski historijski zbornik I. Koper: Zgodovinsko društvo Jugoslovanske cone STO, 1953, str. 242–243. Celotna obravnava: prav tam, str. 242–243.

Zaporedna št. 11
Čas in kraj nastanka Malo pred 1820 XI. 17., 18 18 17. novenber 1821 je datum oporočiteljeve smrti (po sodni delitvi premoženja v zapuščinskem spisu, 20. 11. 1820). [Šalek], Šaleška dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Janeza Sušca, po domače Jegra.
Zapisovalec Neznan.
Posebnosti Oporoka je v prvi osebi, vmes pa oporočitelj v drugi osebi nagovarja svoje brate.
Hranišče ZAC, ZAC 556, Krajevno sodišče Šalek in Turn, šk. 2, št. 41.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 12
Čas in kraj nastanka 1821 III. 8., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Jakoba Dreva.
Zapisovalec Jernej Zajc, rihtar v Sv. Andražu.
Posebnosti

Končnica [oj] v orodniku: mojoj, porvoj, ženoj, Grilkoj.

Oporoka je v prvi osebi, vmes preskoči na tretjo osebo in se vrne k prvi.

Hranišče ZAC, ZAC 528, Krajevno sodišče gospoščine Novi Klošter, šk. 1, Z 1, Zapuščine 1821–1830, zapuščinski spis Jakoba Dreva.
Objave in obravnave (kronološko)

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 13
Čas in kraj nastanka 1822 III. 3., Dolina pri Trstu, Istra
Vsebina Oporoka podložnika Ivana Prašla.
Zapisovalec Tomaž Paravel, verjetno kmečki človek.
Posebnosti ---
Hranišče PAK, PAK 252, Zbirka slovenski spisi, a. e. 8, Dolina, Testamenti 1820–1856, 13. 3. 1822.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Sumarno evidentirano v internem arhivskem popisu (inv. št. 352).

Zaporedna št. 14
Čas in kraj nastanka 1822 IV. 28., Zaglink (zaselek Miklavža pri Taboru), Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Alene (Helene) Ribar, samske kmečke hčerke.
Zapisovalec Jurij Grabnar, kmečki človek.
Posebnosti ---
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk. 4, Nepravdna dokumentacija za leti 1822–1823, IX/131.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 15
Čas in kraj nastanka 1823 VI. 24., Ricmanje pri Trstu, Istra
Vsebina Oporoka podložnika Mihaela Kureta.
Zapisovalec Mihael Pregarc (Pergarc), nadrihtar v Ricmanjah.
Posebnosti ---
Hranišče PAK, PAK 252, Zbirka slovenski spisi, a. e. 32, Ricmanje, Testamenti in cenitve, 24. 6. 1823.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: [Anonimus]: 1816. Slovenski testament iz Ricmanj. V: Istrski zgodovinski zbornik. Antologia storica istriana. Istarski historijski zbornik I. Koper: Zgodovinsko društvo Jugoslovanske cone STO, 1953, str. 243–245. Celotna obravnava: prav tam, str. 243–245.
Zaporedna št. 16
Čas in kraj nastanka 1825 III. 13., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Marka Potočnika.
Zapisovalec Jernej Zajc, rihtar v Sv. Andražu.
Posebnosti ---
Hranišče ZAC, ZAC 557, Krajevno sodišče gospostva Šenek, šk. 1, št. 24, zapuščinski spis Marka Potočnika.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 17
Čas in kraj nastanka 1826 V. 23., Kastelec pri Ospu, Istra
Vsebina Oporoka podložnice Antonije Kočevar.
Zapisovalec Mihael Pergarc (Pregarc), nadrihtar v Ricmanjah.
Posebnosti Napisano v tretji osebi kot pričevanje prič.
Hranišče PAK, PAK 252, Zbirka slovenski spisi, a. e. 12, Kastelec pri Ospu, testamenti 1820, 1826, 28. 10. 1826.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Sumarno evidentirano v internem arhivskem popisu (inv. št. 352).

Zaporedna št. 18
Čas in kraj nastanka 1826 s. d., [Ricmanje pri Trstu], Istra
Vsebina Pričevanje Filipa Komarja o ustni oporoki Mihaela Pregarca.
Zapisovalec Mihael Pergarc (Pregarc), kmečki človek, prej nadrihtar v Ricmanjah.
Posebnosti ---
Hranišče PAK, PAK 252, Zbirka slovenski spisi, a. e. 32, Ricmanje, Testamenti in cenitve, s. d. 1826.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Sumarno evidentirano v internem arhivskem popisu (inv. št. 352).

Zaporedna št. 19
Čas in kraj nastanka 1827 II. 21., [Loke pri Taboru], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Helene (Alene) Tičar.
Zapisovalec Martin Dobnikar, kmečki človek.
Posebnosti Zapis je po pričevanju oporočnih prič nastal že po oporočiteljičini smrti (po zapisniku zališanja oporočnih prič 20. 11. 1827 pred krajevnim sodiščem Ojstrica).
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk. 7, N7/21, zapuščinski spis Helene Tičar.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 20
Čas in kraj nastanka 1827 VIII. 31., Rupa pri Podgradu, Istra (danes Hrvaška)
Vsebina Oporoka podložnika Mateta Zurine.
Zapisovalec Jožef Udovič, neznanega stanu.
Posebnosti ---
Hranišče PAK, PAK 77, Okrajno sodišče Podgrad, t. e. 22, a. e. 14.
Objave in obravnave (kronološko) Objava faksimila: Duša Krnel Umek, Dokumenti o Slovencih ob Jadranu od leta 1797 do leta 2009. Koper: Pokrajinski arhiv, 2009, str. 208.
Zaporedna št. 21
Čas in kraj nastanka 1828 XII. 28., [Konošek (zaselek Miklavža pri Taboru)], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Marjete Konovšek, vdove preužitkarice.
Zapisovalec Jurij Zakonšek, kmečki človek.
Posebnosti Napisano v tretji osebi.
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk. 9, N9/2, zapuščinski spis Marjete Konovšek.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 22
Čas in kraj nastanka 1829 II. 27., Marija Širje pri Zidanem Mostu, Zasavje, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Elizabete Pavelšek ali Godlar.19 19 Po zapuščinski razpravi 17. marca 1829 pri gospostvu Ojstrica je umrla v soseski Sava v okraju Boštanj na Kranjskem, tj. zaselek Za Savo nasproti železniške postaje Hrastnik na drugi strani Save.
Zapisovalec Anton Kadunc, mežnar in organist.
Posebnosti Napisano v tretji osebi, vmes v drugi, nato preide na prvo osebo in nazadnje ponovno na tretjo.
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk. 9, N9/4, zapuščinski spis Elizabete Pavelšek ali Godlar.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 23
Čas in kraj nastanka 1829 IV. 8. , Miklavž pri Taboru, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Mice (Marije) Bokal ali Živulkar, vdove preužitkarice.
Zapisovalec Jurij Zakonšek, kmečki človek.
Posebnosti Napisano v tretji osebi.
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk. 9, N9/12, zapuščinski spis Marije Bokal.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 24
Čas in kraj nastanka 1829 IX. 28, Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Izvleček iz oporoke podložnika Matevža Rotarja, zadevajoč mašno ustanovo.
Zapisovalec Jurij Tomšič, neznanega stanu.
Posebnosti Prepis v listini ljubljanskega škofa Antona Alojza Wolfa o mašni ustanovi.
Hranišče NŠAL, NŠAL 28, Mašne ustanove, fasc. 7, št. 1200, 16. 10. 1836.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Jože Maček, Mašne in svetne ustanove na Kranjskem. Urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem od 1810 do 1853. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008, str. 34.

Obravnava: prav tam, str. 546.

Zaporedna št. 25
Čas in kraj nastanka 1830 III. 30., Loke pri Taboru, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Lize (Elizabete) Knez, rojene Pirkovič, vdove oštetarice.
Zapisovalec Neznan, v pisanju izurjen uradnik ali duhovnik.
Posebnosti Zapis oporoke dan po oporočiteljičini smrti. Napisano v tretji osebi kot pričevanje prič.
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk. 9, N9/35, zapuščinski spis Elizabete knez, rojene Pirkovič.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Boris Golec 2016.

Zaporedna št. 26
Čas in kraj nastanka 1830 IX. 26., Dolina pri Trstu, Istra
Vsebina Pričevanje Roka Prašla in Ivanca Štrajna o ustni oporoki Marije Prašel.
Zapisovalec Berto Štrajn, verjetno kmečki človek.
Posebnosti Napisano v tretji osebi kot pričevanje prič že po oporočiteljičini smrti.
Hranišče PAK, PAK 252, Zbirka slovenski spisi, a. e. 8, Dolina, Testamenti 1820–1856, 26. 9. 1830.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Sumarno evidentirano v internem arhivskem popisu (inv. št. 352).

Zaporedna št. 27
Čas in kraj nastanka 1831 II. 10., Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Izvleček iz oporoke podložnice Mice (Marije) Tomšič, zadevajoč mašno ustanovo.
Zapisovalec Štefan Praznik, neznanega stanu.
Posebnosti Prepis v listini ljubljanskega škofa Antona Alojza Wolfa o mašni ustanovi.
Hranišče NŠAL, NŠAL 28, Mašne ustanove, fasc. 7, št. 1200, 24. 10. 1836.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Jože Maček, Mašne in svetne ustanove na Kranjskem. Urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem od 1810 do 1853. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008, str. 34.

Obravnava: prav tam, str. 546–547.

Zaporedna št. 28
Čas in kraj nastanka 1831 III. 20., Črni Vrh pri Taboru, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Martina Vrhovca, preužitkarja.
Zapisovalec Martin Dobnikar, kmečki človek (po zapisniku zaslišanja oporočnih prič 3. 12. 1832 pred krajevnim sodiščem Ojstrica).
Posebnosti ---
Hranišče ZAC, ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, šk.14, II/34, zapuščinski spis Martina Ocepka, po domače Vrhovca.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 29
Čas in kraj nastanka 1831 III. 23., Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Izvleček iz oporoke podložnice Elizabete (Špele) Močnik, zadevajoč mašno ustanovo.
Zapisovalec Štefan Praznik, neznanega stanu.
Posebnosti Prepis v listini ljubljanskega škofa Antona Alojza Wolfa o mašni ustanovi.
Hranišče NŠAL, NŠAL 28, Mašne ustanove, fasc. 7, št. 1200, 2. 7. 1836.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Jože Maček, Mašne in svetne ustanove na Kranjskem. Urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem od 1810 do 1853. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008, str. 33–34.

Obravnava: prav tam, str. 546.

Zaporedna št. 30
Čas in kraj nastanka 1832 II. 27., [Pirešica pri Galiciji], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Antona Brinška iz Pirešice pri Galiciji.
Zapisovalec Martin Pernovšek, kmečki človek.
Posebnosti Oporočitelj nagovarja svojega sina v drugi osebi.
Hranišče ZAC, ZAC 557, Krajevno sodišče gospoščine Šenek, šk. 2, št. 65, zapuščinski spis Antona Brinška.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 31
Čas in kraj nastanka 1835 IV. 23. ali malo pred tem, [Založe pri Polzeli], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Antona Kolenca, preužitkarja.
Zapisovalec Jurij Bovha, neznanega stanu.
Posebnosti Napisano v tretji osebi.
Hranišče ZAC, ZAC 557, Krajevno sodišče gospoščine Šenek, šk. 4, št. 122, zapuščinski spis Antona Kolenca.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 32
Čas in kraj nastanka 1836 I. 36., Zabukovje pri Sevnici, Posavje, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Katarine Medvešek.
Posebnosti Janez Stritar, neznanega stanu.
Hranišče ZAC, ZAC 471, Deželsko in krajevno sodišče gospoščine Planina pri Sevnici, šk. 6, Z 1, Zapuščine, št. 12, zapuščinski spis Katarine Medvešek.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 33
Čas in kraj nastanka 1837 VI. 9., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Elizabete Razpotnik, poročene Klapel, vdove viničarke.
Zapisovalec Jernej Zajc, kmečki človek, prej rihtar v Sv. Andražu.
Posebnosti Ohranjen je tudi uradni prepis krajevnega sodišča Šenek, ki je oporoko razglasilo 24. 8. 1837.
Hranišče ZAC, ZAC 557, Krajevno sodišče gospoščine Šenek, šk. 3, št. 121, zapuščinski spis Elizabete Razpotnik.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 34
Čas in kraj nastanka 1838 VI. 5., Karteljevo pri Novem mestu, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Oporoka Janeza Peneta iz Šentjurija pri Novem mestu.
Zapisovalec Franc Štempihar, kmečki človek.
Posebnosti

Uvod se začne z oporočiteljevo prošnjo zapisovalcu, naj zapiše njegovo zadnjo voljo.

Oporočitelj je vsebino oporoke ponovno potrdil 30. maja 1839.

Hranišče ARS, nerazvrščeno gradivo, mapa Slovenica – neurejeno. Mapa odkrita julija 2016.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Boris Golec 2016.

Zaporedna št. 35
Čas in kraj nastanka 1840 III. 17., Tešova pri Vranskem, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Mihaela Zavrtnika, po domače Uraniča.
Zapisovalec Gregor Vašte, neznanega stanu, verjetno uradnik.
Posebnosti ---
Hranišče ZAC, ZAC 500, Krajevno sodišče posestva Brode, šk. 1, Zapuščinski spisi, zapuščinski spis Mihaela Uraniča.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2009.

Zaporedna št. 36
Čas in kraj nastanka 1842 I. 7., Zavrh pri Galiciji, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Antona Supergarja.
Zapisovalec Martin Gmajnar, verjetno uradnik.
Posebnosti Napisano v tretji osebi kot pričevanje prič. Dodano pričevanje o izplačilu dolžnikov.
Hranišče ZAC, ZAC 542, Krajevno sodišče gospoščine Ranšperk, šk. 1, št. 25, zapuščinski spis Antona Šupergerja.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 37
Čas in kraj nastanka 1843 IV. 6., Štorje pri Sežani, Kras, Goriška
Vsebina Oporoka plemkinje Terezije pl. Premerstein iz Vipave.
Zapisovalec Janez Zabric, kmečki človek.
Posebnosti

Kronološko druga slovenska plemiška oporoka.

Oporočiteljica je bila sicer rojena kot kmečka hči, njen soprog pa poplemeniten v otroških letih.

Hranišče ARS, AS 308, Zbirka testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani. III. serija, P–324.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentirala Majda Klemenz 2013.

Zaporedna št. 38
Čas in kraj nastanka 1844 X. 1., Železno pri Galiciji, Spodnja Savinska dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Marije Vengust, vdove preužitkarice.
Zapisovalec Martin Gmajnar, verjetno uradnik.
Posebnosti Napisano v tretji osebi kot pričevanje prič.
Hranišče ZAC, ZAC 557, Krajevno sodišče gospoščine Šenek, šk. 5, št. 168, zapuščinski spis Marije Vengust.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 39
Čas in kraj nastanka 1845 III. 27., Gabrke pri Šoštanju, Šaleška dolina, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Eve Plešej, vdove preužitkarice.
Zapisovalec Martin Novak, neznanega stanu.
Posebnosti Napisano v prvi osebi, na koncu oporočiteljica v drugi osebi nagovarja zeta in hčerko.
Hranišče ZAC, ZAC 556, Krajevno sodišče Šalek in Turn, šk. 4, št. 113, zapuščinski spis Eve Plešej.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 40
Čas in kraj nastanka 1845 V. 17., Slivnica pri Celju, Celjsko območje, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnika Jerneja Vodanška ali Moškatevca, preužitkarja iz Sel pri Slivnici.
Zapisovalec Martin Jezovšek, neznanega stanu.
Posebnosti ---
Hranišče ZAC, ZAC 561, Krajevno sodišče gospoščine Tabor pri Vojniku, šk. 3, št. 75, zapuščinski spis Jerneja Vodanška ali Muškatelca.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 41
Čas in kraj nastanka 1849 V. 6., Brezova pri Vojniku, Celjsko območje, Štajerska
Vsebina Oporoka podložnice Marije Zabukovšek.
Zapisovalec Matevž Podgoršek, neznanega stanu.
Posebnosti Napisano v tretji osebi.
Hranišče ZAC, ZAC 542, Krajevno sodišče gospoščine Ranšperk, šk. 2, št. 46, zapuščinski spis Simona Majerja. Po vsebini ne spada k temu spisu.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Evidentiral Aleksander Žižek 2010.

Zaporedna št. 42
Čas in kraj nastanka 1850 XII. 23., Trst
Vsebina Oporoka vojaka Simona Mihaliča iz Nasirca pri Kozini.
Zapisovalec Jožef Daris, verjetno vojak.
Posebnosti Napisano v tretji osebi kot pričevanje prič, s križcem podpisan tudi oporočitelj.
Hranišče PAK, PAK 252, Zbirka slovenski spisi, a. e. 8, Dolina, Testamenti 1820–1856, 23. 12. 1850.
Objave in obravnave (kronološko)

---

Sumarno evidentirano v internem arhivskem popisu (inv. št. 352).

B) Prisežna besedila v zvezi z oporokami

Zaporedna št. Prisega 01
Čas in kraj nastanka 1734 XII. 11., Ljubljana, Kranjska
Vsebina Pričevanje treh deželnih svobodnikov iz Vipavske doline, Mihe in Matije Ferjančiča ter Gašperja Vovka, o ustni oporoki Ane Magdalene Šivic, deželne svobodnice z Goč na Vipavskem.
Zapisovalec Neznani uradnik kranjskih deželnih stanov.
Posebnosti

Najstarejše znano prisežno besedilo o oporoki.

Ohranjeno v dveh različicah.

Hranišče

Prva različica:

ARS, AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, I. reg., šk. 115, fasc. 62, snopič 2, protokol deželnih svobodnikov 1734–38, pag. 512, 11. 11. 1734.

Druga različica:

ARS, AS 1080, Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega društva za Slovenijo in Historičnega društva za Kranjsko, šk. 6, fasc. 8, Testamenti, Sivic Ana Magdalena 1734.

Objave in obravnave (kronološko)

Omemba prve različice: Ema Umek (ur.), Slovenščina v dokumentih skozi stoletja. Razstava ob 25-letnici samostojnega delovanja Arhiva Slovenije. Ljubljana, 8. do 17. februarja 1971. Ljubljana: Arhiv SR Slovenije, 1971, str. 14. Objava: prav tam str. 38. – Obakrat z napačno letnico 1784.

Omemba prve različice: Jože Koruza, O zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja. Jezik in slovstvo XVIII (1972/73), str. 249.

Omemba prve različice (z napačno letnico 1784): Ema Umek (ur.) idr., Iz roda v rod. Pričevanja o slovenskem jeziku (Publikacije Arhiva SR Slovenije, Katalogi, Zvezek 5). Ljubljana: Arhiv SR Slovenije 1982, str. 54.

Omemba prve različice (z napačno letnico 1784): Matevž Košir, Prisege v slovenščini. Arhivi XV (1992), št. 1–2, str. 8 in 10 – z napačno letnico 1784.

Objava druge različice (ARS, AS 1080): Boris Golec, Iz zgodovine pisarniške slovenščine v 1. polovici 18. stoletja. Arhivi XXIV (2001), št. 1, str. 89. Objava faksimila: prav tam, str. 90. Celotna obravnava: prav tam, str. 87–90.

Zaporedna št. Prisega 02
Čas in kraj nastanka 1735 X. 9., Starci pri Novem mestu, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Prisega podložnika Matije Lojha o zadnji volji podložnice Neže Lojh v zvezi z vinogradom.
Zapisovalec Neznani pisar križatije v Novem mestu.
Posebnosti Prisega na gorski pravdi.
Hranišče ARS, AS 1073, Zbirka rokopisov, I/146r, protokoli gorskih pravd novomeške križatije 1721–1772, fol. 74v.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Metod Dolenc, Pravosodstvo pri novomeškem inkorporiranem uradu nemškega viteškega reda v letih 1721 do 1772. Zbornik znanstvenih razprav I (1920–21), str. 88. Celotna obravnava: prav tam, str. 88.

Omemba (zgolj kot prisege v gorski pravdi): Fr. Kidrič, Opombe k protir. (katol.) dobi v zgodovini slovenskega pismenstva. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino III (1921–22), str. 77.

Zaporedna št. Prisega 03
Čas in kraj nastanka 1743 I. 14., Bled, Gorenjska, Kranjska
Vsebina Prisega podložnic Marjete Klemenc in Marine Porin o zadnjih besedah podložnika Matevža Repeta.
Zapisovalec Valentin Breznik, pisar gospostva Bled.
Posebnosti ---
Hranišče ARS, AS 721, Gospostvo Bled, knj. 37, pag. 2217.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: Peter Ribnikar, Slovenske podložniške prisege patrimonialnega sodišča Bled. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1976, str. 62.
Zaporedna št. Prisega 04
Čas in kraj nastanka 1779 IX. 6., Bled, Gorenjska, Kranjska
Vsebina Prisega podložnika Jerneja Komarja o zadnji volji vojaka podložnika Jurija Kozla.
Zapisovalec Jožef Štefančič, pisar gospostva Bled.
Posebnosti Oporočitelj, blejski podložnik, je kot vojak umrl v ljubljanskem špitalu.
Hranišče ARS, AS 721, Gospostvo Bled, fasc. 36, Iustitialia, 6. 9. 1779.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: Peter Ribnikar, Slovenske podložniške prisege patrimonialnega sodišča Bled. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1976, str. 84.
Zaporedna št. Prisega 05
Čas in kraj nastanka 1779 IX. 6., Bled, Gorenjska, Kranjska
Vsebina Prisega podložnika Jerneja Žumra o zadnji volji vojaka podložnika Jurija Kozla.
Zapisovalec Jožef Štefančič, pisar gospostva Bled.
Posebnosti Oporočitelj, blejski podložnik, je kot vojk umrl v ljubljanskem špitalu.
Hranišče ARS, AS 721, Gospostvo Bled, fasc. 36, Iustitialia, 6. 9. 1779.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: Peter Ribnikar, Slovenske podložniške prisege patrimonialnega sodišča Bled. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1976, str. 84–85.
Zaporedna št. Prisega 06
Čas in kraj nastanka 1780 XI. 10., Ljubljana, Kranjska
Vsebina Prisega podložnika Martina Presetnika iz Kleč pri Ljubljani o ustni oporoki podložnika Jerneja Severja leta 1778.
Zapisovalec Jožef Lemoterc, rentni mojster ljubljanskega škofijskega gospostva.
Posebnosti ---
Hranišče NŠAL, NŠAL 25, Pfalz, f. 71, Podložniški procesi 1780, brez št., 10. 11. 1780.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: Boris Golec, Ljubljansko škofijsko gospostvo (Pfalz) – zakladnica slovenskih sodnih priseg. Arhivi 28 (2005), št. 2, str. 264.
Zaporedna št. Prisega 07
Čas in kraj nastanka 1795 IV. 27., Turjak, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Prisega podložnika Filipa (Lipeta) Kožarja iz Velikih Lašč o ideničnosti prebrane oporoke s tisto, ki jo je v njegovi navzočnosti narekoval podložnik Valentin Kožar.
Zapisovalec Franc Ksaver Leitner, uradni pisar grofije Turjak.
Posebnosti ---
Hranišče ÖStA, HHStA, FAA, C–46–18, Konv. 1, Grafschaft Auersperg, Verlassabhandlungen nach Untertanen /Inventare/ 1685–1793, Verlassabhandlung nach Valentin Koschar 1793–1797, 27. 4. 1795.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Boris Golec, Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti – II. Arhivi XX (1997), št. 1–2, str. 182.

Celotna obravnava: prav tam, str. 181–186.

Zaporedna št. Prisega 08
Čas in kraj nastanka 1795 IV. 27., Turjak, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Prisega podložnika Filipa (Lipeta) Kožarja iz Velikih Lašč o nastanku oporoke podložnika Valentina Kožarja.
Zapisovalec Franc Ksaver Leitner, uradni pisar grofije Turjak.
Posebnosti ---
Hranišče ÖStA, HHStA, FAA, C–46–18, Konv. 1, Grafschaft Auersperg, Verlassabhandlungen nach Untertanen /Inventare/ 1685–1793, Verlassabhandlung nach Valentin Koschar 1793–1797, 27. 4. 1795.
Objave in obravnave (kronološko)

Objava: Boris Golec, Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti – II. Arhivi XX (1997), št. 1–2, str. 182.

Objava faksimila prve strani: prav tam, str. 181.

Celotna obravnava: prav tam, str. 181–186.

Zaporedna št. Prisega 09
Čas in kraj nastanka 1795 IV. 29., Turjak, Dolenjska, Kranjska
Vsebina Prisega podložnika Jerneja Hočevarja iz Velikih Lašč o nastanku oporoke podložnika Valentina Kožarja.
Zapisovalec Franc Ksaver Leitner, uradni pisar grofije Turjak.
Posebnosti ---
Hranišče ÖStA, HHStA, FAA, C–46–18, Konv. 1, Grafschaft Auersperg, Verlassabhandlungen nach Untertanen /Inventare/ 1685–1793, Verlassabhandlung nach Valentin Koschar 1793–1797, 29. 4. 1795.
Objave in obravnave (kronološko) Objava: Boris Golec, Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti – II. Arhivi XX (1997), št. 1–2, str. 182. Celotna obravnava: prav tam, str. 181–186.

3. Besedila – diplomatični in kritični prepis

Način obravnave in edicijska načela

Besedila so razvrščena v dve skupini: A) Oporočna besedila in B) Prisežna besedila v zvezi z oporokami. V prvi skupini je 42 oporok v različnih oblikah ubeseditve (v prvi osebi, tretji osebi, naknadnem zapisu idr.), v drugi skupini pa 9 prisežnih besedil prič (eno v dveh različicah), ki se oporok tako ali drugače dotikajo.

Vsa besedila so objavljena v dveh različicah: v obliki diplomatičnega in kritičnega prepisa. V prvem, diplomatičnem prepisu je besedilo objavljeno skupaj z vsemi prečrtanimi in dopisanimi deli. Izjema so manjši popravki, kot je zamenjava ene ali dveh črk, na katere opozarjajo opombe. Pri prepisu je upoštevana standardna ortografija z vsemi posebnostmi posameznih pisarjev. Ker pri grafemu k pogosto ni mogoče razlikovati med veliko in malo črko, je dosledno prepisan kot mala črka, razen pri začetnicah lastnih imen in na začetku stavkov. Za pisanje velike ali male črke se je bilo nekajkrat težko odločiti pri s in v, grafične različice dolgega s pa so iz tehničnih razlogov poenotene kot ſ. Nemško besedilo, ki je v izvirniku razen izjemoma v kurzivi (gotici), je v objavi v poševnem tisku.

Kritični prepis upošteva sočasne in redke poznejše popravke, na katere opozarjajo opombe. V čim večji meri skuša zgolj prečrkovati originalni zapis v današnji črkopis. Kjer se ni bilo mogoče nedvoumno odločiti za sičnik ali šumevec (npr. ŠepanŽepan), je druga možnost navedena v opombi. Zaradi sodobne tradicije zapisovanja je dodan j med i in sledečim samoglasnikom (npr. Maria = Marija). Grafema ÿ je transliteriran kot j, i, ij ali ji. Pred samoglasniškim r je dosledno izpuščen e (npr. zadržati, smrt), ohranjeni pa so zapisi samoglasniškega r, zapisanega kot ar (smarti), ter vsi drugi reducirani e-ji (perporočim). Opravljenih je bilo še nekaj manjših prilagoditev sodobni pravopisni normi (npr. nebeskim = nebeškim). Po sodobnem pravopisu se ravnajo postavljanje ločil, delitev besed (kakorie = kakor je, nar prei = narprej), pisanje velike začetnice pri lastnih imenih (tako tudi Bogu Očeti, Sini inu Svetmu Duhu, Mater Božji) ter razlikovanje med u in v (npr. guldinarjov, predlog v). Nemški, latinski in italijanski deli besedila niso prevedeni.

V opombah so razloženi samo tisti izrazi, ki bi bili lahko zavajajoči za razumevanje, ker imajo danes drugačen pomen (npr. interes, pohištvo) ali ker bi jih lahko napačno razumeli (npr. ne = nje), in nekateri pojmi iz upravnega in sodnega področja. Razrešeni so tudi nekateri toponimi, če je oblika težko prepoznavna, če je kraj oddaljen od kraja nastanka oporoke ali če je današnje krajevno ime drugačno.

A) Oporočna besedila

01 – Ljubljana

01 – Diplomatični prepis
1671 V. 24, Ljubljana, Kranjska – oporoka baronice Barbare Kacijanar, rojene Križanič
Foliant 10 listov, list meri 31,0 x 20,0–20,2 cm, prvi list je prazen, popisani so listi 2–7 in 9.

[3. stran]

Vtim, Imenu, Boga ocheta, Inoi zinu, inoi zuetiga duha, Amen.

zpoznam, Inoi dam naznanie, Jezt Barbara Khazianarica, raniciga

gozpud Irga Baltiſara Khazianara fraihera, zapuſchena udoua,

roiena Kriſanich, dazam pomizlila inozam razmizlila, dazam

Jezt, koker uzi drugi mertuachki ludi, tizmerti poduerſeni, Inoi

dani nazuitu nich guiſniſega kakorie tazmert, tiga chlouika,

tudi pak nich, neguiſniſega, kakorie taura tezmerti, Inoi lipſiga

kakor pozuoioi zmerti, mei ſlahtu ino uzimi drugimi dobra ordinga,

zauolu tiga zapuſcheniga Blaga ztoriti, dabi ſlahta inoi uzi,

obene Ieringe neimali, zauolu tiga zamzi pridobrim zdrauiu

tiga ſiuota, inoi pridobri mochi, Ipraui pameti, inoi zaztupnozti

Inoi priobenoi Jeringi, napri uzela inoi razmizlila, Izmoie

dobre uole, Jednu ordingu Inoi taztament ztoriti, pokaterimbize

moi ſlahta, Inoi uzi drugi zamoiu uolu, imaiuze derſati,

khatera ordinga, ali taztament zmoiam Laznom rukom

uaz napizan inoi firtigouan, inoi zmoim laztnim

pechatom zapechachtin,

Barbar [sic!] Kazianerica

Wdoua frai

[4. stran]

narpopri gozpudi Bogu, ochetu nebeſkomu, preporuchim inoi zaſafam

moiu bogu potim boſim pildu, ztuarienu, duſu koteru gozpud

Bog, zkuzi zuoiu zuetu gnadu, ino proſnu diuice marie, ino uzih

zuetnikou, ino angelcou, oche nebeſko20 20 Zadnji del besede ko je nadpisan. kraleſtuo odpelati, moie truplu pak,

Ima timateri zemli odkudarie priſlo, pri patrih iezouitarih,

ucirkui zuetoga Jakopa, ukapelici diuice marie, pokopano biti,

Ino nikar zmanom, ueliko prangati, uzai pomoiem ztanu pokopana biti,

zuetimi maſami, Ino zuichami, pozuete cirkue nauadi, Imaze oprauiti,

Inoi nich odlaſati, temuch zuete maſe prece, jedno zadrugim oprauiti,

pozuete cirkue nauadi, ino pomoim pokopaliſchu, proti uzim kakor,

Budem ordnala ino zapizala, zeimaiu uzi derſati

[5. stran]

dr[gimu zaſafam inu zapuſcham, cirkui zuetoga Jakopa, tiga

touaruſtua Jezuzoua dua tauſent21 21 Beseda je nadpisana. rainiſ, od tih ſtirih tauſent, koterizu

per moimu gozpud ztricu goz Juriu iankouichu, uleti uiſi ino

maningi, da ima kapital oztati za cirkau, na uechne chaze ino

Iſintereza, ze ima en kip cir kakorzu maſni guanti, ali pak

kai od zrebernine kupouati, Ino ta kapital, zenima malo nu

ueliko na drugo obernuti,

Jezt tudi zaſafam ino zapuſcham, Bratouſchini kriztazeuiga

terplenia, cirkui zuetoga iakopa kir bude moie telo leſalo, jedno

tauſent rainiſ, od tih katerizu pri gozp iakouichu, leti uiſi da bude

Bratouchina imala na uechne chaze, od intereza enu pomoch,

zuicham ino drugim potribnim22 22 Sledi prečrtan začetek nove besede: zti. richim, akobi pak nemoglo

biti dabi kapital naguiſnom miztu uzeli oztal, tako ochem daze

Iztih tauſent rainiſ ztoiri, en zrebern pild diuice marie, ſalozne

Ino jednan krucifikz, zatu bratouſchinu, undar bih otila raiſi dabi

kapital uzeli oztal, Inoze preporuchim dabudu puztili zame maſeuati,

Jezt tudi zaſafam ino zapuſcham, zakapelicu zuetoga ziueriuza cirkui,

zuetoga Jakopa, ino za kapelicu diuice marie, kir bude moie telo leſalo,

Jedno tauſen rainiſ, koterizu pri gozpud Jankouichu, uleti uiſi daze

Puzte,23 23 Sledi prečrtana beseda ztoriti. ſtoriti ſtiri zreberni loihteri, dua za altar diuice marie,

Barbar Kazianerica

wdova frai

[6. stran]

kir bude moie telo leſalo, dua pak zakapelicu zuetoga franziſka

ziueriuza, Ino ochem dabudu lete laitare uchazi nucali bratouſchna

kriztuzeuoga terplenia,

Zopet zaſafam ino zapuſcham, ſtiri zto rainiſ, daimaiu gozp patri

zouitarie od tih ſtiri zto R Intereze za lampu ulie kupouati, na

uechne chaze, ukapelici diuice marie kir bude moie telo leſalo, ino

tudi za lampicu kotera zaki petak gori, na altaru zueto ziueriuza

Bratouſchinam trim, diuice marie, pripatrih iezouitarih ulublani

zaſafam tri zto rainiſ, toie zakoi bratouſchini zto rainiſ, taki

uiſi daimaiu bratouſchna puztiti zame maſeuati

Aguſtinarom pred ſpitalzkimi urati, zaſafam ino zapuſcham, iedno24 24 Beseda je nadpisana. tauſent

rainiſ od tih ſtirih taſent, koterizu prikranzki lonchouti, taki uiſi

daimaiu na uichne chaze od toga Intereza, za iednu lampu ulie

ſgati ukapelici diuice marie, loretanzki kar pa oztane od intereza

od lampe ulia tobudu uſiuali patri na uechne chaze,

Bratouſchini zuetoga roſenkranca, zaſafam pet zto rainiſ, utaki uiſi

daimaiu zame izauze moie m ertue puztiti maſeuati, Ino akobize

leta bratouſchina kamo prenezla, tako daima tih pet zto R, pritoi cirkui

pri diuici marie oztati,

Barbara Kazianerica

wdoua frai

[7. stran]

kapucinarom tim lublanzkim ino kranzkim, zaſafam pet zto rainiſ,

utaki uiſi da karim bude ukuhinu potriba, ali uina ali mazla ali

platna, daimze ima daiati, dokle bude tih pet zto R terpilo

Inoih zaueſem dabudu zame maſeuali,

Bratouchini zuetoga riſnoga teleza zaſafam, prizuetom miklauſu iedno

zto rainiſ, taki uiſi da imaiu bratouſchina puztiti zame maſeuati,

franciſkanarom zaſafam iedno zto rainiſ, taki uiſi, daimaiu zame

ino za moie mertue maſevati,

Jezt zaſafam pet itridezeti rainiſ daze ima boſchem razdiliti

omoiem pogrebu

Jezt zaſafam pet itridezeti rainiſ, taki uiſi daze ima kupiti,

meza uina ino kruha boſcem tih duih ſpitalih ulublani,

zakateri ſpital, duakrat jizti inoi piti dati, da budu

zame boga molili

Jezt zaſafam, ſtiri zto rainiſ, za maſe, daimaiu maſeuati

prece pomeni ino nikar od laſati

Barbara Kazianerica

wdova frai

[8. stran]

Jezt zaſafam ino zapuſcham, Jedno tauſent rainiſ, za moi pogreb,

Ino kai an tiche moiega pogreba, kaizam zaſafala za pogreb ino

zamaſe, Ino kaize25 25 Beseda je nadpisana, pod njo prečrtano: kaza (?). ima razdiliti boſcem ino ſpitalom, zatiga volu

prozim inoze preporuchim moiemu zpouidniku, ino gozpud pater

rekturu da oni to uze krukam uzameiu, ino zuizto oprauiu, moi

pogreb Ino zamaſe ino boſcem ino ſpitalom ino daze kmoiemu

pogrebu kupiu bintlehti, zuiche bopni cherno zukno za cirkau,

ponauadi, ino da ze plachaiu duhouni, koteri budeiu moie

telo zprimili meſnari, ino ti drugi koteri budu kai pomagali,

azamaſe zam pozebi tu gori zgorai, ſtiri zto R zaſafala, ino

prozim ino prepouim daze nima malo niueliko pomeni predigouati

Ino ako lih nizam duſna, obeniga ierba ztoriti, inu tudi nizam

nich duſna moiem unukam, inu preunukam, doklerzam moie dui

kzeri, kakor gozpu zuzanu orſichku, Ino gozpu anu roſpouku

Jezam ih muſu dala ino izmoiega blaga od prauila, inoim

dala uzakoi uech, neg pet tauſent rainiſ, pozebi fornuz ino zmuk

Ino zrebernine, daie ueliko uechiga ztanu, koterim nih ztariſi

tuliko nedadu kulikozam, Jezt nim dala ino potlem zam im

daiala kcheram ino unukam ino preunukam kai ni bilo odnih

Barbara Kazianerica

wdoua fraien

[9. stran]

ocheta blaga temuch izmoiega prauoga, laznoga blaga uze

karzamim popri ali potli daiala, kakorzam udrugim pizmu

zapizala, tako nikar izduſnosti temuch26 26 Sledi prečrtan začetek besede: izlub. izlubezni Jezt

poztauim inoi Imenuiem, Ino Juztituiram, za ierbe gozpud

Johaneza franciziſka orſicha, Ino niegouoga brata gozpud

Baltiſara orſicha, Ino nih zeztru gozpu martu patachichku,

moie unuke leti uiſi,27 27 Besedi leti uiſi sta nadpisani. da oni za dobro zameiu, zlegitimu toie tretim

dilom moiga blaga,28 28 Črka i je vrinjena, prvotno moga. kotero pomoie zmerti oztane, ſenkhnge zunai,

koterozam popri,29 29 Sledijo tri prečrtane nečitljive daljše besede. cirkui zuetomu

Jakopu ſenkala,30 30 Sledijo tri krajše prečrtane nečitljive besede. karie pri gozp iankouichu, koteri

ſtiri tauſant, zu za cirkau,31 31 Prvotno očitno: cirkiu. za bratouchinu kriztuzevoga terplenia,

Ino zalaihtare zakapelu, diuice marie, ino zuetiga ziueriuza32 32 Sledi prečrtano: na mini.

na minieni kakorzam zgorai tukai poztauila ino zaſafala, zunai

togaie moi kapital pri goz benaliu duanaiezt tauſent rainiſ,

pri lonchouti ſtiri tauſent, leta dua kapitala zaztupim moie

Blago kotero ztori ſeznaiezt tauſent33 33 Beseda je nadpisana. rainiſ, od koterih budu moie ierbi,

imali treti dil kakorzam tu gori zapizala, ali uendar popri ze

moreiu, ti odmene zaſafani legate, duhouni, moi pogreb Ino karie kniemu,

potriba, zuete maſe ino uzeto karzam tukai od zgorai, zaſafala plachati

ino oprauiti,

Ino ako lih nizam duſna moim preunukam, nich kakozam tukai

gori uſe zapizala, tako nikar izduſnozti temuch iz lubezni iezt

zaſafam mariani muſkunouki Jedno tauſent rainiſ pri lonchouti,

Barbara Kazianerica

wdoua frai

[10. stran]

zalmiki muſkunouki iedno tauſent rainiſ,

franciſku muſkunu, pet zto rainiſ,

herbartu muſkunu, pet zto rainiſ, toie tim ſtirim moiem

preunuchicam, tri tauſent rainiſ, koterezu pri kranzke lonchauti ...

Jazi obderſim gualt ali moch, leta taztament puztiti, ali

drugoga ztoriti, inoi ztim iztim, kakozemi bude uidilo,

zmoim blagom obernuti ali ſtoriti

Ino kar antiche farent blaga, toze nima malo nu ueliko imentirt,

temuch kakor ze bude naſlo udrugom pizmu, ali uuentariu daze

ponem Imaiu kuntetirat uzi, Jezt poztauim inoi Imenuiem

gozpud Johaneza orſicha, kenimu exzekutura tiga moiga,

taztamenta Ino akobi gozp orſich, zdaici nemogal34 34 Beseda je nadpisana. priti pomoioi zmerti,

tako35 35 Sledi prečrtan začetek besede: p. prozim gozp patra rektura, Ino moiga zpouidnika,

da nich zmoim truplom nechakaiu ino zpogrebom ino zuetimi

maſami ino da nebude obeniga pomankania, ino akobi nebilo

dinarieu predrukami, takoze ima od kapitala uzeti keterie

pri goz benaliu kai antiche pogreba ino z maſ ino boſchem

daze prece opraue ino placha glihi uiſi tim duhonim ino uzim

katerezam tugori taztamentu zaſafala ino nanie zpumnila, inoi

proziminoze preporuchim goz patrou iezouitarou goz patra prouinciala

inoi gozpu pot rektura da name nepozabiu zue timi maſami imolituicami

Barbara Kazianarica

wdoua fraie

[11. stran]

Inoi kadarbi naleti moie ſafti, ino zadni uoli, inoi

taztamentu, kai uenim ali drugim punktu, na deſelzki,

ordingi, praude Inoi zalemnitetu, mankalo ino potribno

Bilo, tako touze karki doli gre, Ino zakoteriga, uolu

Biſe imali praudati, Ino diſputirati pomoie zmerti,

tako touze nadomiztim, Ino dopulnuiem, utaki uiſi,

ako leta moia ſaft nemore, obztati za taztament,

tako nai uala, za codicil, ali uzaku moiu zadnu uolu,

Inoi nato pokorno prozim nih cezarzke zutlozti, naſega

deſelzkoga firſta, ino naſiga gozpud lancautmana, inoi

uzu gozpocku, daimaiu leta moi taztament, zadnu

uolu Inoi ſaft, terditi, Inoi nich puztiti od obenoga

zuper andlati ali diſputirati, ampak braniti inoi

ſermati, ampak natim biti, da zkuzi od zgorai imenovanoga

taztamenta exzekutora, ino gozpud patrou iezouitarou, bude

uze dopulneno Ino uze plachano, ino odprauleno uze legate,

Barbara Kazianerica

wdoua frai

[12. stran]

duhoune zachom zmochom gozpud lancautmana, letu

moiu poſlidnu uolu inoi taztament uzih zadarſanih

punktih, do pulniti uze perzauezi, gmaini kranzke,

lontſadenpunta, praui prichi, Ino zpoznaiu, letiga

taztamenta, zamga zkuzi, Inoi zkuzi moiom laztnom

rukom uzega pizala, Ino pod pizala, Ino zmoimo laztnim

pechatom zapechatila, Inoi riznichnemu zpoznaniu, ino

zaſihraniu, zam iezt lete od zdolai gozpude, cilo

lipo prozila, dazu oni letu moiu ſaſut ali taztament,

ſnih laztnimi rukami podpizali ino pechatili zapechatili,

uzai rechenim gozpudom preze ſkode, datum 24 maia 1671,

[pečat] Barbara Kazianerin

Wittib frein

prozim pokorno gnadliuoga gozpud lantautmana, ali niegouoga namiztnika

da zdaici pomoioi zmirti naloſe gozp benaliu, da ze dinarie dadu od

kapitala tih duanaeizt tauſent za pogreb ino za maſe ino karzam zaſafala,

boga ime Ino duhounim, ino kadarbi zdaici nebilo kpogrebu inoi

zamaſe tih denariou kakorzam tugori utaztamentu zapizala inoi

zaſafala Inobi napozudu uſeli gozpud pater rektur namizti gozpud

Johaneza franciſka orſicha kakor eniga exzekutora, tako daze niemu

Ino kolegiomu lublanzkomu zdaici od moiga kapitala placha ino preze

ſkode dirſi, datum 27 maia 1671

[pečat] Barbara Kazianeriza

w f

[13. stran]

Ino da pa nebude obenoga, umoiem taztamentu zprichouania ali

kakoue Jeringe, koterebize moglo od kateroga zgoditi, zauolu ſtirih

tauſent rainiſ kateri leſe nainterezu, pri gozpud iankouichu,

katerihzem umoiem taztamentu, bila od luchila tukai gori inoi,

od pizala, od moiga blaga, Ino under ulegate ali ſafingu,

tako tukai zopet imenuiem Ino zpoznam, daie uza ſupztancia,

Ino kapital moiga blaga, duaiezeti tauſent rainiſ od keterih36 36 Beseda je nadpisana. legitima

bude za moie tri jerbe, tukai utaztamentu Imenouane, undar

ochem da taizte ſtiri tauſent rainiſ, katerizu pri gozpud

jankouichu, oztaneiu kakorzam tukai taztamentu poztauila,

Ino zapizala, da za cirkou zuetoga jakopa, dui tauſent

rainiſ, aza Bratouſchinu Kriztuſouiga terplenia tauſent rainiſ,

za ſtiri zreberne laitare, za kapelu diuize marie dua,

loitara, aza kapelu zuetoga ziueriuza dua zreberna loihtara,

datum 27 maia 1671

[pečat] Barbara Kazianerin

wittib frain

[17. stran]

[12 pečatov]

Barbara Khazianerin

wittib frain

Johan F[reiherr] B[aptista] Eggkh m[anu] p[ropri]a.

J[ohann] J[obst] G[raf] v[on] Gallenberg

Johan Fridrich v[on] Trillegkh Fr[ei]herr

Gabriel Lukhantschitsch manu propria

Adam Dinzl m[anu] propria

als schrifftlich namhafft gemachter mitfertiger

Johan Bapt:[ist]a von Pötteneckh m[anu] p[ropri]a

Hanns Peer m[anu] propria

[18. stran]

N[ota] B[ene]: dissen mainen lezten willen oder testament,

bitt ganz demitig, nach meinen absterben also recht von Ihr

greff[lichen] excel[lenz] hern herren Landtshaubtmann etc[etera]

oder dero angesezten herrn ambts Verwalter, Zueröffnen, vnd

auf den Landsrecht mit der eröffnung, nicht zuerwarten

Barbara Khazianerin

Wittib frain

toie moia uola

01 – Kritični prepis
1671 V. 24, Ljubljana, Kranjska – oporoka baronice Barbare Kacijanar, rojene Križanič

[3. stran]

V tim imenu Boga Očeta inoj Sinu inoj Svetiga Duha. Amen.

Spoznam inoj dam na znanje, jest Barbara Kacjanarica, raniciga

gospud Irga Baltižara Kacjanara frajhera zapuščena vdova,

rojena Križanič, da sam pomislila ino sam razmislila, da sam

jest koker vsi drugi mrtvački ludi ti smrti podvrženi, inoj

da ni na svitu nič gvišnišega, kakor je ta smrt tiga človika,

tudi pak nič negvišnišega, kakor je ta ura te smrti, inoj lipšiga,

kakor po svojoj smrti mej žlahtu ino vsimi drugimi dobra ordinga

zavolu tiga zapuščeniga blaga storiti, da bi žlahta inoj vsi,

obene jeringe ne imali, zavolu tiga sam si pri dobrim zdravju

tiga života inoj pri dobri moči i pravi pameti inoj zastupnosti

inoj pri obenoj jeringi, naprí vzela inoj razmislila iz moje

dobre vole jednu ordingu inoj tastament storiti, po katerim bi se

moj žlahta inoj vsi drugi za moju volu imaju se držati,

katera ordinga ali tastament z mojam lasnom rukom

vas napisan inoj firtigovan inoj z mojim lastnim

pečatom zapečačtin,

Barbar[a] Kacjanerica

vdova fraj

[4. stran]

narpoprí gospudi Bogu Očetu nebeškomu preporučim inoj zašafam

moju bogu po tim Božim pildu stvarjenu dušu, koteru gospud

Bog, skuzi svoju svetu gnadu ino prošnu Divice Marije ino vsih

svetnikov ino angelcov óče nebeško kralestvo odpelati, moje truplu pak

ima ti materi zemli, od kudar je prišlo, pri patrih jezovitarih

v cirkvi svetoga Jakopa, v kapelici Divice Marije pokopano biti.

Ino nikar z manom veliko prangati, vsaj po mojem stanu pokopana biti,

svetimi mašami ino svičami po svete cirkve navadi ima se opraviti,

inoj nič odlašati, temuč svete maše prece, jedno za drugim opraviti

po svete Cirkve navadi ino po mojim pokopališču37 37 Pokop. proti vsim, kakor

budem ordnala ino zapisala, se imaju vsi držati.

[5. stran]

Dr[u]gimu zašafam inu zapuščam cirkvi svetoga Jakopa tiga

tovaruštva Jezusova dva tavžent rajniš, od tih štirih tavžent, koteri su

per mojmu gospud stricu gos[pudu] Jurju Jankoviču, v le-ti viži ino

maningi, da ima kapital ostati za cirkav, na večne čase ino

iz interesa38 38 Obresti. se ima en kip, kir kakor su mašni gvanti ali pak

kaj od srebrnine kupovati, ino ta kapital se nima malo nu

veliko na drugo obrnuti.

Jest tudi zašafam ino zapuščam bratovščini Kristaseviga

trplenja, cirkvi svetoga Jakopa, kir bude moje telo ležalo, jedno

tavžent rajniš, od tih kateri su pri gosp[udu] Ja[n]koviču, le-ti viži, da bude

bratovčina imala na večne čase od interesa enu pomoč,

svičam ino drugim potribnim ričim, ako bi pak ne moglo

biti, da bi kapital na gvišnom mistu vseli ostal, tako óčem, da se

iz tih tavžent rajniš stojri en srebrn pild Divice Marije Žalosne

ino jednan krucifiks za tu bratovščinu, undar bi hotila rajši da bi

kapital vseli ostal ino se preporučim, da budu pustili zame maševati.

Jest tudi zašafam ino zapuščam za kapelicu svetoga Siveriusa cirkvi

svetoga Jakopa ino za kapelicu Divice Marije, kir bude moje telo ležalo,

jedno tavžen rajniš, koteri su pri gospud Jankoviču, v le-ti viži, da se

puste storiti štiri srebrni lojhteri,39 39 Svečniki. dva za altar Divice Marije,

Barbar[a] Kacjanerica

vdova fraj

[6. stran]

kir bude moje telo ležalo, dva pak za kapelicu svetoga Frančiška

Siveriusa, ino očem, da budu le-te lajtare včasi nucali bratovščna

Kristusevoga trplenja.

Zopet zašafam ino zapuščam štiri sto rajniš, da imaju gosp[udi] patri

zovitarje40 40 Jezuiti. od tih štiri sto r[ajniš] interese za lampu ulje kupovati na

večne čase v kapelici Divice Marije, kir bude moje telo ležalo, ino

tudi za lampicu, kotera saki petak gori, na altaru sveto Siveriusa.

Bratovščinam trim Divice Marije pri patrih jezovitarih v Lublani

zašafam tristo rajniš, to je sakoj bratovščini sto rajniš, taki

viži, da imaju bratovščna pustiti zame maševati.

Aguštinarom pred Špitalskimi vrati zašafam ino zapuščam jedno tavžent

rajniš od tih štirih tažent, koteri su pri kranski lončovti,41 41 Deželni stanovi, nem. Landschaft. taki viži,

da imaju na vične čase od toga interesa za jednu lampu ulje

žgati v kapelici Divice Marije Loretanski, kar pa ostane od interesa

od lampe ulja, to budu uživali patri na večne čase.

Bratovščini svetoga Roženkranca zašafam petsto rajniš v taki viži,

da imaju zame i za vse moje mrtve pustiti maševati. Ino ako bi se

le-ta bratovščina kamo prenesla, tako da ima tih petsto r[ajniš] pri toj cirkvi

pri Divici Marije ostati.

Barbara Kacjanerica

vdova fraj

[7. stran]

Kapucinarom tim lublanskim ino kranskim zašafam petsto rajniš

v taki viži, da, kar jim bude v kuhinu potriba, ali vina ali masla ali

platna, da jim se ima dajati, dokle bude tih petsto r[ajniš] trpilo,

ino jih zavežem, da budu zame maševali.

Bratovčini svetoga Rišnoga Telesa zašafam pri svetom Miklavžu jedno

sto rajniš taki viži, da imaju bratovščina pustiti zame maševati.

Franciškanarom zašafam jedno sto rajniš taki viži, da imaju zame

ino za moje mrtve maševati.

Jest zašafam petitrideseti rajniš, da se ima božčem razdiliti

o mojem pogrebu.

Jest zašafam petitrideseti rajniš taki viži, da se ima kupiti

mesa, vina ino kruha božcem tih dvih špitalih v Lublani,

za kateri špital dvakrat jisti inoj piti dati, da budu

zame Boga molili.

Jest zašafam štiristo rajniš za maše, da imaju maševati

prece po meni ino nikar odlašati.

Barbara Kacjanerica

vdova fraj

[8. stran]

Jest zašafam ino zapuščam jedno tavžen rajniš za moj pogreb

Ino, kaj an tiče mojega pogreba, kaj sam zašafala za pogreb ino

za maše ino, kaj se ima razdiliti božcem ino špitalom, za tiga volu

prosim ino se preporučim mojemu spovidniku ino gospud pater

rekturu, da oni to vse k rukam vzameju ino zvisto opraviju moj

pogreb ino za maše ino božcem ino špitalom ino da se k mojemu

pogrebu kupiju bintlehti,42 42 Baklje. sviče, bopni,43 43 Grbi. črno sukno za cirkav,

po navadi ino da se plačaju duhovni, koteri budeju moje

telo sprimili, mežnari ino ti drugi, koteri budu kaj pomagali,

a za maše sam posebi tu gori zgoraj štiristo r[ajniš] zašafala ino

prosim ino prepovim, da se nima malo ni veliko po meni predigovati.

Ino akolih nisam dužna obeniga jerba storiti inu tudi nisam

nič dužna mojem vnukam inu prevnukam, dokler sam moje dvi

kčeri, kakor gospu Suzanu Oršićku ino gospu Anu Rošpovku,

jesam jih mužu dala ino iz mojega blaga odpravila ino jim

dala vsakoj več neg pet tavžent rajniš, posebi fornus44 44 Premičnine. ino smuk45 45 Nakit.

ino srebrnine, da je veliko večiga stanu, koterim nih stariši

tuliko ne dadu, kuliko sam jest nim dala ino potlem sam jim

dajala kčeram ino vnukam ino prevnukam, kaj ni bilo od nih

Barbara Kacjanerica

vdova frajen

[9. stran]

očeta blaga, temuč iz mojega pravoga lasnoga blaga vse,

kar sam jim poprí ali potli dajala, kakor sam v drugim pismu

zapisala, tako nikar iz dužnosti, temuč iz lubezni jest

postavim inoj imenujem ino justituiram za jerbe gospud

Johanesa Francisiška Oršića ino njegovoga brata gospud

Baltižara Oršića, ino nih sestru gospu Martu Patačićku,

moje vnuke le-ti viži, da oni za dobro zameju, z legitimu, to je tretim

dilom mojga blaga, kotero po moje smrti ostane šenknge zunaj,

kotero sam poprí cirkvi svetomu

Jakopu šenkala, kar je pri gosp[ud] Jankoviču, koteri

štiri tavžant su za cirkav, za bratovčinu Kristusevoga trplenja

ino za lajhtare za kapelu Divice Marije ino svetiga Siveriusa

naminjeni, kakor sam zgoraj tukaj postavila ino zašafala, zunaj

toga je moj kapital pri gos[pudu] Benaliu dvanajest tavžent rajniš,

pri lončovti štiri tavžent, le-ta dva kapitala zastupim moje

blago, kotero stori šesnajest tavžent rajniš, od koterih budu moje jerbi

imali treti dil, kakor sam tu gori zapisala, ali vendar poprí se

moreju ti od mene zašafani legate, duhovni, moj pogreb ino, kar je k njemu

potriba, svete maše ino vse to, kar sam tukaj odzgoraj zašafala, plačati

ino opraviti.

Ino ako ih nisam dužna mojim prevnukam nič, kako sam tukaj

gori vse zapisala, tako nikar iz dužnosti, temuč iz lubezni jest

zašafam Marijani Muškunovki jedno tavžent rajniš pri lončovti,

Barbara Kacjanerica

vdova fraj

[10. stran]

Salmiki Muškunovki jedno tavžent rajniš,

Francišku Muškunu petsto rajniš,

Herbartu Muškunu petsto rajniš, to je tim štirim mojem

prevnučicam, tri tavžent rajniš, kotere su pri kranske lončavti.

Ja(z) si obdržim gvalt ali moč le-ta tastament pustiti ali

drugoga storiti inoj s tim istim, kako se mi bude vidilo,

z mojim blagom obrnuti ali storiti.

Ino kar an tiče farent blaga,46 46 Alodialno, lastno imetje. to se nima malo nu veliko imentirt,47 47 Inventarizirati, popisati, v nemški različici oporoke: inuentieret.

temuč kakor se bude našlo v drugom pismu ali v ventarju,48 48 Zapuščinski inventar, popis. da se

po nem imaju kunte[n]tirat vsi. Jest postavim inoj imenujem

gospud Johanesa Oršića k enimu eksekutura tiga mojga

tastamenta ino ako bi gosp[ud] Oršić zdajci ne mogal priti po mojoj smrti,

tako prosim gosp[uda] patra rektura ino mojga spovidnika,

da nič z mojim truplom ne čakaju ino s pogrebom ino svetimi

mašami ino da ne bude obeniga pomankanja ino ako bi ne bilo

dinarjev pred rukami, tako se ima od kapitala vzeti, keter je

pri gos[pud] Benaliu, kaj an tiče pogreba ino s[v.] maš ino božčem

da se prece oprave ino plača, glihi viži tim duho[v]nim ino vsim,

katere sam tu gori tastamentu zašafala ino nanje spumnila inoj

prosim ino se preporučim gos[pudov] patrov jezovitarov gos[puda] patra provinciala

inoj gospu[da] podrektura, da name ne pozabiju svetimi mašami i molitvicami.

Barbara Kacjanarica

vdova fraje

[11. stran]

Inoj kadar bi na le-ti moje šafti49 49 Volilo, oporoka. ino zadni voli inoj

tastamentu kaj v enim ali drugim punktu na deželski

ordingi, pravde inoj salemnitetu50 50 Pravo, navada in običaj. V nemški različici oporoke: weliches von rechts, vnnd gebrauch wegen zu der solennitet nöttig wäre. mankalo ino potribno

bilo, tako to vse karki doli gre ino za koteriga volu

bi se imali pravdati ino dišputirati po moje smrti,

tako to vse nadomistim ino dopulnujem v taki viži,

ako le-ta moja šaft ne more obstati za tastament,

tako naj vala za kodicil ali vsaku moju zadnu volu.

Inoj nato pokorno prosim nih cesarske sv[e]tlosti našega

deželskoga firšta ino našiga gospud lancautmana51 51 Deželni glavar = Landeshauptmann. inoj

vsu gospocku, da imaju le-ta moj tastament, zadnu

volu inoj šaft trditi inoj nič pustiti od obenoga

zuper andlati ali dišputirati, ampak braniti inoj

šermati,52 52 Ščititi. ampak na tim biti, da skuzi odzgoraj imenovanoga

tastamenta eksekutora ino gospud patrov jezovitarov bude

vse dopulneno ino vse plačano ino odpravleno vse legate

Barbara Kacjanerica

vdova fraj

[12. stran]

duhovne. Začom z močom gospud lancautmana le-tu

moju poslidnu volu inoj tastament vsih zadaržanih

punktih dopulniti, vse per zavezi gmajni kranske

lontšadenpunta,53 53 Deželna obveza za škodo, nem. Landschadenbund. pravi priči ino spoznaju le-tiga

tastamenta sam ga skuzi inoj skuzi mojom lastnom

rukom vsega pisala ino podpisala ino z mojmo lastnim

pečatom zapečatila inoj risničnemu spoznanju ino

zažihranju sam jest le-te od zdolaj gospude cilo

lipo prosila, da su oni le-tu moju šafut54 54 Volilo, oporoka. ali tastament

z nih lastnimi rukami podpisali ino pečatili, zapečatili,

vsaj rečenim gospudom pre[z] se škode, datum 24. maja 1671.

[pečat] Barbara Kacjanerin

Wittib frein

Prosim pokorno gnadlivoga gospud lantautmana ali njegovoga namistnika,

da zdajci po mojoj smirti nalože gosp[udu] Benaliu, da se dinarje dadu od

kapitala tih dvanaejst tavžent za pogreb ino za maše ino kar sam zašafala,

Boga ime ino duhovnim ino kadar bi zdajci ne bilo k pogrebu inoj

za maše tih denarjov, kakor sam tu gori v tastamentu zapisala inoj

zašafala ino bi na posudu vzeli gospud pater rektur namisti gospud

Johanesa Franciška Oršića kakor eniga eksekutora, tako da se njemu

ino kolegiomu lublanskomu zdajci od mojga kapitala plača ino pre[z] se

škode dirži, datum 27. maja 1671.

[pečat] Barbara Kacjanerica

v f

[13. stran]

Ino da po ne bude obenoga v mojem tastamentu spričovanja ali

kakove jeringe, kotere bi se moglo od kateroga zgoditi, zavolu štirih

tavžent rajniš, kateri leže na interesu pri gospud Jankoviču,

katerih sem v mojem tastamentu bila odlučila tukaj gori inoj

odpisala od mojga blaga ino under v legate ali šafingu,

tako tukaj zopet imenujem ino spoznam, da je vsa šupstancija,

ino kapital mojga blaga dvajeseti tavžent rajniš, od keterih legitima

bude za moje tri jerbe tukaj v tastamentu imenovane, undar

óčem da taiste štiri tavžent rajniš, kateri su pri gospud

Jankoviču, ostaneju, kakor sam tukaj [v] tastamentu postavila

ino zapisala, da za cirkov svetoga Jakopa dvi tavžent

rajniš, a za bratovščinu Kristusoviga trplenja tavžent rajniš,

za štiri srebrne lajtare, za kapelu Divice Marije dva

lojtara, a za kapelu svetoga Siveriusa dva srebrna lojhtara,

datum 27. maja 1671.

[pečat] Barbara Kazianerin

wittib frain

02 – Cerknica

02 – Diplomatični prepis
1685 XII. 26., Cerknica, Notranjska, kranjska – oporoka prelata Gregorja Črviča (Cerviča), župnika v Cerknici
Pola, list meri 30,7 x 19,6–20,3 cm, popisani sta prva in četrta stran.

[1. stran]

Jest tukai doli Podpissan, Vem inu sposnam da sam iest Veliko Dobrote preieu

od Moie Gnadlive Gospe Matere Ester Maximilliane Fraierze Coradezin

Vdove inu skuse to se naidem nim Veliko dushan, skuse katere alli

spriza katere dobrote iest se obligeram sletim moim pismizam kokar

da bi bilo na moio Sadgno Vro storeno, da talkoi oni, kakor sa gnimi

alli po nigh smarti, nigh Gnadliua Gospa hzi imaio po moieӱ

Smarti use Zisto kar kuli se bode Moiega Blaga neislo talkoi

Gruntneg kokar drusim use Zisto bres obene praude poverbat

In quorum fidem etc.

Cirknizi na 26. Decembra 1685. Prelat Gregor Ceruizh m[anu]p[ropri]a

[osebni pečat]

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Disposition

H[errn] Gregorn Ceruitsch

see:[ligen] Pfarern ddo. 26: xber 685

02 – Kritični prepis
1685 XII. 26., Cerknica, Notranjska, kranjska – oporoka prelata Gregorja Črviča (Cerviča), župnika v Cerknici

[1. stran]

Jest tukaj doli podpisan vem inu spoznam, da sam jest veliko dobrote prejeu

od moje gnadlive gospe matere Ester Maksimilijane frajerce Coradécin

vdove inu skuze to se najdem nim veliko dužan, skuze katere ali

spriča katere dobrote jest se obligeram z le-tim mojim pismicam, kokar

da bi bilo na mojo zadnjo uro storeno, da talkoj oni, kakor za njimi

ali po nih smarti nih gnadliva gospa hči imajo po mojej

smarti vse čisto, kar kuli se bode mojega blaga nejšlo, talkoj

gruntneg kokar druzim vse čisto brez obene pravde poverbat.

In quorum fidem etc.

Cirknici na 26. decembra 1685. prelat Gregor Črvič m[anu]p[ropri]a

[osebni pečat]

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Disposition

H[errn] Gregorn Ceruitsch

see:[ligen] Pfarern ddo. 26: xber 685

03 – Središče ob Dravi

03 – Diplomatični prepis
1713 s. d., [Središče ob Dravi] – oporoka Mihaela Modrinjaka, tržana iz Središča ob Dravi
Ohranjen samo prepis izvirnika v dekanijski kroniki iz leta 1840.55 55 Izvirnik iz leta 1713 je bil leta 1840 še shranjen v arhivu križniške komende v Veliki Nedelji.

[pag. 237]

Testamentum

Vu Ime Szvete preszvechene Szvete Trojicze

Boga Oteza Boga Szina Boga Duha Szeto=

ga. Amen.

Jas Michael Modrinjak Purgar y Szenator

plemenitoga Varoſsa Szrediskoga na teskom

Vremenu buduchi preporucham duſsu mo=

ju Gozpodinu Bogu vu nyegove Szvete ru=

ke, telo pako moje oztavlyam cherni Materi

zemlyi od Kapelle Szvete Anne jedno ma=

lo dale, da sze ima pokopati.

Pervich poracham moj Materinski Grundt

Mathiaſsu Plepeliczu i Heleninoj deczi, ta

rodbina pako da imaju na meſse i oztale

potrebchine dati Reniſs 50, te meſse nekaj

pri Szvetom Duhu nekaj ſzlusile ſze budu

Gozponu Kapellanu na meſse Reniſs 13.

Skolniku Reniſs 3.

Varasdin muke Szmerti Kriſtuſsove Bratov=

chine pri meni ovde czeduliczu priemsi, poi=

te k´ Patrom Jeſuvitom, ter ynim czeducze

dajte, oni taki meſse za duſsu szlusili bu=

du, Reniſs 4.

Polovnyak vina prochim novoga za Gozpode

i Brate Senatore.

Na Szvetoga Krisa Bratovchine poracham R 10.

[pag. 238]

dusen bil szem Reniſs 4, tak dojde mojih 6.

Goricze Krisanjtsak Materinzke szem prodal,

pak szem te kupil, porucham Gozpodu Bleba=

nuszu Szvetoga Duha, kojgoder bude, da ima

szlusiti za me i moje ztarſse dve meſse tihe,

id est Sacra duo privata, ako pak nyim

sze ne bi videlo, naj Goricze prodadu, kak

mogu za naj drase, ter one peneze vsze za

moga Oteza Ivana, Majku Kathu, Mathiaſsa

Brata, i za mene Michalya naj sze pri naſsih

Czirkvah szluse meſse, ako ne morete vze, daj=

te Fratrom V´ Ormus.

Pszarov Controct kak szvedochi, i moj taki po

bratvi leta 1713 dati mora Reniſs 20.

Jasz poracham viſsoko postuvanom Patrom Franciscanom

v´ Ormus, da imaju szlusiti meſse za me Michalya, i

moga Oteza i Majku.

Jeden taler jessem dusen Gozponu Agentu, koteri

szu Controct napravili, dajte ga ondu nyih Mi=

lozti, ako vam prikasu, tem bole.

Item k´ letu, leta 1714, taki po bratvi takaj Reniſs 20,

kotere poracham jasz na Szvetoga Duha Oltar taki

moraju biti.

Pszarova nyiva v´ Zalogu, kak Controcti povedaju, Re=

niſs 40, poracham na Majke Bosje Oltar Reniſs 30,

za kotere da sze ima kupiti peneze jeden lep meſs=

ni Gvant: Kasula, Stola, rubecz, mantica i knige,

illiti Miſsal lepi od Szvetka.

Te oztal 10 Reniſs meſnarom, deske, i oztala druga

Mathias platite.

Iurekova nyiva v´ Zalogu pri meni 10 Reniſs za

to sze naj pri domacheh Czirkvah szluse meſse za

me, i za ztarsche moje i vszu oboju moju rodbinu.

Item Martina Majoska gaj pri meni v´Zalogu za

Reniſs 9 porucham za mojega nameztnika, na

meſse Reniſs 6, to drugo prikasem, moli Szinko

Boga.

Hajdenyak dusen mi je Renski, kak szem po=

szudil 14, naj da Plepeliczu vu ruke Reniſs 6,

[pag. 239]

te druge, kak sziromaska decza, Mathias naj odneſ=

se za me na meſse Renſsa 2.

Szvetomu Petru meſse dva dukata za pol Reniſs

kupite szvech, ar szem sze zagovoril, vam za vaſs

trud oztane Reniſs 1.

Juricze Striczu mojemu kobilo cherno.

Franczi porucham to plavu staru halyu, i jednu

plavu mladu kravku.

Gazdi porucham jednu lansko telichku.

Kolarichu porucham jednu szvinche.

Jereki porucham Sita drevenku 1, Helenjkinoj dec=

zi takaj drevenk Sita 1.

Porucham Goricze moje na velikom Kogu na

Oltar blasene Divicze Marie od szedem salozti.

Grundt pak moj Ochinski plemenitom varosu Szre=

diskomu oztavlam mojoj seni do szmerti, ako ho=

che ne razpuschati plotov.

A po szmerti imaju rodbina dati na meſse za me

i sztarſse moje Reniſs 50, vsze to domachem Czirk=

vam.

L.[ocus] S.[igilli]

Michael Modrinjak

03 – Kritični prepis
1713 s. d., [Središče ob Dravi] – oporoka Mihaela Modrinjaka, tržana iz Središča ob Dravi

[pag. 237]

Testamentum

Vu ime svete presvečene Svete Trojice, Boga Oteca, Boga Sina, Boga Duha Setoga. Amen.

Jaz, Mihael Modrinjak, purgar i senator plemenitoga varoša središkoga, na teškom vremenu buduči preporučam dušu moju gospodinu Bogu vu njegove svete ruke, telo pako moje ostavljam črni materi zemlji od kapele svete Ane jedno malo dale, da se ima pokopati.

Prvič poračam moj materinski grunt Matijašu Plepelicu i Heleninoj deci, ta rodbina pako da imaju na meše i ostale potrebčine dati reniš 50, te meše nekaj pri svetom Duhu, nekaj služile se budu.

Gosponu kapelanu na meše reniš 13.

Školniku reniš 3.

Varaždin muke smrti Kristušove bratovčine pri meni ovde cedulicu prijemši, pojte k patrom jezuvitom, ter i nim ceduce dajte, oni taki meše za dušu služili budu, reniš 4.

Polovnjak vina pročim novoga za gospode i brate senatore.

Na svetoga Križa bratovčine poračam r[eniš] 10.

[pag. 238]

Dužen bil sem reniš 4, tak dojde mojih 6.

Gorice Križanjtsak56 56 Križajnščak pri Vuzmetincih. materinske sem prodal, pak sem te kupil, poručam gospodu blebanusu svetoga Duha, kojgoder bude, da ima služiti za me i moje starše dve meše tihe, id est Sacra duo privata, ako pak njim se ne bi videlo, naj gorice prodadu, kak mogu za najdraže ter one peneze vse za moga oteca Ivana, majku Katu, Matijaša brata i za mene Mihalja naj se pri naših

cirkvah služe meše, ako ne morete vse, dajte fratrom v Ormuž.

Psarov kontrokt, kak svedoči, i moj taki po bratvi leta 1713 dati mora reniš 20.

Jaz poračam visoko poštuvanom patrom franciškanom v Ormuž, da imaju služiti meše za me Mihalja i moga oteca i majku.

Jeden taler jesem dužen gosponu agentu, koteri su kontrokt napravili, dajte ga ondu njih milosti, ako vam prikažu, tem bole.

Item k letu, leta 1714, taki po bratvi takaj reniš 20, kotere poračam jaz na svetoga Duha oltar, taki moraju biti.

Psarova njiva v Zalogu, kak kontrokti povedaju, reniš 40, poračam na Majke Božje oltar reniš 30, za kotere da se ima kupiti peneze jeden lep mešni gvant: kazula, štola, rubec, mantica i knige iliti mišal lepi od svetka.

Te ostal 10 reniš mežnarom, deske i ostala druga Matijaš platite.

Jurekova njiva v Zalogu pri meni 10 reniš, za to se naj pri domačeh cirkvah služe meše za

me i za starše moje i vsu oboju moju rodbinu.

Item Martina Majoška gaj pri meni v Zalogu za reniš 9 poručam za mojega namestnika na

meše reniš 6, to drugo prikažem, moli sinko Boga.

Hajdenjak dužen mi je renski, kak sem posudil 14, naj da Plepelicu vu ruke reniš 6,

[pag. 239]

te druge, kak siromaška deca, Matijaš naj odnese za me na meše renša 2.

Svetomu Petru meše dva dukata, za pol reniš kupite sveč, ar sem se zagovoril, vam za vaš trud ostane reniš 1.

Jurice stricu mojemu kobilo črno.

Franci poručam to plavu staru halju i jednu plavu mladu kravku.

Gazdi poručam jednu lansko teličku.

Kolariču poručam jednu svinče.

Jereki poručam žita drevenku 1, Helenjkinoj deci takaj drevenk žita 1.

Poručam gorice moje na Velikom Kogu na oltar Blažene Divice Marije od sedem žalosti.

Grunt pak moj očinski plemenitom varošu središkomu ostavlam mojoj ženi do smrti, ako hoče, ne razpuščati plotov.

A po smrti imaju rodbina dati na meše za me i starše moje reniš 50, vse to domačem cirkvam.

L.[ocus] S.[igilli]

Mihael Modrinjak

04 – Klevevž 1

04 – Diplomatični prepis
Okoli 1790, Klevevž, Dolenjska – oporoka podložnika Adama Šklandra

Samostojen list, meri 37,0 x 23,2 cm.

Prepis z datumom 4. marec 1796.

[1. stran]

Klingenfels am 5ten 57 57 Številka 5 je nadpisana nad prečrtano 4. März 796. Abschrift.

Jest Jacob Konzhina piſhem Mihata Pungerzherja, inu Jensheta

Hobſhtetarja, inu Antona Shklandra, kai je Adam Shlander

Govuru.

Adam Shklander je dau u pervimu leitu Gospoſki 30 f

sa shtir pogrebe 6 f, Mazhohi 8 f58 58 Sledi prečrtan začetek nove besede: u. oniga Ola sa 10 f.

2. sodza po ſedem veder, ena Zhebriza 10 veder, en sod

25 veder, sidanze pa ni nizh raitou. Daje shenitu tud

nezh naraita. Kar je pa per nogradih u reber. inu tud

nogradi so uſsi Dekletavi, is katiriga Dekle sa 50

Mash dati ima, 2 veder Moſhta svetimu Antonu na

Blezhem verhu bugaime. Tud je Dekle khiſhi

perneſsla 23 Rainiſh. Tok uſse moje premosheine

je dekletau

Dieses Testament ist beӱleifig vor 6 Jahren geschrieben

worden. Das originale hievon ist beӱm Jakob Kon=

tschina zu Altſapadesch zufinden.

JAKOP KONZINA

Adam Sklander hat nach seinem Weibe Ursula gebohr=

nen paſsariza v[on] Laknitz 25 Reinisch erhaten, welche

er auf Swur getragen um die Rukständigen haben

zu bezahlen, welche sie Ursula paſsariza der Aana

Janneschitsch verschaffen, da sie am 3ten Tage verstorben

ohne Erben.

x Martin Pekitsch

x Georg Debeuz Zeugen

Jak. Hrast. Fertiger

[2. stran]

Uiber erwähnte Klage begehrt Beklagter eine Unkösten

Caution per 10 #. Staatsherrschafft Klingenfels am 5ten

März 796

04 – Kritični prepis
Okoli 1790, Klevevž, Dolenjska – oporoka podložnika Adama Šklandra

[1. stran]

Jest, Jakob Končina, pišem Mihata Pungerčerja inu Jenžeta

Hobštetarja inu Antona Šklandra, kaj je Adam Š[k]lander

govuru.

Adam Šklander je dau v prvimu lejtu gosposki 30 f,

za štir pogrebe 6 f, mačohi 8 f, oniga ola za 10 f,

2 sodca po sedem veder, ena čebrica 10 veder, en sod

25 veder, zidance pa ni nič rajtou. Daje ženi, tu tud

neč na rajta. Kar je pa per nogradih v Reber inu tud

nogradi so vsi dekletavi, iz katiriga dekle za 50

maš dati ima, 2 veder mošta svetimu Antonu na

Blečem Vrhu bugajme. Tud je dekle k hiši

pernesla 23 rajniš. Tok vse moje premožejne

je dekletav.

05 – Klevevž 2

05 – Diplomatični prepis
1795 III. 19., [Klevevž], Dolenjska, Kranjska – oporoka podložnika Andreja Češnovarja
Izvirnik pogrešan. Prepis po prvi objavi iz leta 1971.

Jest Andreas Zhesnovar, Dokler she perpravi pameti, inu dobrim premisleku; Strim mu59 59 V izvirniku je bilo najbrž (po analogiji) mui ali pa gre za napako, pomotoma izpuščeno zadnjo črko. Testament inu dam mojo Sadno Volle notri, Katieru v prizho Trjeh Mosh, glih ta 19ti Martia v Leittu 1795. Gorj postavim, jnu sashafam moje Lastnu blagu inu Grunte is tem reslozhkam.

Moiga Lastniga Barm Blaga se naide Katieru iest praviza sashafat jmam. Koker.

Pervizh

Eno shitna skrina ie Katiera dershi ................... 60 Mirniku

spet eno skrina .................................................. 50 Mir.

spet Eno ............................................................ 25 Mir.

spet Eno ............................................................ 16 Mir.

spet Eno ............................................................ 12 Mir.

spet Eno .............................................................. 7 Mir.

jnu Eno Kat ....................................................... 15 Mir.

Eno spet ............................................................ 12 Mir.

Jnu ta moje malla skrinza Katiera iest sdei sa gvant nuzam tisto sashafam iest Katerni hzhjeri Mizki.

Drugezh

Sdei pata v´shenkoziani Leshjozhe, mojo Lestna Hofshtat Sashafam iest taisto moj hzhierj Katri Jerizhouki, tuje do nene smarti, po niene Smarti pade ta hofshtat nienem Sijnu Joshku, Keb pa moje hzhi Catra popreid v´ Marla, Tok pa prezei Sijnu Joshku pade Al vendar nato Visho ie sklenenu; Kir iest sem jmu Dva jerba Koker ta odmerjozhi Sijn Andreas Zheshnovar, jnu tashe vshuleinu mojo hzhi Katharina, Tok iest pamoj oblubi sem sturu, deis tie Hofshtatti vsak polloviza jerbati moreta; jnu deslih mui Sijn Andreas ie v´ Mru, in on sui tal prezh sashafou, Tok tud iest potardem, de ta Vninversal60 60 V objavi je očitno pomota, pravilno: Vniversal. Anton Rapsu, tal od moje hzhiere Catharine Le samu od Hofshtati pogiervat pravizo jma; Kar patu sgorai jmenvanu Barm Blagu ostane Lesamu moj Kzhieri Cathri, al nienem Sijnu Joshku, jnu is tie Hofshtati ie mojo Volle, de vſsaku 2. Svete Mashe tuje 1. sa Duſhe Viza. 1. Sazheshnovarjovo shlahta odraitanu bitti more.

Tretizh

Ta v Vinem Verhi, v´strashi Leshjozhi mui Lestan Nograd, ga iest sashafam tud moj hzhieri Catharine Jerizhouki, po niene Smarti pa pade Sijnu Josephu Jerizhu, ino toku Rud, sa Rudam ga sashafvati jma, jnu isto Saveso, de ta Katier ta Nograd vshivou bode, taisti vſsaku Leittu sa 3. Svette Mashe dat, inutu na Vezhnu odraitanu bitti jma, jnu tie Mashe bodo vſsaku Leittu pred vſsem Svettmi tisti zait Brane; inu 2. sa blishna shlahta 1. sa Dushe Vizah.

Sadenzh

Sashafam tud iest 6. sveizh Firenshkih St. Kozinu61 61 V izvirniku najbrž: Kozi a nu. perfarſki zierkvi. Glih toku tud M. B.62 62 Materi Božji. na Stopnu 6 Sveizh.

Tudi Kadar iest v´ Merjem; tok se jma mojo Truplu spodobnu pokopati, Tuje is ordentlih sgonenjem, inu is Konduhtam, inu na dan tega pokopalishe Trij Svette Mashe de Brane boda; jnu Glih nato Visho ta Oſsmi dan jma dershan bitti.

Prizhe

x Matheus Mramor

x Andreas Zheshnovar

x Joseph Kiern

x Jakob Jrshizh

Naproshen Fiertguaz63 63 V izvirniku najbrž: Fertigauz.

Joseph Skubitz

05 – Kritični prepis
1795 III. 19., [Klevevž], Dolenjska, Kranjska – oporoka podložnika Andreja Češnovarja

Jest, Andreas Česnovar, dokler še per pravi pameti inu dobrim premisleku, strim mu[j] testament inu dam mojo zadno vole notri, katjeru v pričo trjeh mož, glih ta 19ti marcija v

lejtu 1795. gori postavim jnu zašafam moje lastnu blagu inu grunte is tem rezločkam.

Mojga lastniga barm blaga64 64 Alodialno, lastno imetje. se najde, katjeru jest pravica zašafat jmam, koker.

Prvič

Eno žitna skrina je, katjera drži ........................ 60 mirniku

spet eno skrina .................................................. 50 mir[niku]

spet eno ............................................................ 25 mir[niku]

spet eno ............................................................ 16 mir[niku]

spet eno ............................................................ 12 mir[niku]

spet eno .............................................................. 7 mir[niku]

jnu eno kat65 65 Kad. ..................................................... 15 mir[niku]

eno spet ............................................................ 12 mir[niku]

Jnu ta moje mala skrinca, katjera jest zdej za gvant nucam, tisto zašafam jest Katerni hčjeri Micki.

Drugeč

Zdej pa ta v Šenkocjani ležjoče mojo lestna hofštat zašafam jest taisto moj hčjeri Katri Jeričovki, tu je do nene smarti, po njene smarti pade ta hofštat njenem sijnu Jožku, ke b´ pa moje hči Katra poprejd umarla, tok pa precej sijnu Jožku pade. Al vendar na to vižo je sklenenu; kir jest sem jmu dva jerba, koker ta odmerjoči sijn Andreas Češnovar jnu ta še v žulejnu mojo hči Katarina, tok jest pa moj oblubi sem sturu, de iz tje hofštati vsak polovica jerbati moreta; jnu deslih muj sijn Andreas je umrú in on suj tal preč zašafou, tok tud jest potardem, de ta univerzal66 66 Dejansko: uninverzal. Očitno pomota. Anton Rapsu tal od moje hčjere Katarine le samu od hofštati pogjervat pravico jma; kar pa tu zgoraj jmenvanu barm blagu ostane, le samu moj kčjeri Katri al njenem sijnu Jožku, jnu is tje hofštati je mojo vole, de vsaku 2 svete maše, tu je 1 za duše viza[h], 1 za Češnovarjovo žlahta odrajtanu biti more.

Tretič

Ta v Vinem Vrhi, v Straži ležjoči muj lestan nograd, ga jest zašafam tud moj hčjeri Katarine Jeričovki, po njene smarti pa pade sijnu Josefu Jeriču ino toku Rud, za Rudam ga zašafvati jma, jnu isto zavezo, de ta, katjer ta nograd uživou bode, taisti vsaku lejtu za 3 svete maše dat, inu tu na večnu odrajtanu biti jma, jnu tje maše bodo vsaku lejtu pred vsem svetmi tisti cajt brane; inu 2 za bližna žlahta, 1 za duše vicah.

Zadenč

Zašafam tud jest 6 svejč firenških Št. Koci[ja]nu67 67 V izvirniku najbrž: Kozi a nu. per farski cjerkvi. Glih toku tud M. B.68 68 Materi Božji. na Stopnu 6 svejč.

Tudi kadar jest umrjem, tok se jma mojo truplu spodobnu pokopati, tu je iz ordentlih zgonenjem inu iz konduhtam69 69 Pogreb. inu na dan tega pokopališe70 70 Pokop. trij svete maše de brane boda jnu glih na to vižo ta osmi dan jma držan biti.

Priče

x Mateus Mramor

x Andreas Češnovar

x Josef Kjern

x Jakob Jršič

Naprošen fertigavc71 71 Dejansko: fjertgvac. Gl. op. xxxx.

Josef Skubic

06 – Klevevž 3

06 – Diplomatični prepis
1795 XII. 7., [Klevevž], Dolenjska, Kranjska – oporoka podložnice Jere Globevnice
Pola, list meri 34,5 x 22,5 cm, popisane so tri strani.

[1. stran]

Testament.

Jest Jera Globeuniza ſtrim mui Teſtament inu perporozhim

mojo Dusho Bogu, inu tu moje Truplu K´enimu mirnimu po=

zhivanju ti semli, kir ſtrim mui Spomin, inu poterdem mojo

sadno Vollo, kir jest she per pravi pameti, inu dobrimu pre=

misliku ven govorim u prizhi dueh Mosh glih ta 7mi

dan Decembra u Letu 1795. inu si sberem sa moiga Univer=

sal Erba tega u Shenkozianu ſtojezhiga shulmaiſtra Joshefa

Skubza, inu temu isrozhim jest uſse zellu ſtojezhe, inu le=

shejozhe72 72 Sledi prečrtan začetek nove besede: p. moje Premosheine, inu taiſtmu sa ſhafam glih ſto

pravizo, inu Mozhio ushivati tu zelu moje Premoſheine, is

kakershno pravizo jest ushivala sem. Inu keb se permerlu

deb ta Josheph Skubez popred u meru, tok glih negova she=

na Maria Anna to moje zellu premosheine erbat praviza ima

inu is to saveso, de ona meni u moji nadlugi, inu potrebi po

ſtrezhi more, inu to moje saſhafilu inu Premosheine obſtoji

u tem, koker de od zelle moje shlahte nobeden kai pogirvat

al od tega kai prezh uſseti obene pravize nima. Ampak

Pervezh. Jest saſhafam temu Univerſalerbu Joshephu Skubzu ta na

trauniku ſtojezha polovizo tega Pohishtua, inu tudi ta sra=

ven shlishejozhi Grunt glih ſto pravizo koker sem jest

ushivala. Sraven saſhafam tudi uſse moje Barnu Blagu,

kateru se naide. Tuje

Sa ſhafam jest veſs moji Guant, ali Klaider na to visho, de

on od tega slabshiga ne kulku med te boge restalat more

[2. stran]

Barnu Blagu je

1. Vaga

4. Shkrinze.

1. Shpampet inu uſse kar se gor naide 3. Sklede.

4. Ruhe. 1. Lesena.

1. Zhebriza. 2. Putershka.

2. Shkafa. 1. Barigelza.

2. Matike. 1. Pezhne Koduine.

1. Veinik. 1. Smesnu shittu.

3. Shakelze. 1. Reshetu.

Inu sraven tudi uſse drugu Barnu Blagu, aku glih tukai

Samerkanu se na naide, satu kir na vem, kulku she sa nuzala

bodem.

Drugezh Sa shafam tudi timu Univerſal erbu Joshefu Skubzu ta u Glo=

belih leshejozhi, inu pod shmerjeshko palzo shlishejozhi Nograd

inu polovizo Sidanze inu uſso mojo poſsodo, katera se notri snaide

koker

1. Sodzhik. 9. Veder.

1. d[ett]o 6. d[ett]o

1. d[ett]o 3 1/2 d[ett]o.

1. Vinska kad73 73 Sledi prečrtana beseda: d[ett]o. 8 d[ett]o.

1. Banka 1/2 Veder

3 Shkafe.

inu do pu preshe pravizo

Tretezh. Srozhim tudi temu univeral74 74 Manjka črka s: universal. erbu ta na Verbinshzi leshejozhi

inu pod Radelsko palzo shlishijozhi Nograd u glihi vishi, koker

druge rezhi.

Zhetertezh. Sa ſhafam tudi timu Univerſal erbu Joshefu Skubzu tu mojo krava

katera jest sdei u Grabni per Kovazhi imam is tem reslozhkam

de kir sdei tu tretu, inu sadne Telle75 75 Sledi prečrtan začetek nove besede: im. odredi, tok u Jeſsen

ima praviza ta erb, taiſto shiher prezh uſset.

[3. stran]

Petezh Jest saſhafam sa Normal Shullo dua Goldinarja.

Shestezh Je ta Univerſal erb savesan, de is uſsiga mojiga nemu sapusheni=

ga premosheina more tu sveſtu, inu per perloshnoſti tu naprei

poſtaulenu rihtik ven odraitanu biti.

Sedmezh Jest, desglih sama u svoimu, al vender sraven moje seſtrizhne

sem se sneſhla, inu zhe je ona meni kai podala, ali ne, inu zhe

sem uſela, aline, tok taiſti vender is mojo Vollo sa shafam 6,

Petiz, inu per drugim ona, ali zela shlahta jeskat, ali poger=

vat zel nezh pravize nima.

Osmezh. od tega Nograda u Globelih se more sa ſvete mashe dati

u Shmerjeto .......................................... 12 Petiz

u Shenkozian ........................................ 12 petiz

na Stopnu ............................................. 10 petiz

na Shaloſtno Goro .................................. 3. petize

na dan tega pokopalisha ......................... 3. petize

na Sedmi dan .......................................... 3. petize

na Vin verh svetmu Joshefu ................... 2. petiz

Saſhafam tudi, de se ima domazhi Zirkvi u kupiti sa eno krono

kar bode nar bel potrebniga sa nuzala.

Tiſti krat, kader pa jest umerjem, se ima moje truplu spodo=

bnu pokopati, inu is ordentlih sgoneinam, inu is Konduktam

tuje na dan tega pokopalisha, inu glih nato viſho ima ta oſmi

dan derſhan biti, na tako viſho poterdem mojo vollo.

Prizhe

x Mattheush Mramor, x Jera Globeuniza

is Stopniga. [pečat] Jakob Hraſtenizher m[anu] p[ropri]a

x Josheph Vouk, Podpiſsvauz.

is Swur.

[pečat] Franz Schuller m[anu] p[ropr]ia Zeüg

06 – Kritični prepis
1795 XII. 7., [Klevevž], Dolenjska, Kranjska – oporoka podložnice Jere Globevnice

[1. stran]

Testament.

Jest, Jera Globevnica, strim muj testament inu perporočim

mojo dušo Bogu inu tu moje truplu k enimu mirnimu

počivanju ti zemli, kir strim muj spomin inu potrdem mojo

zadno volo, kir jest še per pravi pameti inu dobrimu

premisliku ven govorim v priči dveh mož glih ta 7mi

dan decembra v letu 1795. inu si zberem za mojga univerzal

erba tega v Šenkocjanu stoječiga šulmajstra Jožefa

Skubca inu temu izročim jest vse celu stoječe inu

ležejoče moje premožejne inu taistmu zašafam glih s to

pravico inu močjo uživati tu celu moje premožejne, iz

kakršno pravico jest uživala sem. Inu ke b´ se permerlu,

de b´ ta Jožef Skubec popred umru, tok glih negova žena

Marija Ana to moje celu premožejne erbat pravica ima

inu iz to zavezo, de ona meni v moji nadlugi inu potrebi

postreči more inu to moje zašafilu inu premožejne obstoji

v tem, koker de od cele moje žlahte nobeden kaj pogirvat

al od tega kaj preč vzeti obene pravice nima, ampak:

Prveč. Jest zašafam temu univerzal erbu Jožefu Skubcu ta na

trauniku stoječa polovico tega pohištva,76 76 Hiša. inu tudi ta zraven

šlišejoči grunt glih s to pravico, koker sem jest

uživala. Zraven zašafam tudi vse moje barnu blagu,77 77 Alodialno, lastno imetje.

kateru se najde. Tu je

zašafam jest ves moji gvant ali klajder na to vižo, de

on od tega slabšiga nekulku med te boge reztalat more

[2. stran]

Barnu blagu je

1 vaga

4 škrince

1 špampet inu vse, kar se gor najde 3 sklede

4 ruhe 1 lesena

1 čebrica 2 puterška

2 škafa 1 barigelca

2 matike 1 pečne kodujne

1 vejnik 1 zmesnu žitu

3 žakelce 1 rešetu

Inu zraven tudi vse drugu barnu blagu, aku glih tukaj

zamerkanu se na najde, zatu kir na vem, kulku še zanucala

bodem.

Drugeč. Zašafam tudi timu univerzal erbu Jožefu Skubcu ta v

Globelih ležejoči inu pod šmerješko palco šlišejoči nograd

inu polovico zidance inu vso mojo posodo, katera se notri znajde,

koker

1 sodčik 9 veder

1 d[ett]o 6 d[ett]o

1 d[ett]o 3 1/2 d[ett]o.

1 vinska kad 8 d[ett]o.

1 banka 1/2 veder

3 škafe

inu do pu preše pravico.

Treteč. Zročim tudi temu univer[z]al erbu ta na Verbinšci ležejoči

inu pod radelsko palco šlišijoči nograd v glihi viži koker

druge reči.

Četrteč. Zašafam tudi timu univerzal erbu Jožefu Skubcu tu mojo krava,

katera jest zdej v Grabni per Kovači imam, is tem rezločkam,

de kir zdej tu tretu inu zadne tele odredi, tok v jesen

ima pravica ta erb taisto žiher preč vzet.

[3. stran]

Peteč. Jest zašafam za normal šulo78 78 Trivialna šola, včasih imenovana tudi Normalschule. dva goldinarja.

Šesteč. Je ta univerzal erb zavezan, de iz vsiga mojiga nemu zapušeniga

premožejna more tu zvestu inu per perložnosti tu naprej

postavlenu rihtik ven odrajtanu biti.

Sedmeč. Jest, desglih sama v svojmu, al vender zraven moje sestrične

sem se znešla, inu če je ona meni kaj podala ali ne, inu če

sem vzela ali ne, tok taisti vender iz mojo volo zašafam 6

petic inu per drugim ona ali cela žlahta jeskat ali pogervat

cel neč pravice nima.

Osmeč. Od tega nograda v Globelih se more za svete maše dati

v Šmerjeto .......................................... 12 petic

v Šenkocjan ........................................ 12 petic

na Stopnu ............................................. 10 petic

na Žalostno Goro .................................. 3 petice

na dan tega pokopališa79 79 Pokop. ....................... 3 petice

na sedmi dan .......................................... 3 petice

na Vin Vrh svetmu Jožefu ..................... 2 petic

Zašafam tudi, de se ima domači cirkvi ukupiti za eno krono,

kar bode narbel potrebniga zanucala.

Tistikrat, kader pa jest umrjem, se ima moje truplu spodobnu

pokopati inu iz ordentlih zgonejnam inu iz konduktam,80 80 Pogreb.

tu je na dan tega pokopališa inu glih na to vižo ima ta osmi

dan držan biti, na tako vižo potrdem mojo volo.

Priče

x Matevž Mramor x Jera Globevnica

iz Stopniga [pečat] Jakob Hrasteničer m[anu] p[ropri]a

x Jožef Vovk podpisvavc

iz Zbur

[pečat] Franz Schuller m[anu] p[ropr]ia Zeüg

07 Svibno pri Radečah

07 – Diplomatični prepis
1801 [III. 30], Svibno pri Radečah, Zasavje, Kranjska – oporoka učitelja (šolmoštra) Fortunata Skubica
Pola, list meri 36,7 x 23,4 cm. Popisani sta obe strani prvega lista, tretja stran je prazna, četrta pa ima vlogo sprednje strani zloženega pisma.

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament

Nu maja Sadna vola Fortunata Skubza

Svidemskiga Shulmastra

V tem Leiti 1801

[1. stran]

30. 3. 180181 81 Datum je bil pozneje v arhivu dopisan s svinčnikom.

15 xr

Stempl 82 82 S tem je sestavljalec označil mesto, kjer bi moral biti kolek za 15 krajcarjev.

Testament al moja Sadna Vola Fortunata

Skubza. S tem mojem meihenem premosheinam tie Sapushene

otroke ve nem Miru obdershati, prosem boga ozheta, jnu f xr83 83 Ob robu sta v tabelarični obliki rubriki za navajanje vrednosti v goldinarjih (f) in krajcarjih (xr), ki pa sta ostali prazni.

Sÿna jnu Svetiga Duha, ta presveta troÿza, jnu to bres Madesha

Spozheta Maria Diviza, pomagaite tu dopouniti Amen.

Perva moja vola je, koker tu truplu po ti Desheuski Duhouski84 84 Pred besedo je prečrtano: Dush.

orenge kershansku pokapati, is en tal officiuuma jenu dveima S: Mashami

Mojo Dusho preskerbeiti.

Drugi Punct al taka Savesa ie enga gvishniga vrshaha iest inu Moja

Shena Sashafava is tega nainiga pred rokami85 85 Sledi prečrtano: pred otrokmi Erbshnami. jmeozhiga premosheina

steiga se jma zirkvi S: Tilla Vishni gori 100. f tu ie stu guldinir

na pervo Ste Maſſe al premosheina poloshiti, is tiste Nive pod

Hribariam vdolini /: je pa dobru Samirkat:/ Kebe pa muj Vniversal notu

tega obdershati, tok pa dam Slestno roko oblast do nive deb io zirku

vlizitirenga dala, ien teh Stu Guldinariou od vsame, tu kar ostane

Skubzheve Maſsi, pad ktallengi tih Erbou pade.

Dalei Svolem tudi is pervoleinam tiega Sadniga Sÿna Jannesa sa vniversale

koker tud na Nro hishno 21 od gospodske pervolim is odpushenim pismam

gor vseti, jest mu pahisha zhes dam bres vsega douga is vsemi Sraven

Shlisheozhimi Talli tih Borshtu koker tudi Seunig noter vertih is Skleinen.

Dalei de ie pa Laurenz Skoda Sa shihran 60 R: f86 86 Okrajšava za goldinarje (f) je nadpisana. perhishi iskati,

tu je shenska Erbshina, letu pa jest zhes pustim Mojmu vniversali de

de se bosta med Seboj Sastopila.

Dalei se Saſtopi ta Niva vrei dnusti 300 guldinariou, kir jeh pa zirkvi

stu pade, tok le dveistu ostan na Erbshina,

Leti Sdolei Samirkani Doushniki

Pervezh temu Duhounimu Aubelnu 110 f:

Moj hzhirÿ Mitzi 30 f katire ie gotou posodila

Kuſsu Kramariou 4 f

NB: Ena Erbshena se jma odraitat: 5 f Sa Svete Mashe vishni gori sa

Diſsmasa Moiga popol brata.

[2. stran]

Dallei ie venim zhviblu Sa 10 Svetih Mash kar ie meni veideozhe

keb na ble tie opraulene87 87 Beseda je nadpisana nad vrstico. se moreio opravit Sa Dushe Vizhah.

Moj Doushniki noter Sternbirt is Selza 13 Ranish ena petiza

Stopar Srauni 6 Ran:

Kershe Sjellein 3 Ranish:

Adamez Perschenski 6 Ranish 2 petizi

Sadenzh vse Moie Mobilie, gvanti, Instrument, Tischler Zeig 88 88 Izraz je zapisan nemško in zato v gotici. de se preda jen

steiga vsega premosheine zhe se med Seboÿ morejo Sastopiti, ok bi se pa tok hudni

meid Seboj Skasali se na Sastopili, tok se pa ti gruntni gosposki na prei poloshi

de bo tud moj Dush en pokei pervosh Sakatir Mir ien pokei prosem od vas daune

blishne Shlahte, slasti od Mojeh leſtnih Sÿnu jnu hzhera pervoshiti mi ta

vezhni mir jnu pokei, buh vshlishi Amen.

Svidmi ta 30ti Shushza 1801

Fortunat Skubiz tega

Sadniga poterdeina Sdeilauz

h poterdeinu te naproshene prizhe

x Blashe Dobrovolz

x Jerni Voje

07 – Kritični prepis
1801 [III. 30], Svibno pri Radečah, Zasavje, Kranjska – oporoka učitelja (šolmoštra) Fortunata Skubica

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament nu maja zadna vola Fortunata Skubca, svidemskiga šulmaštra,89 89 V besedilu ni nobene analogije, kako v besedi Shulmastra izgovarjati glasovno zvezo [st]. Povsod drugod gre za [st], kar pa bi bilo v danem primeru zelo težko izgovorljivo. Skoraj brez dvoma je bil Skubic šulmašter in ne šulmaster. v tem lejti 1801.

[1. stran]

Testament al moja zadna vola Fortunata Skubca. S tem mojem mejhenem premožejnam tje zapušene otroke v enem miru obdržati prosem Boga Očeta inu Sina inu Svetiga Duha, ta presveta Trojica inu to brez madeža spočeta Marija Divica, pomagajte tu dopouniti, amen.

Prva moja vola je, koker tu truplu po ti deževski duhovski orenge kršansku pokapati, iz en tal oficiuma jenu dvejma s[v.] mašami mojo dušo preskrbejti.

Drugi punkt al taka zaveza je enga gvišniga vržaha: jest inu moja žena zašafava iz tega najniga pred rokami imeočiga premožejna s tejga se ima cirkvi s[v.] Tila v Višni Gori 100 f, tu je stu guldinir na prvo s te mase al premožejna položiti, iz tiste nive pod Hribarjam v Dolini /je pa dobru zamirkat/ ke be pa muj univerzal no tu90 90 V pomenu ne otu = ne hotel. tega obdržati, tok pa dam z lestno roko oblast do nive de b´ jo cirku v licitirenga dala, jen teh stu guldinarjov odvzame, tu, kar ostane Skubčeve masi, pa da k talengi tih erbov pade.

Dalej zvolem tudi iz pervoléjnam tjega zadniga sina Janeza za univerzale, koker tud na n[ume]ro hišno 21 od gospodske pervolim is odpušenim pismam gor vzeti, jest mu pa hiša čez dam brez vsega douga iz vsemi zraven šlišeočimi tali tih borštu koker tudi zeunik noter [v] vrtih iz sklejnen.91 91 Mikrotoponim ali skedenj.

Dalej de je pa Lavrenc Škoda zažihran 60 R f per hiši iskati, tu je ženska erbšina, le-tu pa jest čez pustim mojmu univerzali, de92 92 Beseda de je pomotoma ponovljena. se bosta med seboj zastopila.

Dalej se zastopi ta niva vrejdnusti 300 guldinarjov, kir jeh pa cirkvi stu pade, tok le dvejstu ostan na erbšina.

Le-ti zdolej zamirkani doužniki

Prveč temu duhovnimu Aubelnu 110 f

moj hčiri Mici 30 f, katire je gotou93 93 V gotovini. posodila

Kusu kramarjou 4 f

NB: Ena erbšena se ima odrajtat: 5 f za svete maše [v] Višni gori za

Dizmasa, mojga po pol brata.

[2. stran]

Dalej je v enim čviblu za 10 svetih maš, kar je meni vejdeoče. Ke b´ na ble tje opravlene, se morejo opravit za duše [v] vicah.

Moj doužniki noter:

Šternbirt iz Selca 13 raniš, ena petiza

Stopar z Ravni 6 ran[iš]

Kerže z Jelejn 3 raniš

Adamec Prženski 6 raniš, 2 petici

Zadenč: vse moje mobilije, gvanti, instrument,94 94 Ali inštrument. Tischler Zeig de se predá jen s tejga vsega premožejne, če se med seboj morejo zastopiti, ok bi se pa tok hudni mejd seboj skazali, se na zastopili, tok se pa ti gruntni gosposki naprej položi, de bo tud moj duš en pokej pervoš, za katir mir jen pokej prosem od vas davne bližne žlahte, zlasti od mojeh lestnih sinu inu hčera pervošiti mi ta večni mir inu pokej, Buh všliši. Amen.

Svidmi, ta 30ti sušca 1801

Fortunat Skubic, tega

zadniga poterdéjna zdejlavc

h poterdejnu te naprošene priče

x Blaže Dobrovolc

x Jerni Voje

08 – Klevevž 4

08 – Diplomatični prepis
1802 II. 9., [Klevevž], Dolenjska – oporoka podložnika Jerneja Lužarja
Samostojen list, meri 36,8 x 23,1–23,3 cm, popisani sta obe strani.

[1. stran]

Gorij Popiſsan:

Taſtamenth:

Jeſst jernij Lusher Strim Muij Taſtamenth:

inu perporozhim Moio dusha Bogu, inu Tu moie Truplu

K enmu Mernimu pozhivaini Te Semle, ker Strim muij

Spomin, inu poterdem Moio Sadna volla, ker jest She:

per pravi pameti, inu She dobremu premiſsuku:

Von Sgavorim, v prizhe 3 Mosh gllih Ta 9ti dan

Sezhna, v Leiti 1802. inu jesvolem Sa maiga jenvusar:

jerba Maiga Seta Ansheta Meſsaieidnka, Zhes vſse:

Moie premosheine, prud Tem de on kader jest Se:

Stega Sveta Se Lozhem de on Sa 15 Mash Sa mano:

Inu Sa Maio Sheno odraita

V drugezh More Tudi Samano vſse Ankoshtenge:

inu Maie dauguve plazhet, inu Kanduht:

dauguvi Sa von plazhet:

f kr den

Mihati Koziani Sagoriza Swurſsskimu podlas. 9. 55. -

Anshe Wrganti na duli d[ett]o 4. - -

Gregor podgurzi v Kluzhe Kelveushki podlasni95 95 Manjka črka k: podlasnik. 3. 33. -

Jereleuki v Meuze d[ett]o 1. 8. –

Ansheti Rodizi V St: Merieta d[ett]o 2. 16. –

Sa vboge v Spetale 1. - -

damazhi Zerkvi v St: Merieta 1. - -

dauk kater noter Shlishi Teriet:

Faimoshtru pillpoki Sem plazheu 6 - -

Jurij Akorni na Suhi Raduli 3 - -

Ansheti Krasheuzi pod Koſstanulle 2 58

Mariani wobizhauki v Meuze 9 55

Leta dauk Sem plazleu sa Rankem Korlnam

Shumashtram, Sa maie Shene popreishnem mashem:

Letu Shlishi Maimu jenvſsar jerbi Ansheti Mesaieid:

[2. stran]

Na Leto visha poterde Moio vollo v prizhe

Leteh Mene Shlishozheh Mash

Prizhe

Josheph Paushe

Kllenovik

Gregor Hozhevar

velke polane

Miha Goreinz

Swure

x Jernij Lusher Kllenovik

Jasheph Paushe m[anu] p[ropri]a

popiſsvauz:

08 – Kritični prepis
1802 II. 9., [Klevevž], Dolenjska – oporoka podložnika Jerneja Lužarja

[1. stran]

Gorij popisan

Tastament

Jest, Jernij Lužer, strim muj tastament

inu perporočim mojo duša Bogu inu tu moje truplu

k enmu mernimu počivajni te zemle, ker strim muj

spomin inu poterdem mojo zadna vola, ker jest še

per pravi pameti inu še dobremu premisuku

von zgavorim v priče 3 mož glih ta 9ti dan

sečna v lejti 1802. inu jes volem za majga jenvuzar

jerba majga zeta Anžeta Mesajejdnka, čez vse

moje premožejne prud tem, de on, kader jest se

s tega sveta se ločem, de on za 15 maš za mano

inu za majo ženo odrajta.

V drugeč more tudi za mano vse ankoštenge

inu maje dauguve plačet inu kanduht.96 96 Pogreb.

Dauguvi za von plačet:

f kr den

Mihati Kocjani Zagorica zburskimu podlaž.[niku] 9. 55. -

Anže Brganti na Duli d[ett]o 4. - -

Gregor Podgurci v Kluče, kelvevški97 97 Klevevški. podlažni[k] 3. 33. -

Jerelevki v Mevce d[ett]o 1. 8. –

Anžeti Rodici v Št. Merjeta d[ett]o 2. 16. –

za vboge v špetale 1. - -

damači cerkvi v Št. Merjeta 1. - -

Dauk,98 98 Dolg. kater noter šliši terjet:

Fajmoštru Pilpoki sem plačeu 6 - -

Jurij Akorni na Suhi Raduli 3 - -

Anžeti Kraševci pod Kostanule 2 58

Marjani Bobičavki v Mevce 9 55

Le-ta dauk sem plačleu za rankem Korlnam

šumaštram, za maje žene poprejšnem mažem.

Le-tu šliši majmu jenv[u]zar jerbi Anžeti Mesajejd:

[2. stran]

Na le-to viža potrde mojo volo vpriče

le-teh mene šlišočeh maž

Priče

Jožef Pavše,

Klenovik

Gregor Hočevar,

Velke Polane

Miha Gorejnc,

Zbure

x Jernij Lužer

Jažef Pavše m[anu] p[ropri]a

popisvavc

09 – Ločica pri Vranskem

09 – Diplomatični prepis
1809 I. 22., [Ločica pri Vranskem], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Antona Livka
Pola, prvotno zložena v obliki pisma, list meri 35,4–35,6 x 21,8–22,5 cm, popisane so tri strani.

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

testament

Antona Ljvka

v letv 1809

22 dan janvarji

[1. stran]

x jest Anton Ljvk, ozhem nasnajne dati

moje Sadno volo alj testament v prjzho dveh

Poshtenjh Mosh,

nar poprej leto. Jest jmam let. dovshnjke

pervizh goldjnar

Anton Pleshnjk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Matevsh Kolar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Matevsh Lokar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

juri Podbregar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Sjmon Kropiva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Blash Mozhnik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

joshef Marovt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

joshef Brinovz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Lovrenz Mvsji _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Martjn Shkrabar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Jakob Shvpan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30099 99 Številka je prečrtana.

jnv Zhimshe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

375

Sdej pak od mojga premoshejne

perviz zerkvam letv jna nar

pred k farr Svetjmo Mjhelv _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

na Lozhize Svetj Magdaleni _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

na taber S. Heromnjmo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Mater Boshji Sazhreto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Sa Shtjftengo na Lozhizo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100

Sa pogrob jnu Sa Svete Mashe _ _ _ _ _ _ _ _ 50

Sa Sedmino _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

pogrobzam pogoldinarjv jnv po 10 krajzerjov

temo kebo Svetv 1 goldjnar _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

_______

292

[2. stran]

goldinar

Sravnv tega pak tvdi moji Shlahtj

koker jvrjv Ozverkv _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

vreskovkj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Lovretv Vreskv _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Martjna Rodofa fantam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Mozhenzi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Sep te Stari Mozhezi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

jnv ne dekletam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ po 2

Mizi Bohavk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Neshi Ljvkovki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100

prizhe pak So lete

dem Jos: Vreskh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10100 100 Cela vrstica je vrinjena.

johan Krofizh x

jnv Anton Pleshnjk x

22. dan jnvarji

v Letv 1809

09 – Kritični prepis
1809 I. 22., [Ločica pri Vranskem], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Antona Livka

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament

Antona Livka

v letu 1809

22 dan januarji

[1. stran]

x Jest, Anton Livk, óčem na znajne dati

moje zadno volo ali testament vpričo dveh

poštenih mož,

narpoprej le-to. Jest imam let[e] dovžnike,

prvič goldinar

Anton Plešnik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Matevž Kolar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Matevž Lokar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Juri Podbregar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Simon Kropiva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Blaž Močnik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Jožef Marovt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Jožef Brinovc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Lovrenc Muzji _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Martin Škrabar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Jakob Župan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 300101 101 Številka je prečrtana.

inu čimže _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 18

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

375

Zdej pak od mojga premožejne

prvič cerkvam, le-tu ina narpred

k far svetimo Mihelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

na Ločice sveti Magdaleni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10

na taber s. Heromnimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Mater Božji Začreto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __5

za štiftengo na Ločico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100

za pogrob inu za svete maše _ _ _ _ _ _ _ _ _50

za sedmino _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

pogrobcam po goldinarju inu po 10 krajcerjov

temo, ke bo svetu, 1 goldinar _ _ _ _ _ _ _ _ 7

______

292

[2. stran]

goldinar

Zravnu tega pak tudi moji žlahti,

koker Jurju Ocverku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Vreskovki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Lovretu Vresku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Martina Rodofa fantam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Močenci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2

Sep102 102 Najbrž mišljeno: še. te stari Moče[n]ci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

inu ne103 103 Ne = nje = njenim. dekletam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ po 2

Mici Bohavk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20

Neži Livkovki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100

priče pak so le-te

dem Jos: Vreskh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10104 104 Cela vrstica je vrinjena. Biti bi morala pred navedbo prič.

Johan Krofič x

inu Anton Plešnik x

22. dan j[a]nuarji

v letu 1809

10 – Ricmanje pri Trstu 1

10 – Diplomatični prepis
1816 XI. 20., Ricmanje pri Trstu, Istra – oporoka podložnice Katarine Komar
Pola, prvotno zložena v obliki pisma, list meri 28,3 x 19,5–19,7 cm, popisane so tri strani.

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament

Od Katarina Hzhi od Ranziga Mohorja Comar.

Po timu ſturienmu Testamentu je

ſhe ſanaprej ſhivela od 20 do 28 dan

Novembra 1816

[1. stran]

Ritzmagne ta 20 dan Novembra 1816

Kir na leta tukaj ſgoraj ſapiſsani Dan inu Letu: pride ta tukaj

imenvani Joseph Sin od Anton Pregarz s Ritzmagne k´nam trem 3:

kir smo s´imenam od ſdolaj podpiſsani, inu on je v´Imeni ſvoje Tette

s´imenam Katarina Hzhi od Ranziga Mohorja Comar, nas treh sa

k´ni priti povabiu, inu toku proſsiu rekozh: De ta niegova Tet=

ta je odpraulena is tega ſveta se odlozhit, inu sa tiga urshaha

volo, de ona nas treh k´sebi priti proſsila, inu de ſnami tremi govo=

riti ſhelela. Na tu povablene pa ſmo mi tri k´temu Bolniku shel[no]105 105 List odtrgan, rekonstruirano po objavi iz leta 1953.

no volo ſpranili, inu k´ni v´ Hisho pershli, inu kadar tam mi tri

v´ Hisho pridemo, naidemo tega Bolnika ſedejozha per Ogni, inu per

ſdravi pameti inu per zhisti besedi, toku ta Bolnik je ſhelu ſnami

tremi106 106 Sledi prečrtano: tremi [?]. govoriti, inu ſvoj Teſtament ſpovedat ſazhela ſtemi Bese=

dami toku rekozh:

1. De ona ſe ſkus ta Zeit od tega ſveta lozhit trosta, inu de ſvoja Dusho

zhes ſrozhi Bogu Usigamogozhnimu Materi Lubi Divizi Marij, inu

vsem lubim Svetnikam Boshijm, inu Angelzam Nebeskim, Telu pak

de perporozhi tem lubem perjatelam, inu Mashnikam, de jo bodo

v´to zherno ſemlo po navadi Kristianski ſprauli inu pokopali.

2. Sapusti de po nie ſmerti ſe ima ſturit ſtirinaist 14 Svetih Mash, inu

de teh 14 S: Mash, de more Mateuka Shena od Anton Pregarz plazhet.

3. Sapusti vse ſvoje premoshenie Mateuki Shena od Anton Pregarz s´Rizt=

magne, namrezh: kar imam od Gvanta inu Niva s´imenam v´ Shabenki,

[2. stran]

ſatu kir me je ona per moijmo ſdrauju inu Bolesni gledala inu podstregla,

inu kar ſim jest nij v´rubi inu Niva v´Shabenki ſapustila, ſe nima

obeden ſhivi Kristian ſpruti podstopit ......... Inu she vezh jest re=

zhem: jest ſapustim trikrat v´ſe Mateuki Sheni od Anton Pregarz. Amen.

Testimonii Miha Sin od Berteta Pregarz.

Blas Bordon.

Egidi Comar.

[Sledi uradni zaznamek sodišča v nemščini]

10 – Kritični prepis
1816 XI. 20., Ricmanje pri Trstu, Istra – oporoka podložnice Katarine Komar

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament

od Katarina, hči od ranciga Mohorja Komar.

Po timu sturjenmu testamentu je

še zanaprej živela od 20 do 28 dan

novembra 1816

[1. stran]

Ricmanje, ta 20 dan novembra 1816

Kir na le-ta tukaj zgoraj zapisani dan inu letu pride ta tukaj

imenvani Josef, sin od Anton Pregarc z Ricmanje k nam trem, 3,

kir smo z imenam od zdolaj podpisani, inu on je v imeni svoje tete

z imenam Katarina, hči od ranciga Mohorja Komar, nas treh za

k ni priti povabiu inu toku prosiu rekoč, de ta njegova teta

je odpravlena iz tega sveta se odločit inu za tiga uržaha

volo de ona nas treh k sebi priti prosila inu de z nami tremi govoriti

želela. Na tu povablene pa smo mi tri k temu bolniku želno

volo spranili107 107 Najbrž mišljeno: zbranili. inu k ni v hišo peršli inu kadar tam mi tri

v hišo pridemo, najdemo tega bolnika sedejoča per ogni inu per

zdravi pameti inu per čisti besedi. Toku ta bolnik je želu z nami

tremi govoriti inu svoj testament spovedat začela s temi besedami

toku rekoč:

1. De ona se skuz ta cejt od tega sveta ločit trošta inu de svoja dušo

čez zroči Bogu Vsigamogočnimu, Materi lubi Divici Marij inu

vsem lubim svetnikam Božijm inu angelcam nebeškim, telu pak

de perporoči tem lubem perjatelam inu mašnikam, de jo bodo

v to črno zemlo po navadi kristjanski spravli inu pokopali.

2. Zapusti, de po nje smrti se ima sturit štirinajst 14 svetih maš inu

de teh 14 s. maš de more Matevka, žena od Anton Pregarc, plačet.

3. Zapusti vse svoje premoženje Matevki, žena od Anton Pregarc z

Ricmanje, namreč: kar imam od gvanta inu niva z imenam v Žabenki,

[2. stran]

zatu kir me je ona per moijmo zdravju inu bolezni gledala inu podstregla,

inu kar sim jest nij v rubi inu niva v Žabenki zapustila, se nima

obeden živi kristjan spruti podstopit ......... Inu še več jest rečem:

jest zapustim trikrat vse Matevki, ženi od Anton Pregarc. Amen.

Testimonii Miha, sin od Berteta Pregarc

Blas Bordon

Egidi Komar

[Sledi uradni zaznamek sodišča v nemščini]

11 – Šalek

11 – Diplomatični prepis
Malo pred 1820 XI. 17., [Šalek], Šaleška dolina, Štajerska – oporoka podložnika Janeza Sušca, po domače Jegra
Pola, list meri 23,8 x 18,8 cm, popisane so prva, tretja in četrta stran.

[3. stran – dejansko naslovna]

Testament

[1. stran]

Testoment ali Resrozheine

Korsom jas Nakonzi potpisan uprizho 3108 108 Številka je nadpisana, pod njo prečrtano: 3 (?). Moshou

moÿo lasno Blago ino Erptail Sashafou.

Namoÿe Smartne Posteli par moÿe Sdravi ino leipi

Pameti Toparvo ÿe karÿe savon dat od moÿe Erbshne

tem bogem 10 f na svete Meshe 10 f toslishi ushmarken

doushen sompa Douniko 5 f Jekopo 30 xr Burlisgo 36 xr

Flerÿano 30 x Jurko 24 x Shoushterÿo 24 x Lamperzhniko 30 x

temo gornemo Ledrerÿo 51 x Kokoshineko 6 xr Mozhivniko 20 xr

Kor bo drugo koshtalo Sedmina ino drugo opravilo Sedudi

Sÿerpshne plazhe. Todrugo kar ÿerpshne amtizhe tak Sashafam

Materi 30 f kar zhres tou zhreis ostane mate pa vsi

glih tarÿe brate ino Mati zhepa nabo antelko pa

Materi ostane.

Kor ÿe On meni Sdaÿev prezei kosom shou hseldatam

meÿe dau 50 f Bankozedelnou tedai109 109 Sledi prečrtan začetek nove besede: t. kosom na Orlaub

parshev meÿe dau 25 f Einlesungscheina enkret meÿe poslau

10 f Srebra Sdai kosom damu parshuv meÿe dau 5 f ww

Jas sem pa ÿemo pustiv kosom sho hseldatam en Plaish komeÿe

70 f Vbankozedelnh110 110 Sledi prečrtan začetek nove besede: k. koshtau ino tedrugi Gvant tak susega

namorem shenkat more Sai nekai Sadet.

[4. stran]

Karÿepa Sdai moiga Gvanta ino drugihrezhi pa Sashafam

tem usakemo nekai karÿe moiga Gvanta Materi

karÿe Platneniga Thomasho Plaish ino priftoshl Josefo

Sakvuro ino te delaune Shkorne Martino pa

hlazhe Laibelze Klabuk no te bouli Shkorne Dekle

en Faizev temlade shvoganje111 111 Beseda je nadpisana, pod njo prečrtano: shvoganÿe. tisti Frematel Gospot

Farbolterÿo Wellenskemo tisti seldashke Krish

Vesoku urednem Gospot koplano Ringelze tosrebarno

Pokro od Faiſse ino te romene hlazhe

tisti Lah112 112 Sledi prečrtan začetek nove besede: J (?). Nikola ÿepa meni doushen 1 f

Nopa Arzet meÿe she nekai doushen tou Slishi

moimo brato Thomasho. Moÿo Seldashko Sukno ino

klabukuk [sic!]113 113 Zadnji ponovljeni zlog uk je pomota. Semore pa predat ino tou vam

parporozhim namoÿe Sadne posteli Johan Sushetz

Jegar uprizho teh Moshou.

Joseph Oshter

Joseph Shpitau

Franz Widensheg

11 – Kritični prepis
Malo pred 1820 XI. 17., [Šalek], Šaleška dolina, Štajerska – oporoka podložnika Janeza Sušca, po domače Jegra

[3. stran – dejansko naslovna]

Testament

[1. stran]

Testoment ali rezročejne

Kor som jaz na konci podpisan vpričo 3 možov

mojo lasno blago ino erptajl zašafou.

Na moje smartne posteli par moje zdravi ino lejpi

pameti to parvo je, kar je za von dat od moje erbšne

tem bogem 10 f na svete meše, 10 f to sliši v Šmarken,114 114 Šmartno pri Velenju.

doužen som pa Dovniko 5 f, Jekopo 30 xr, Burlizgo 36 xr,

Flerjano 30 x, Jurko 24 x, Šoušterjo 24 x, Lamperčniko 30 x,

temo Gornemo Ledrerjo 51 x, Kokošineko 6 xr, Močivniko 20 xr.

Kor bo drugo koštalo, sedmina ino drugo opravilo, se dudi

z jerpšne plače. To drugo, kar jerpšne am tiče, tak zašafam

materi 30 f, kar črez tou črejz ostane, mate pa vsi

glih tarje brate ino mati, če pa na bo an telko, pa

materi ostane.

Kor je on meni zdajeu, precej, ko som šou h seldatam,

me je dau 50 f bankocedelnov,115 115 Bankovci. tedaj ko som na orlaub

paršeu, me je dau 25 f Einlesungscheina,116 116 Menica. enkret me je poslau

10 f srebra, zdaj ko som damú paršuv, me je dau 5 f ww.

Jaz sem pa jemo pustiu, ko som šo h seldatam, en plajš, ko me je

70 f v bankocedeln[i]h koštau, ino te drugi gvant, tak z vsega

na morem šenkat, more saj nekaj zadet.

[4. stran]

Kar je pa zdaj mojga gvanta ino drugih reči, pa zašafam

tem vsakemo nekaj, kar je mojga gvanta, materi,

kar je platneniga, Tomažo, plajš ino priftošl Josefo,

zakvuro117 117 Žepna ura. ino te delavne škorne Martino, pa

hlače, lajbelce, klabuk no te bouli škorne dekle,

en fajcev te mlade Švoganje, tisti frematel gospot

farbolterjo velenskemo, tisti seldaške križ

vesoku vrednem gospod koplano, ringelce, to srebarno

pokro od fajse ino te romene hlače.

Tisti Lah118 118 Vlah po imenu Nikola, očitno pravoslavec ali uniat. Nikola je pa meni doužen 1 f.

No pa Arcet me je še nekaj doužen, tou sliši

mojmo brato Tomažo. Mojo seldaško sukno ino

klabuk119 119 Dejansko klabukuk. Zadnji ponovljeni zlog uk je pomota. se more pa predat ino tou vam

parporočim na moje zadne posteli, Johan Sušec

Jegar vpričo teh možov.

Josef Ošter

Josef Špitau

Franc Videnšek

12 – Andraž nad Polzelo 1

12 – Diplomatični prepis
1821 III. 8., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Jakoba Dreva
Samostojen list, prvotno zložen v obliki pisma, meri 32,2–32,7 x 21,7–21,8 cm, popisani sta obe strani.

[1. stran]

Testamentt.

Jest jacob drev storim testament sdei kersem she par pravi

sastopnost jnv pamet, vprizho vaſs moshje

1/ Vam povem kar je dovga nate gront, Johan Zhenzh je dav

Na 11ten dezembra vlet 801 10 f b. k. Matevsh zhenzh pa nadell

je dovk od leta 819 W. W. Andrejas drev sin je pa

posodiv vlet 820 60 f W. W. tok tolk sema sgrvnta plazhet.

2/ Na ta gront seshepa jma dobit jerbshne samojoi toparvoi

Shenoi, od Simona Grila 7 f 30 x te dovk jepa od leta 1781. tok pa

zhinsha pride glih 15 f tok je zela shoma 22 f 30 x W. W.

3/ Kar je tega parviga sa shenitvaine is Neshoi Grilkoi to parvoshem

tem parvim jerbam vezh koker tem drvge, ker ottroz so vsimoji

tok kar shebo pa samanoj pa vſseglih te parvi ko ker tedrug

4/ Te gront je pa soi shen Marij sashafov, ona Sepa gruntu

od pave pravi neiga da grashina komer ozhe, jest ga

na bom nase opravlela.

5/ Von vſset denagre na ventar, jesa shafav soij

shen Marij eno kravo no koshoh ene bele shtvnfe

Omarzo, Anshet drev pa shriino no pa svkno,

falentin en sivv rekelz, jnv boge jme to je na

svete Mashe, na dobro Mainigo sa Dvshe vizah

svetmo Andrei 10 f W. W. Napovsev h svet Marjet

10 f W. W. Na Goro volko 5 f W. W.120 120 Sledi prečrtana nova beseda: Na. vpetrovzhe

h Mater Bosh 5 f W. W., jnv kater bo teh 30 f W. W.

Na svete Mashe dav, tok more sa kvitengo pogervat

de se svishe deje rihtek odraitano, tok vseleto

[2. stran]

Vam bod parporozhen lub moi pajateli, ker jest

she ob zhotem Na svoimo shvot, de vaſs bom sa pustiv.

Tok prosite Boga same, jest bom pa sa vaſs to po terdim

jest is svojoi lastnoi Rokoi sparstavlenim krishem

v sosesk svetga Andreja na 8.ten Merz 1821

x Jakop drev, sashafvavz

x Marija shena

x Joha drev, sinn

prizhe

x Miha Grebenshegg

x Jakop Arhh

x Simon Grill

Barthl: Saitz Richter von St.

Andre und Namensfertiger

Dem 28 ten April 821. publicirt worden von mir

Wresitz m[anu] p[ropri]a

Inhaber der H[err]sch[af]ft

Neukloster

Testamentt Jacopa

Drev.

Na 8ten Merz 821

12 – Kritični prepis
1821 III. 8., Andraž nad Polzelo, Štajerska – oporoka podložnika Jakoba Dreva

[1. stran]

Testament

Jest, Jakob Drev, storim testament zdej, ker sem še par pravi

zastopnost jnu pamet, vpričo vas, možje.

1/ Vam povem, kar je douga na te gront, Johan Čenč je dau

na 11ten decembra v let 801 10 f b. k., Matevž Čenč pa nadelje

douk121 121 Dolg. od leta 819 W. W., Andrejas Drev, sin, je pa

posodiu v let 820 60 f W. W. Tok tolk se ma z grunta plačet.

2/ Na ta gront se še pa jma dobit jerbšne za mojoj to parvoj

ženoj od Simona Grila 7 f 30 x, te douk je pa od leta 1781. Tok pa

činža pride glih 15 f, tok je cela šoma122 122 Suma, vsota. 22 f 30 x W. W.

3/ Kar je tega parviga za ženitvajne iz Nežoj Grilkoj, to parvošem

tem parvim jerbam, več koker tem druge[m], ker otroc so vsi moji.

Tok kar še bo pa za manoj, pa vseglih te parvi koker te drug.

4/ Te gront je pa soj žen Marij zašafou, ona se pa gruntu

odpave, pravi, nej ga da grašina komer óče, jest ga

na bom nase opravlela.

5/ Von vzet, de na gre na ventar123 123 Zapuščinski inventar., je zašafau soij

žen Marij eno kravo no kožoh, ene bele štunfe,

omarco, Anžet Drev pa šrijno no pa sukno,

Falentin en sivu rekelc jnu bogejme, to je na

svete maše, na dobro majnigo za duše vicah,

svetmo Andrej 10 f W. W., na Povsev124 124 Polzela. h svet Marjet

10 f W. W., na Goro Volko125 125 Gora Oljka nad Polzelo. 5 f W. W., v Petrovče

h Mater Bož 5 f W. W. jnu kater bo teh 30 f W. W.

na svete maše dau, tok more za kvitengo pogervat,

de se z[a]viže, de je rihtek odrajtano, tok vse le-to

[2. stran]

vam bod parporočen, lub moj pa[r]jateli, ker jest

že občotem na svojmo žvot, de vas bom zapustiu.

Tok prosite Boga zame, jest bom pa za vas, to potrdim

jest iz svojoj lastnoj rokoj s parstavlenim križem.

V sosesk svetga Andreja na 8ten merc 1821.

x Jakop Drev, zašafvavc

x Marija, žena

x Joha[n] Drev, sin

priče

x Miha Grebenšek

x Jakop Arh

x Simon Gril

Barthl: Saitz Richter von St.

Andre und Namensfertiger

Dem 28 ten April 821. publicirt worden von mir

Wresitz m[anu] p[ropri]a

Inhaber der H[err]sch[af]ft

Neukloster

Testament Jakopa

Drev.

Na 8ten merc 821

13 – Dolina pri Trstu 1

13 – Diplomatični prepis
1822 III. 3., Dolina pri Trstu, Istra – oporoka podložnika Ivana Prašla
Pola, list meri 29,8–30,0 x 21,7 cm, popisane so tri strani.

[1. stran]

Tastament

V Dolini na 13 dan Marzha 1822. ob 9 Uri s jutru

od Jovanesa Praſhelna ranzga Antona v njegovi

Hiſhi 93 No, v njegovini ponavadni Kambri ka=

mer ſpeva, Shvah na Poſteli ſedejozh, Slo Bolan

vender per pravi saſtopni sdravi Pameti, in

Staroſti 46 Leit.

1. Jest Johan Praſhel ſem ſi s´volu vaſ vſe trij Prizhe

meni dobru snane k ſebi ſkusi mojo sheno Heleno

poklizat, de bom mojo Dershino inu Hiſho v Orden

ali v red postaviv inu preſkerbu, koker:

2. Jes Perporozhim mojo Duſho Bogu Ozheti, Sini

inu Svetmu Duhu, Mater Boshji, vſim Svetni=

kam inu Svetnizam, mojmi Patroni Svetmi Jovani,

inu moj shivot materi zherni Semli.

3. Jest poſtim sa126 126 Beseda je nadpisana. Duſhe vizah 40127 127 Sledi prečrtano: ſt: mash da ſe bodo. Sveteh Maſhe brate

sa nje128 128 Naslednji dve besedi sta nadpisani. pres vibſi inu tudi 40 ſvetih maſh129 129 Beseda je nadpisana. sa mojo v bogo Duſho inu sa

Duſhe mojih ranzih Starſhu130 130 Naslednji dve besedi sta nadpisani. s´ viljemi: Tudi sapuſtim 5 fl de ſe

imajo Gospod Farmini odraitat de jih bodo denli kam=

mer hote, satu kir ſem jeh biv v Sakerstij naidu.

She vezh ſapuſtim 25 fl: de ſe imajo sanje tulku leipih

Roſh sa Altar ſvetga Urha kupit, inu vſe tu more=

rejo moji Verbe plazhat.

4. Jest sapuſtim po moji Smerti od mojga Premoshenje sa

Verbe moja dva Sijna, koker Andreasa inu Jovaneta

toku: De, Andreas bo imu Hiſho No 43 pod vodo ali

Shterno, inu Johanes oſtane v ti Hiſhi No 93.

[2.stran]

Ti dvei Hiſhi oſtaneſti njema preſ partije, Ta drugi

Grunt inu hiſhnu orodje inu vſe Blagu koker tudi veſ

moj Dovg boſta do zhiſtiga partila.

5. Jest zhem de moja dva Verba moreſta vkupai tulku zhaſa

shivit inu Grunt obdelavat dokler bodo moji ti maihni

Otrozi oddraſli inu k´ maneti perſhli, inu de boſta

veſ moj Dovg ſplazhala.

6. Jest sapovem inu ozhem: de ke p´ moja dva Verba ne mo=

gla v kup shivit, toku odverbam inu jeh raſpartim,

sdej, de moj Sijn Andreas vdobi sraven Hiſhe No 43.

ſhe vezh eno Nivo na Portavzi ali kar ſe tam snaide,

Njivo v Frankovzi, Njivo najarazhi, Njivo na Buz=131 131 Sledi prečrtano: he.

zhevzi, inu Snoshet per dousi Kanojni, Snoshet,

v Berbuzhavzi, Letu njemu oſtane vſe zelu Fran=

ku preſ vſiga Dovga ſplazhavat, inu preſ odraitati

mojih drugih Otrok:

Tu drugu vſe preſ Barem-Blaga oſtane mojmi Sijni

Johanesi, de pa on bo movgu vſe moje Dovge ſam ſplazhet

inu tudi te druge moje Otroke odverbat.

Pa keb ſe na to visho imela moja dva Verba raſpar=

tit toku is velikim Vrsheham inu Skusi resgle=

danje inu perpushenje zhaſtite Gospoſke

7. Vglih vishi sapovem, de ſe neſmejo moji Verbi podſto=

pit kikei od mojga Grunta prozh prodat

8. Kir pa sapuſtim 4 moje lube in maihne Otroke,

toku jem sapuſtim vſsakatirmi po 200. fl: vglihi

vishi obordnam, de keb ſi moja dva Verba v Premo=

shenji kei perdobila inu pomagala, toku od tiſt=

ga Perdobizhka bodo tudi ti drug 4 Otrozi nijh

Tal dobili.

[3. stran]

9. Moji sakoinſki Goſpodinji sapuſtim sa nje shiveſh

keb ne mogla s mojmi Verbi v miri shivit, eno

Njivo v Dulainmi Puli imenvana, do njene

Smerti, pa po njeni Smerti pride tijſta Njiva na=

sai na moje Verbe, inu raunu toku 3 Tedne

v Praſhlavmi Malni:

Samerk od mojih Dovgov. fl: kr:

1 Sem dovshan Gospod Antoni Ogrini v Terst 300. –

2 d[et]to Martini Praſhli v Dolini 150. –

3 d[et]to Krishmani Otti v Kroge 12. –

4 d[et]to Johanesi Sanzin v Dolini 22. –

5 d[et]to Martini Sanzin Feshki d[et]to 20. 32.

6 d[et]to Franz Jelovſhki v Dolini 118.

_____________

Suma f 622: 32.

7 Jest ſe ſpovem, de ſem sa prodano Njivo, velika

Njiva imenvana, od Kupza Krishmana

Straina vſe Dnarje preje [sic!], inu mojem

Verbam sapovem, de ima v mojmi Imeni

timi Straini Kupnu Piſmu ſturit dovolit.

x Jovan Praſhel Testa=

mentator

x Matia Sanzin

x Jakob Zheſnik Prizhe.

Tomash Paravel

inu Imen Podpiſaviz.

13 – Kritični prepis
1822 III. 3., Dolina pri Trstu, Istra – oporoka podložnika Ivana Prašla

[1. stran]

Tastament

V Dolini, na 13 dan marča 1822. ob 9 uri zjutru

od Jovanesa Prašelna, rancga Antona, v njegovi

hiši 93 No v njegovini [!] ponavadni kambri,

kamer speva, švah na posteli sedejoč, zlo bolan,

vender per pravi zastopni zdravi pameti in

starosti 46 lejt.

1. Jest, Johan Prašel, sem si zvolu vas vse trij priče

meni dobru znane k sebi skuzi mojo ženo Heleno

poklicat, de bom mojo deržino inu hišo v órden

ali v red postaviu inu preskrbu, koker:

2. Jes perporočim mojo dušo Bogu Očeti, Sini

inu Svetmu Duhu, Mater Božji, vsim svetnikam

inu svetnicam, mojmi patroni svetmi Jováni

inu moj život materi črni zemli.

3. Jest postim za duše vicah 40 sveteh maše brate

zanje prez vibsi inu tudi 40 svetih maš za mojo ubogo dušo inu za

duše mojih rancih staršu z viljemi,132 132 Vigilije. tudi zapustim 5 fl, de se

imajo gospod Farmini odrajtat, de jih bodo denli, kamer

hote, zatu kir sem jeh biu v zakerstij najdu.

Še več zapustim 25 fl, de se imajo zanje tulku lejpih

rož za altar svetga Urha kupit inu vse tu morejo133 133 Dejansko morerejo, podvojeni zlog re je pomota zaradi delitve besede.

moji verbe plačat.

4. Jest zapustim po moji smrti od mojga premoženje za

verbe moja dva sijna koker Andreasa inu Jovaneta

toku, de Andreas bo imu hišo N[umer]o 43 pod vodo ali

šterno inu Johanes ostane v ti hiši N[umer]o 93.

[2.stran]

Ti dvej hiši ostanesti njema prez partíje, ta drugi

grunt inu hišnu orodje inu vse blagu, koker tudi ves

moj doug bosta do čistiga partila.

5. Jest čem, de moja dva verba moresta vkupaj tulku časa

živit inu grunt obdelavat, dokler bodo moji ti majhni

otroci odrasli inu k maneti peršli, inu de bosta

ves moj doug splačala.

6. Jest zapovem inu óčem, de ke p´ moja dva verba ne

mogla vkup živit, toku odverbam inu jeh razpartim,

zdej, de moj sijn Andreas udobi zraven hiše N[umer]o 43

še več eno nivo na Portavci ali kar se tam znajde,

njivo v Frankovci, njivo na Jarači, njivo na

Bučevci inu snožet per Douzi Kanojni, snožet

v Berbučavci, le-tu njemu ostane vse celu Franku

prez vsiga douga splačavat inu prez odrajtati

mojih drugih otrok.

Tu drugu vse prez barem blaga ostane mojmi sijni

Johanesi, de pa on bo mougu vse moje douge sam splačet

inu tudi te druge moje otroke odverbat.

Pa ke b´ se na to vižo imela moja dva verba razpartit,

toku iz velikim vržeham inu skuzi rezgledanje

inu perpušenje častite gosposke.

7. V glih viži zapovem, de se ne smejo moji verbi podstopit

ki kej od mojga grunta proč prodat.

8. Kir pa zapustim 4 moje lube in majhne otroke,

toku jem zapustim vsakatirmi po 200 fl. V glihi

viži obordnam, de ke b´ si moja dva verba v premoženji

kej perdobila inu pomagala, toku od tistga

perdobička bodo tudi ti drug 4 otroci nijh

tal dobili.

[3. stran]

9. Moji zakojnski gospodinji zapustim za nje živež,

ke b´ ne mogla z mojmi verbi v miri živit, eno

njivo, v Dulajnmi Puli imenvana, do njene

smrti, pa po njeni smrti pride tijsta njiva

nazaj na moje verbe, inu ravnu toku 3 tedne

v Prašlavmi malni.

Zamerk od mojih dougov. fl: kr:

1 Sem doužan gospod Antoni Ogrini v Trst 300. –

2 d[et]to Martini Prašli v Dolini 150. –

3 d[et]to Križmani Oti v Kroge 12. –

4 d[et]to Johanesi Sancin v Dolini 22. –

5 d[et]to Martini Sancin Feški d[et]to 20. 32.

6 d[et]to Franc Jelovški v Dolini 118.

_____________

Suma f 622: 32.

7. Jest se spovem, de sem za prodano njivo, Velika

njiva imenvana, od kupca Križmana

Štrajna vse dnarje preje[u], inu mojem

verbam zapovem, de ima v mojmi imeni

timi Štrajni kupnu pismu sturit dovolit.

x Jovan Prašel, testamentator

x Matija Sancin

x Jakob Česnik priče

Tomaž Paravel

inu imen podpisavic

14 – Diplomatični prepis
1822 IV. 28., Zaglink (zaselek Miklavža pri Taboru), Štajerska – oporoka podložnice Alene (Helene) Ribar
Samostojen list, meri 34,2 x 21,0–21,1 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

testament

Kokar Ga jaona naradila leta alena Ribarza

u´prizho 3 moshou kater bodo S podaÿ pod

pisan

h peruem, ona ja sashafala sa suete mashe 50 f w. w.

h drugem ja ona uas tal al erbshno letem

Grabnariaum otrokam sa shafala kar zhes ostane pr

faimeshtr ino u Grashin jano zhas pograp

h trekm ona tud uas Guant al uas klaidr kar

Ga je ona mela lete soi sestr miz Grabnarz sa

shafala al zhist shenkala

h zhatartm ona je tud praiela 94 f w w Schaina

od soiga brata Juria Ribarja Guishno

na eno raitngo popisan Saglink ta 28 dan april 822

x Jakop Sagoshan prizha

x Gregor Lonzhar

und

Georg Grabnar m[anu] p[ropri]a als zaig

14 – Kritični prepis
1822 IV. 28., Zaglink (zaselek Miklavža pri Taboru), Štajerska – oporoka podložnice Alene (Helene) Ribar

Testament

Kokar ga ja ona naradila, le-ta Alena Ribarca

vpričo 3 možov, kater bodo spodaj

podpisan.

H prvem, ona ja zašafala za svete maše 50 f w. w.

H drugem, ja ona vas tal al erbšno le-tem

Grabnarjaum otrokam zašafala, kar čez ostane pr

fajmeštr ino v grašin jano čaz pográp.

H trekm, ona tud vas gvant al vas klajdr, kar

ga je ona mela, le-te soj sestr Mic Grabnarc

zašafala al čist šenkala.

H čatartm, ona je tud prajela 94 f w w Schaina 134 134 Potrdilo, menica.

od sojga brata Jurja Ribarja gvišno

na eno rajtngo. Popisan Zaglink, ta 28 dan april 822.

x Jakop Zagožan priča

x Gregor Lončar

und

Georg Grabnar m[anu] p[ropri]a als zaig

15 – Ricmanje pri Trstu 2

15 – Diplomatični prepis
1823 VI. 24., Ricmanje pri Trstu, Istra – oporoka podložnika Mihaela Kureta
Pola, list meri 31,8 x 21,7–22 cm, popisane so vse štiri strani.

[1. stran]

Rizmagne na 24. junia 1823.

Ta tukaj Recozhi Micha sjn od Ranziga Lourenza Curet sRizmagne,

pride k meni, sdolai sijmenam podpiſsanmu inu spovei De ta Niegov

Nonu Micha Curet je Niega poslou nas poklizat Mene inu te

Druge Dua kir sta tudi od sdolai s´Imenam135 135 Beseda je nadpisana. podpisana, inu Mi smo ktimu

Bounimu sub: Dto Michelu Curet v Nigovo Cambro pershli inu Nie=

ga na postli Lesheiozhiga naidli inu on je snami govoriti sazheu

inu ta suoi Testament Reskladat kokar je inu sazhne recozh inu

1mo: Jest Micha Curet se snaidem skus to mojo shuoghust utrostu De ukrat=

=kim zhasu bom mogu sapustit Leta sveit, stega urshagha sem Vas

sa moje Prizhe skus tega moiga Nuca Michela poklizat pustiu

De pret vami ta moi Testament sturim Dokler se per mozhi inu

per136 136 Beseda je nadpisana. moij sdravi pameti obzhutim inu prosem De tu moje spoveidanie

sapishete kokar sazhnem Recozh.

2. – Jest sapustim Mojo Dusho Bogu uſsega Mogozhnimu inu Matteri Mar=

=ri Divizi inu vſsem Svetnicham inu Svetnizam Boshim inu

Moje Tellu ofram vto zherno Semlo inu shelim De bode po kristianski

vishi spraulenu inu pocopanu /.

3. – Sa pustim sa mojo Dusho No: 40. svete Mashe katere se po moij smer=

=ti Dopernesti morio, inu te moi Verb plazhat more – –

inu sa usk vzerku sveitga Joshapa fri: 4. plazhat more, –

4. – Sapustim ti Moji sheni Urshuli sa nie shivitik to Mojo Lastno Niu=

=vo sjimenam Brandiniske kir je u Confinu pod Terst, Do nie smer=

=ti, inu po nie smerti puſtim ta orden ta moi Verb bode plazhat

mogu 40.ti s: Mashe inu: fri: 4: sa uſsk uzerku sta: Josapha, inu

po nie smerti ta sub: Dta Niua Brandiniske ostane temu

moimu Erbu kir je Micha ta starshi moi Nuk inu on bode

ste nive Dat mogu temu suoimu Bratu antonu [!] fri: 200. –

[2. stran]

5. – Sapustim taem otrokam kir so od Ranziga mojga sjina Lourenza

od zailiga moiga Premoshenia Lejitimo kar se uzhistobi sneidlu bo=

de etc: inu so sjimenam Anton, Giovani, Joshap inu hzhi anna [sic!]

inu Micha ta je moi Verb zhes vſse moie premoshenie inu zhes

uſse moje Douſshnusti inu te posebne teshave kokar so naprei=

pisane de on bode Dopernashat mogu,137 137 Sledi prečrtano: kokar so. Dougvi

#:138 138 Znak # označuje mesto, kamor spada besedilo s konca oporoke, katerega začetek je prav tako označen kot #.

6. – Doug per zerkui svetga Joshapa139 139 Pred besedo je je prečrtano fr. je140 140 Sledi prečrtano: 100. fr. 100.

Gospud Caplanu Rimanskimu Giovani Gabrana fori: 100.

Maria Bernetich s Rizmagne – – – – – – – – – 160.

inu sa 2 Leiti 1821. 1822. sastoni Interes.

Stefan Cozian ses Shirien – – – – – – 50.

inu sastani Interes od Leita 1822.

S: Confersinu vTerst od leita 1822 sastani Interes 4.

vDui Ranziga Simona Slocoviz sTersta za Leder 19.

Ferlanki v Terstu je Doug – – – – – – 27.

inu sa 3tri Polniche fisula – – – – – – 5.

Giorgio Prashzario sa 2: praſszhizhka – – – – – – 27.

Giovani Curet od antona [sic!] – – – – – – 3.

Supet je Doug per moij Nevesti Marji od Ran:

ziga Lourenza sa Lovereniciz – – – – – – 1097: 30

___________

tedai to samo Douga bode ta / s: fori: 1592: 30

Verb141 141 Črka b je vrinjena in nadpisana. plazhat mogu inu od Vezh uſe te Druge Gruntne

teshaue kar prit more etc.

7. – od Duezh spovem de sem142 142 Prečrtano: odr tedua. Naslednje tri besede so nadpisane: odraitou te dua. odraitou te dua moja sina Giovanesa inu

Giorgia inu tudi te duei Moje hzhere Urshula inu Maria

kir tij 4:iri moji okroki [sic!] so von od Hishe omosheni inu

odprauleni ses suoimi tali

[3. stran]

8. – Namerz Giovenesu143 143 V besedi je zlog ne nadpisan nad prečrtano črko n. sem dau u gruntu inu v Dinarjg [sic!] soma fri: 730. –

9. – Giorgio kir je omoshen vLonger temu sem Dau Dinario

inu Grunta sa– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – fri: 618. –

10. – Maria kir je omoshena js anton [sic!] Curet sLoga kar sem

Nij dau volishi inu v gruntu snese – – – – – – – – – – – – – fri: 520. –

inu Nij she sapustim to Mojo oreghovo skrinio De ie nie

11. – Urshula kir je omoshena s Joshapam Pregarz s Rizmagne

nij sem Dau kar je Volishi – – – – – – – – – – – – fri: 500.

Supet nie moshu Joshapu sem posodu – – – – – – fri: 100. uſse Vkub: 600. –

12. – Supet sem plazhou leijtimo moji sestri Marji kir je

omoshena ses antonam [sic!] Comar v Rizmane fri: 60. –

13. – Supet sem plazhou Lejitimo tem duem mojim sestrizh=

=nam kir je antonia [sic!] omoshena js Matteo Gerdina inu

Maria Omoshena js Giovanesam Pregarz obuduei

sRizmagne te so preiele – – – – – – – – – – – – fri: 90. –

_________

s: fori: 2618. –

14. – Jest tukai spruti teg [sic!] Mojig [sic!] Dogou kokar sem ig [sic!] podpisou

perkashem per Eni glighi Ureidnost od zeiliga Moiga premoshen=

nia okuli: fri: 3245: 30: toku sem preraitou biu Na 9. gosta

Leiti 1821: inu sem pod pisat sturiu.

Tedai tu je moi Testament inu stem skleinem to mojo

satdno volo kokar sem naprei pernesu inu De ie temutoku Jest

smojem pod Criſsham uſse toku poterdim inu pod Criſsham

x Micha Cvret. –

# Zhes use tu sapustim sa Curatoria

Joshapa Pregarz kir je moi setd.

inu sapustim sa Curatrizo Mario

kir je Dua inu Matti teg [sic!] otruk sub:

Dto. Am 18 Julli 823 in Gegen=

wart der beiden Tichter

publicirt worden.

Sa ta Testament toku podpisat inu

sa prizho bit proshen Jest Michael

Pergarz [sic!] m[anu] p[ropri]a Oberrichter s Rizmagne.

Ägidio Pregarz m[anu] p[ropri]a Prizha

Michael Pregarz m[anu] p[ropri]a Testor.

[4. stran]

[naslov in uradni zaznamek v nemščini]

15 – Kritični prepis
1823 VI. 24., Ricmanje pri Trstu, Istra – oporoka podložnika Mihaela Kureta

[1. stran]

Ricmanje, na 24. junija 1823.

Ta tukaj rekoči Miha, sin od ranciga Lovrenca Kuret z Ricmanje,

pride k meni zdolaj z ijmenam podpisanmu inu spovej, de ta njegov

nonu Miha Kuret je njega poslou nas poklicat, mene inu te

druge dva, kir sta tudi od zdolaj z imenam podpisana inu mi smo k timu

bounimu subd[ic]to Mihelu Kuret v nigovo kambro peršli inu njega

na postli ležejočiga najdli inu on je z nami govoriti začeu

inu ta svoj testament rezkladat, kokar je inu začne, rekoč inu:

1mo: Jest Miha Kuret se znajdem skuz to mojo švohust v troštu, de v kratkim

času bom mogu zapustit le-ta svejt, s tega uržaha sem vas

za moje priče skuz tega mojga nuka144 144 Vnuk. Mihela poklicat pustiu,

de pret vami ta moj testament sturim, dokler se per moči inu

per moij zdravi pameti občutim inu prosem, de tu moje spovejdanje

zapišete, kokar začnem, rekoč.

2. Jest zapustim mojo dušo Bogu Vsegamogočnimu inu Materi Mari

Divici inu vsem svetniham inu svetnicam Božim inu

moje telu ofram v to črno zemlo inu želim, de bode po kristjanski

viži spravlenu inu pokopanu.

3. Zapustim za mojo dušo n[umer]o 40 svete maše, katere se po moij smrti

dopernesti morjo, inu te moj verb plačat more

inu sa usk145 145 Vosek. v cerku svejtga Jožapa f[o]ri[nte] 4 plačat more.

4. Zapustim ti moji ženi Uršuli za nje živitik to mojo lastno nivo

z jimenam Brandiniške, kir je v konfinu pod Trst, do nje smrti

inu po nje smrti pustim ta órden, ta moj verb bode plačat

mogu 40ti s. maše inu f[o]ri[nte] 4 za usk v cerku s[ve]t[eg]a Josafa inu

po nje smrti ta subd[ic]ta niva Brandiniške ostane temu

mojmu erbu, kir je Miha ta starši moj nuk, inu on bode

s te nive dat mogu temu svojmu bratu Antonu f[o]ri[ntov] 200.

[2. stran]

5. Zapustim tem otrokam, kir so od ranciga mojga sjina Lovrenca,

od cajliga mojga premoženja lejitimo,146 146 Legitima = nujni delež. kar se v čistobi znejdlu bode

etc. inu so z jimenam Anton, Giovani, Jožap inu hči Ana

inu Miha, ta je moj verb čez vse moje premoženje inu čez

vse moje doužnusti inu te posebne težave, kokar so naprej

pisane, de on bode dopernašat mogu,147 147 Sledi prečrtano: kokar so. doug[o]vi

#:148 148 Znak # označuje mesto, kamor spada besedilo s konca oporoke, katerega začetek je prav tako označen kot #.

6. Doug per cerkvi svetga Jožapa je f[o]r[intov] 100.

Gospud kaplanu ri[c]manskimu Giovani Gabrana fori[ntov] 100.

Marija Bernetič z Ricmanje – – – – – – – – – 160.

inu za 2 lejti 1821, 1822 zastoni interes.149 149 Obresti.

Štefan Kocjan sez Širjen – – – – – – – – 50.

inu zastani interes od lejta 1822.

S[v]. Konferzinu v Trst od lejta 1822 zastani interes 4.

Vduj ranciga Simona Slokovic s Trsta za leder 19.

Ferlanki v Trstu je doug – – – – – – 27.

inu za tri polnihe fizula – – – – – – 5.

Giorgio Prašcarjo150 150 Lahko tudi stvarno ime: prašcar = prašičar. za 2 prasčička – – – – – – 27.

Giovani Kuret od Antona – – – – – – – – – – 3.

Zupet je doug per moij nevesti Marji od ranciga

Lovrenca za Loverenikic – – – – – – 1097: 30

_______________

Tedaj to samo douga bode ta s:[uma] fori:[ntov] 1592: 30

verb plačat mogu inu od več vse te druge gruntne

težave, kar prit more etc.

7. Od dveč spovem, de sem odrajtou te dva moja sina Giovanesa inu

Giorgia inu tudi te dvej moje hčere Uršula inu Marija,

kir tij štiri moji okroki [!] so von od hiše omoženi inu

odpravleni sez svojmi tali.

[3. stran]

8. Namerč Giovenesu sem dau v gruntu inu v dinarj[i]g soma f[o]ri:[ntov] 730.

9. Giorgio, kir je omožen v Longer, temu sem dau dinarjo

inu grunta za f[o]ri:[ntov] – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 618. –

10. Marija, kir je omožena iz Anton Kuret z Loga, kar sem

nij dau, v oliši inu v gruntu znese – – – – – – – – – – – – f[o]ri:[ntov] 520.

inu nij še zapustim to mojo orehovo skrinjo, de je nje.

11. Uršula, kir je omožena z Jožapam Pregarc z Ricmanje,

nij sem dau, kar je v oliši – – – – – – – – – – – – f[o]ri:[ntov] 500.

Zupet nje možu Jožapu sem posodu – – – – – – f[o]ri:[ntov] 100, vse vkub 600.

12. Zupet sem plačou leijtimo moji sestri Marji, kir je

omožena sez Antonam Komar v Ricmane f[o]ri:[ntov] 60.

13. Zupet sem plačou lejitimo tem dvem mojim sestričnam,

kir je Antonija, omožena iz Mateo Gerdina inu

Marija, omožena iz Giovanezam Pregarc, obudvej

z Ricmanje, te so prejele – – – – – – – – – f[o]ri:[ntov] 90.

_________

s:[uma] fori:[ntov] 2618.

14. Jest tukaj spruti teg [!] mojig [!] dogov, kokar sem ig [!] podpisou,

perkažem per eni glihi vrejdnost od cejliga mojga premoženja

okuli f[o]ri:[ntov] 3245, 30. Toku sem prerajtou biu na 9. gošta

lejti 1821 inu sem podpisat sturiu.

Tedaj tu je moj testament inu s tem sklejnem to mojo

zadno volo, kokar sem naprej pernesu, inu de je temu toku, jest

z mojem podkrižam vse toku potrdim inu podkrižam.

x Micha Kuret

# Čez vse tu zapustim za kuratorja

Jožapa Pregarc, kir je moj zet,

inu zapustim za kuratrico Marijo,

kir je du[v]a inu mati teg [!] otruk subd[ic]to.

Am 18 Julli 823 in Gegen=

wart der beiden Töchter

publicirt worden.

Za ta testament toku podpisat inu

za pričo bit prošen jest, Mihael

Pergarc m[anu] p[ropri]a oberrihter z Ricmanje

Ägidio Pregarc m[anu] p[ropri]a, priča

Mihael Pregarc m[anu] p[ropri]a, testor

[4. stran]

[naslov in uradni zaznamek v nemščini]

16 – Andraž nad Polzelo 2

16 – Diplomatični prepis
1825 III. 13., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Marka Potočnika
Samostojen list, prvotno zložen v obliki pisma, meri 33,7 x 20,2–21,0 cm.

[1. stran]

Teſtemenntt.

===========

Jeſt tvkai od spodai Podpisan V Prizho teh od spodaÿ

Pod pisanih Mosh Parmoÿ lep saſtop noſt inu Pamett =

V moÿ mo shivleine Na 13. dan Merza v tem letv 1825. sashafam

1./ Ker je men sposnano is Grvnta 440 f W. W: tako od

lete svme sam she jes von vsev, od Matia Jellena 100 f inu

Anton Medvet pa 140 f Tako she ostane men sam datt 200 f W. W.

2./ Kterje Moja shena skasila sama Glihansko Pismo, deni nezh

Men vnshala Polovizo svoÿga tale, toko patud Jest ne nezh

Na sa shafam Ona jeshe od me sadost dobila.

3./ Karje od teh dveſtov Golldinerjov, sa shafam Jeſt stov inv

Petdeſett Mizki inv Anton toje Mojem. tem Mladem Onadva

Bota she vedla kam Jimata Obernit, Teh drvgeh 50 f W: W: Pa

Poſtim dese Restale Po zesarskih Poſtavah, stem reſslozh

kam zhe Jest nabom vezh od nvzov, zheshe bom pa Jes vmojem

shiv leini kaÿ od nvzov, tok sema patvd nato visho od te svme

Glih od vseh 4. talov na sai potegnatt.

4./. Kar jepa tega drvgiga Moÿga premosheӱne, koker shkrijne

Gvantt drvga posodva, inv vino zhega kaӱ Ostane to vse Ostane =

tem dvema, sato ko mene ah tata ino ko bo ta samenoÿ opravla.

Vse le to potardim Jeſt v prizho vaſs Moshӱe, is svojem laſt

nim Ji menam is sravn Par stavlenim krishem, dema

Tako osſtatt ino Jes ozhem tako mett pomoӱ smert.

Gemeinde St: Ander am 13 ten Merz 825.

x Marka Potozhnegg sashafvavz.

x Blash Mellanshegg

sheneshk paver

x Baſtӱan Smarezhnig

sheneshki paver

Anton Meshnerr tv

renski paver

lete so

vsi na

Prizho

Barthlme Saitz Richter und Namensfertiger

als zaügg.

Publizirt und 22. ten 9 ber 826 in Gegenwart der Erben

Schabetz m[anu] p[ropri]a Verwalter

[2. stran]

To je drugezh potarjeno

na 5.tega febrvarja vlet 1826

jno tvdi ta dann dol sapezha

jeno.

Jerni Saitz

[2. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Teſtamentt.

Marka Potozhnika

Storjen Na 13ten

Merze 1825.

_______________

Potarjen no sape

zhaÿen na 5ten

Feber: 1826.

16 – Kritični prepis
1825 III. 13., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Marka Potočnika

[1. stran]

Testement

Jest, tukaj odspodaj podpisan, v pričo teh odspodaj

podpisanih mož par moj lep zastopnost inu pamet

v mojmo živlejne na 13. dan merca v tem letu 1825. zašafam:

1. Ker je men spoznano iz grunta 440 f W. W., tako od

le-te sume sam že jes von vzeu od Matia Jelena 100 f inu

Anton Medvet pa 140 f. Tako še ostane men sam dat 200 f W. W.

2. Kter151 151 Očitno mišljeno: ker. je moja žena skazila sama glihansko pismo, de ni neč

men unšala polovico svojga tale, toko pa tud jest ne152 152 Njej. neč

na zašafam. Ona je že od me zadost dobila.

3. Kar je od teh dvestou goldinerjov, zašafam jest stou inu

petdeset Micki inu Anton, to je mojem tem mladem. Onadva

bota že vedla, kam jimata obrnit, teh drugeh 50 f W. W. pa

postim, de se reztale po cesarskih postavah, s tem rezločkam,

če jest na bom več odnucou, če še bom pa jes v mojem

živlejni kaj odnucou, tok se ma pa tud na to vižo od te sume

glih od vseh 4 talov nazaj potegnat.

4. Kar je pa tega drugiga mojga premožejne, koker škrijne,

gvant, druga posodva, inu vino, če ga kaj ostane, to vse ostane

tem dvema, zato ko mene ahtata ino ko bota za menoj opravla.

Vse le-to potardim jest vpričo vas, možje, iz svojem lastnim

jimenam iz zravn parstavlenim križem, de ma

tako ostat ino jes óčem tako met po moj smrt.

Gemeinde St: Ander am 13 ten Merz 825.

x Marka Potočnek, zašafvavc.

x Blaž Melanšek

šenešk paver

x Bastjan Smarečnik

šeneški paver

x Anton Mežner

turenski paver

le-te so

le-te so

pričo

Barthlme Saitz Richter und Namensfertiger

als zaügg.

Publizirt und 22. ten 9 ber 826 in Gegenwart der Erben

Schabetz m[anu] p[ropri]a Verwalter

[2. stran]

To je drugeč potarjeno

na 5.tega februarja v let 1826

jno tudi ta dan dol zapečajeno.

Jerni Zajc

[2. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament

Marka Potočnika

storjen na 13ten

merce 1825.

_______________

Potarjen no

zapečajen na 5ten

feber: 1826.

17 – Kastelec pri Ospu

17 – Diplomatični prepis
1826 V. 23., Kastelec pri Ospu, Istra – oporoka podložnice Antonije Kočevar
Pola, prvotno zložena v obliki pisma, list meri 32,0 x 20,8–21,0 cm, popisane so vse štiri strani.

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament od Antonie Cozhevar js Castelza

[1. stran]

Caſsteliz Na 23. Maia 1826:

Prideio tukai ti 3tri sijmenam Recozhi Giorgio Boſschich, Giorgio

Paſsarit inu Antonio Boſschich uſsi 3tri js Caſstelza, inu

sazhneio govorit js temi Beſseidami Recozh De oni tri so bli

poklizani od tega Chriſshmana Cozhevar js Caſstelza de prideio

kniemu v Hiſsho De ta Niegova shena Antonia je Bouna De ona

shinimi govorit sheli inu na ta poklizanie De oni so uto Niegovo

Hiſsho, hti Niegovi Bouni scheni Antonij perschli, inu De Nio na Postli

Leſsheiozho naideio, inu per dobri Beseidi schlishio, inu ona de ie

schnimi Govorit sazhela js temi Beseedami Recozh: Jest sem starost

dozhakala inu sem bouna stega urshagha schelim pret vami ta

moi Testament sturit dokler sem per mozhi inu Beseidi inu stem

De sazhne spoveidat ta svoi Testament, inu tega de so oni preſschli

schali inu ga tu kai od Beseide do Beseide na prei podpiſscheio kokar

je inu sazhne

1mo. De ona sa pusti suojo Dusho Bogu uſsega mogozhnimu ti prezhisti

Materi Marji divizi uſsem Svetnicam nu Svetnizam Boshijm

inu angelam Nebeskim, inu Tellu pa perporazhi de bode po kristianski

vishi vſsemlo pocopanu inu sprauleno.

2. – Sapusti sa svojo Duſsho 2duei Sveiti Maſschi inu te plazhat more ta

Nie hzhi Marina kie omoshena s Lucam Slaviz vDolina.

3. – Sapusti od svoje lastne Dotte 7. Coszu Grunta ti suoji sgoraj Reco=

=zhi hzheri Marini Slavez v Dolini kir so tukai na prei popisa=

=ni Namerzh

1. Sjimenam Niva Na Huinzig per Stesi na Confinu pod Suzerb

vtermenu na En Crai js Carono od Giorgo Boſsich, inu zesto pub=

blico fri:

2. Sjimen Niua pod Crogam v Confinu pod Suzerb v termenu

Na en Crai Giorgio Boſsich, inu tadrugi Giuani Kermez

fri:

3. Sjimenam Na Shpizhke stremi Pastne v Confinu pod Suzerb

v termenu na En Crai zesta publica, na tadrugi Crai Micha Boſsich

[2. stran]

4. Sjimenam snoschet Barniza v confinu pod Suzerb v termenu od

En Crai Giorgio Boſsich, na ta drugi Crai Giorgio Barut.

5. Sjimenam Corona pod Bregam u Confinu pod Suzerb, vtermenu od

En Crai Giovani Kermez na tadrugi Crai zesta Publica

6. Sjimenam Ohrada nad Crogam v Confinu pod Suzerb v termenu

od En Crai Comunela od tadrugi Comunela etc.

7. Sjimenam Ohrada per Terna na Craſsu v Confinu pod Suzerb

v termenu Giovan Corozhiz, od tadrugi Crai Comunela,

Tedai te 7m Coszu Grunta so ufondali pod Scoffa Terschaskiga, inu te

Cosze tar hzhi Marina ig [sic!] bode schelei po smerti od ozheta Cris:

mana inu popreit ne.

4. – Sa pusti tem duem suojim sjnam inu Nuku kir so sjimenam Sjn

Micha sjn Giorgio inu Nuk Giovani, tedai tem pusti te 5. Coszu

grunta kir so ti recozh,

1. Sjimenam Carona s Njuo pod Strano v Confinu inu ufondali pod

Ben Caſsteliz vtermenu od En Crai Eredi q[uonda]m Blaio Cozhevar na ta

drugi Crai sniuo od Crisman Cozhevar.

2. Sjimenam Niua v Crogi, v confinu inu ufondali pod Ben Caſsteliz

v termenu od En Crai Ellek Coroſsiz, na ta drugi Crai anton [sic!] Cozheuar

3. Sjimenam Snoschet Berbuzhoviz v Confinu pod Beco, vfondali pod

Scoffa v termenu Giorgio, na ta drugi Crai Sjmon Slaviz.

4. Sjimenam Ohrada per Prebeneski Kuzhi v Confinu pod Suzerb,

vtermenu Comunela okuli etc.

5. Sjimenam Ohrada nad Klanzhikiam vConfinu pod Caſsteliz

utermenu Matteo Kermez inu Comunela,

ti 5. Coszi moreio bit per Hishi dokler ozha shivi,

5. – Sa pusti posebnu temu sjnu Michelu, sjimenam Corona v Rebernizi

v Confinu pod Suzerb, v termenu Micha Kermez inu Micha Bandi

inu oduizh sjimenam Niua Spadonca popounama Cokar je etc.:

ta je u Confinu inu ufondali pod Ben Caſsteliz, vtermenu od

[3. stran]

En Crai Giovani Kermez, inu ses Niuo Crisman Cozhevar

6. – Sapusti suoji Nevesti vrsoli [sic!] en Cranski Pert inu ona bo dala

sa Duei sveiti Mashi,

7. – Sapusti Dechelzi vanzi [sic!] kir je hzhi od Marine En Paſs.

inu tu dru kar je od Nie volisha Jostalu De se uſse sa sueite

Maſshe Dat more, toku stem de ona sklene ta svoi Testa=

ment inu toku de oni tega podprizhaio inu pod Crishaio

x Giorgio Boshich

x Giorgio Paſsarit

x Antonio Boſsich

Sa ta Testament toku podpisat

proſshen Jest Michael Pergarz m[anu] p[ropri]a

Oberichter s Rizmagne

17 – Kritični prepis
1826 V. 23., Kastelec pri Ospu, Istra – oporoka podložnice Antonije Kočevar

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament od Antonije Kočevar iz Kastelca

[1. stran]

Kastelic, na 23. maja 1826

Pridejo tukaj ti tri z ijmenam rekoči Giorgio Božič, Giorgio

Pasarit inu Antonio Božič, vsi tri iz Kastelca, inu

začnejo govorit is temi besejdami, rekoč, de oni tri so bli

poklicani od tega Križmana Kočevar iz Kastelca, de pridejo

k njemu v hišo, de ta njegova žena Antonija je bouna, de ona

ži nimi govorit želi inu na ta poklicanje, de oni so v to njegovo

hišo h ti njegovi bouni ženi Antonij peršli inu de njo na postli

ležejočo najdejo inu per dobri besejdi šlišjo inu ona de je

ž nimi govorit začela is temi besedami, rekoč: Jest sem starost

dočakala inu sem bouna, s tega uržaha želim pret vami ta

moj testament sturit, dokler sem per moči inu besejdi inu s tem

de začne spovejdat ta svoj testament inu tega de so oni prešlišali

inu ga tukaj od besejde do besejde naprej podpišejo, kokar

je, inu začne:

1mo. De ona zapusti svojo dušo Bogu Vsegamogočnimu, ti prečisti

Materi Marji Divici, vsem svetnikam nu svetnicam Božijm

inu angelam nebeškim inu telu pa perporači, de bode po kristjanski

viži v zemlo pokopanu inu spravleno.

2. Zapusti za svojo dušo dvej svejti maši inu te plačat more ta

nje hči Marina, k je omožena z Lukam Slavic v Dolina.

3. Zapusti od svoje lastne dote 7 koscu grunta ti svoji zgoraj rekoči

hčeri Marini Slavec v Dolini, kir so tukaj naprej popisani,

namerč:

1. Z jimenam niva Na Hvincig per stezi na konfinu pod Sucerb,

v termenu na en kraj is karono od Giorgo Božič inu cesto publiko

f[o]ri:[ntov]

2. Z jimen niva pod Krogam v konfinu pod Sucerb, v termenu

na en kraj Giorgio Božič inu ta drugi Givani Kermec

f[o]ri:[ntov]

3. Z jimenam Na Špičke s tremi pastne v konfinu pod Sucerb,

v termenu na en kraj cesta publika, na ta drugi kraj Miha Božič.

[2. stran]

4. Z jimenam snožet Barnica v konfinu pod Sucerb, v termenu od

en kraj Giorgio Božič, na ta drugi kraj Giorgio Barut.

5. Z jimenam Korona pod Bregam v konfinu pod Sucerb, v termenu od

en kraj Giovani Kermec, na ta drugi kraj cesta publika.

6. Z jimenam Ohrada nad Krogam v konfinu pod Sucerb, v termenu

od en kraj komunela, od ta drugi komunela etc.

7. Z jimenam Ohrada per Terna na Krasu v konfinu pod Sucerb,

v termenu Giovan Koročic, od ta drugi kraj komunela.

Tedaj te 7m koscu grunta so v fondali pod škofa teržaškiga inu te

kosce tar hči Marina ig [!] bode šelej po smrti od očeta Krismana

inu poprejt ne.

4. Zapusti tem dvem svojim sinam inu nuku153 153 Vnuk., kir so z jimenam sin

Miha, sin Giorgio inu nuk Giovani, tedaj tem pusti te 5 koscu

grunta, kir so ti, rekoč:

1. Z jimenam Karona z nivo pod Strano v konfinu inu v fondali pod

Ben Kastelic, v termenu od en kraj eredi q[uonda]m 154 154 Dediči pokojnega. Blajo Kočevar, na ta

drugi kraj z nivo od Krisman Kočevar.

2. Z jimenam niva v Krogi, v konfinu inu v fondali pod Ben Kastelic,

v termenu od en kraj Elek Korošic, na ta drugi kraj Anton Kočevar.

3. Z jimenam snožet Berbučovic v konfinu pod Beko, v fondali pod

škofa, v termenu Giorgio, na ta drugi kraj Simon Slavic.

4. Z jimenam Ohrada per Prebeneški kuči v konfinu pod Sucerb,

v termenu komunela okuli etc.

5. Z jimenam Ohrada nad Klančikjam v konfinu pod Kastelic,

v termenu Mateo Kermec inu komunela,

ti 5 kosci morejo bit per hiši, dokler oča živi.

5. Zapusti posebnu temu sinu Mihelu z jimenam Korona v Rebernici

v konfinu pod Sucerb, v termenu Miha Kermec inu Miha Bandi

inu odvič z jimenam niva Špadonka popounama, kokar je etc.,

ta je v konfinu inu v fondali pod Ben Kastelic, v termenu od

[3. stran]

en kraj Giovani Kermec inu sez nivo Krisman Kočevar

6. Zapusti svoji nevesti Vrsoli en kranski prt inu ona bo dala

za dvej svejti maši.

7. Zapusti dehelci Vanci, kir je hči od Marine, en pas

inu tu dru[gu], kar je od nje voliša jostalu, de se vse za svejte

maše dat more, toku s tem de ona sklene ta svoj testament

inu toku de oni tega podpričajo inu podkrižajo.

x Giorgio Božič

x Giorgio Pasarit

x Antonio Božič

Za ta testament toku podpisat

prošen jest, Mihael Pergarc m[anu] p[ropri]a

oberichter z Ricmanje

18 – Ricmanje pri Trstu 3

18 – Diplomatični prepis
1826 s. d., [Ricmanje pri Trstu], Istra – pričevanje Filipa Komarja o ustni oporoki podložnika Mihaela Pregarca
Samostojen list, meri 28,7 x 19,3 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

Jest sjimenam sdolai pod Criſshani sem biu na prizho

od Testamenta Ranziga Michela Pregarz s Rizmagne inu

per tem Testamenti je biu na prizho tudi Anton Curet inu

Blaſsio Berdon s Rizmagne uſsi tri / Tedai Jest prizham

tu Car je on govoriu inu spovu toku recozh inu perzh

1mo: on je spoveidou De je Restalou tu suoje premoshenie Car

v Niegoui oblastij ie155 155 Beseda je nadpisana. blu, tem Duem suojim sinam Caspariu

inu Michelu inu per teg Partig obstat moreta tulk per

Gruntu Calker per poHishtvi ali prostoru etc:

2. jnu ti svoji hzheri Marji kir je omoshena s Michelam

q[uonda]m andrea [sic!] Pregarz s Rizmagne inu per ti shenitvi De je Nji

Dau Nie balo inu Eno Nivo sijmenam Cukouzi ta

je bla vreidna po svoji Dobruti f[o]ri:[ntov] 200.

inu De je u Dinarig Nji Dau f[o]ri:[ntov 15.

3. Supet spovei de Sin Micha more plazhat Dough kir

je Gospudu Gabranu Caplanu v Rizmaniag.

4. jnu ta drugi Dou kirie per Cozianu inu Carie etc.

tega moreta obudua ukub splazhat Caſsparinu

Micha / tedai tu toku prizham inu pod Criſsam

x Tillig Comar

Pergarz m[anu] p[ropri]a

18 – Kritični prepis
1826 s. d., [Ricmanje pri Trstu], Istra – pričevanje Filipa Komarja o ustni oporoki podložnika Mihaela Pregarca

[1. in edina stran besedila]

Jest z jimenam zdolaj podkrižani sem biu na pričo

od testamenta ranciga Mihela Pregarc z Ricmanje inu

per tem testamenti je biu na pričo tudi Anton Kuret inu

Blasio Berdon, z Ricmanje vsi tri. Tedaj jest pričam

tu, kar je on govoriu inu spovú, toku rekoč inu perč.156 156 Najbrž okrajšano za: perčajoč = pričujoč.

1mo: On je spovejdou, de je reztalou tu svoje premoženje, kar

v njegovi oblastij je blu, tem dvem svojim sinam Kašparju

inu Mihelu inu per teg [!] partig [!] obstat moreta, tulk per

gruntu kalker per pohištvi157 157 Hiša. ali prostoru etc.

2. Jnu ti svoji hčeri Marji, kir je omožena z Mihelam

q[uonda]m 158 158 Pokojnega. Andrea Pregarc z Ricmanje inu per ti ženitvi de je nji

dau nje balo inu eno nivo z ijmenam Kukovci, ta

je bla vrejdna po svoji dobruti f[o]ri:[ntov] 200

inu de je v dinarig [!] nji dau f[o]ri:[ntov 15.

3. Zupet spovej, de sin Miha more plačat doug, kir

je gospudu Gabranu kaplanu v Rizmanjag [!].

4. Jnu ta drugi dou[g], kir je per Kocjanu inu kar je etc.,

tega moreta obudva vkub splačat Kašpar inu

Miha. Tedaj tu toku pričam inu podkrižam.

x Tilig Komar

Pergarc m[anu] p[ropri]a

19 – Loke pri Taboru 1

19 – Diplomatični prepis
1827 II. 21, [Loke pri Taboru] – oporoka podložnice Alene (Helene) Tičar
Pola, list meri 32,4–33,0 x 20,8–21,0 cm, popisani sta prva in druga stran.

[1. stran]

Taſtament159 159 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. Allene160 160 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. Titsherze

Jaſt ſchenkam mojio Duſho Bogu vſigamogozhnimu,

Truplu161 161 Sledi prečrtana beseda: truplu. pak zherni semli. Karpak satu zhaſnu

Blagu amtizhe ſempak tako naredilla. Moj erbtall katirga

jaſt162 162 Sledita prečrtani besedi: v Grunt. imam163 163 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. sneſe is uſem sakar imam is Titsherjovega

Grunta pogirvat 245 f C. M. Tok sdej jaſt od teh Dnarjov

Saſhafam moji Seſtri katiri ja Jime Miza inu Ledik =

40 f C. M. Inu sraventega ſha enno Rutto inu ene164 164 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. zhevle.

2tens Saſhafam 40 f C. M. Theresi katera je od moje ſeſtre

Neshe rojena. 3tens Jaſt saſhafam 70 f C. M. Mojmu bratu

Anshetu.165 165 Sledi prečrtan začetek nove besede: S (?). Inu sato kirja on mene vuſi moji bolesni mene

lepu antlov. 4tens Saſhafam moji Seſtri katiri ja Jime166 166 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. Nesha =

Eno167 167 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. kiklo inu an firtah inu eno168 168 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. Jopizo. 5tens Zaſhafam

10 f C. M. Satajiſte katiri bodo mene pod semlo Spravli. Toſe

rezhe sapogrebze. Inu sdej pak sa Svete Maſhe. Kar ſha pak

Gvanta oſtane inu169 169 Sledi prečrtana beseda: ſkrina. ſhkrija. To saſhafam pak

V´ſse mojga brata Ansheta Sheni.170 170 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn.

171 171 Na tem mestu je prečrtano: Allena Titsher.

Inu sadnizh Saſhafam ſha to. De zhensh od v´ſeh letih

Dnarjov mojmu Bratu Anshetu ſhenkam. Ganima nobeden

satajiſtga pogiervat. Inu tudi tajiſte 40 f CM. katire

Semjaſt moje Seſtre Neshe Hzheri kateri ja Jime Theresa

Saſhafalla. Tajſti Dnarij morjo tok dovg per hiſh oſtat debo=

Dekle sadoſti ſtara sa tate Dnarje von172 172 Sledi prečrtana beseda: v´sdignignit. v´sdignit

Nobenmu drugmu pak jehna ſmejio v´ roke dat.

[2. stran]

Tok tako ja sdej mojia sadna Misſu inu Volla.

Alena173 173 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. Titsher

ta 21ti dan febrvarja 827

Te naproſhene prizhe v´ſeh tih rezhi

Sopak letti

x Urban Hraſtnig

x Joseph Hribovsheg

x Jur Pollanſheg

ona174 174 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. ja bla per dobri pametti

takrat kader ja ona175 175 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. v´ſe letto=

Govorilla.

Martin Dobnigger m[anu] p[ropri]a

den 27 ten Februar 1827

19 – Kritični prepis
1827 II. 21, [Loke pri Taboru] – oporoka podložnice Alene (Helene) Tičar

[1. stran]

Tastament Alene Tičerce

Jast šenkam mojo dušo Bogu Vsigamogočnimu,

truplu pak črni zemli. Kar pak sa tu časnu

blagu am tiče, sem pak tako naredila. Moj erbtal, katirga

jast imam, znese iz vsem, za kar imam iz Tičerjovega

grunta pogirvat, 245 f C. M. Tok zdej jast od teh dnarjov

zašafam moji sestri, katiri ja jime Mica inu ledik,

40 f C. M. inu zraven tega ša eno ruto inu ene čevle.

2tens Zašafam 40 f C. M. Terezi, katera je od moje sestre

Neže rojena. 3tens Jast zašafam 70 f C. M. mojmu bratu

Anžetu. Inu zato, kir ja on mene vusi moji bolezni mene

lepu antlov. 4tens Zašafam moji sestri, katiri ja jime Neža,

eno kiklo inu an firtah inu eno jopico. 5tens Zašafam

10 f C. M. za tajiste, katiri bodo mene pod zemlo spravli, to se

reče za pogrebce. Inu zdej pak za svete maše. Kar ša pak

gvanta ostane inu škrija, to zašafam pak

vse mojga brata Anžeta ženi.

Inu zadnič zašafam ša to, de čenž od vseh le-tih

dnarjov mojmu bratu Anžetu šenkam. Ga nima nobeden

za tajistga pogjervat. Inu tudi tajiste 40 f CM, katire

sem jast moje sestre Neže hčeri, kateri ja jime Tereza,

zašafala. Tajsti dnarij morjo tok doug per hiš ostat, de bo

dekle zadosti stara za tate dnarje von vzdignit.

Nobenmu drugmu pak jeh na smejio v roke dat.

[2. stran]

Tok tako ja zdej moja zadna misu inu vola.

Alena Tičer

ta 21ti dan februarja 827

Te naprošene priče vseh tih reči

so pak le-ti

x Urban Hrastnik

x Josef Hribovšek

x Jur Polanšek

Ona ja bla per dobri pameti

takrat, kader ja ona vse le-to

govorila.

Martin Dobnigger m[anu] p[ropri]a

den 27 ten Februar 1827

20 – Rupa pri Podgradu

20 – Diplomatični prepis
1827 VIII. 31., Rupa pri Podgradu, Istra (danes Hrvaška) – oporoka podložnika Mateta Zurine
Samostojen list, popisana je prva stran.

[1. in edina stran]

Testament.

od Matteta Surina Klanza is Ruppe.

Jest Matte Surina Sapostim Moji sheni Marij Surina

Ji Sapostim do Nieje Smerti, nar prei Kambro u pola=

zhi, inu Kuheno pod polazho. Aku nebi mogla Sdro=

shino Shivit, Taku je ona Gospodinia Notri shivit

do Soje Smerti, inu jo Nesmei oben Ven Segnat is te

Polazhe.

She Vezh ji Sapishem inu Sapostim 3. Nive sa Shivesh

Do Nieje Smerti, is imenam pervo Nivo Nivino, to Drugo

Nivo se Sove u Nivi Niva, ta treta Jezhmeniszhe Niva,

She Vezh Si Sapostim Sa Mojo Dusho 50. Suitih Mash,

Da se plazhajo is Uſsega Premoshenja Mojiga, inu te

Suete Mashe se imajo Plazat u 5. Leitih uſse.

Ta kir bo Ushivau ta nai Plazha S. Mashe.

Potem sasabo sapostim Mojiga sina Matteta Sorina

Sa Virba od Uſsega Moiga Premoshenia od pu ½ Maslizha

ji od Uſsega gruntuvania.

Taku Sapostim Uſse Letu pred Treimi 3. Moshmi uPrizho

U Ruppi na 31ten August 1827.

x Matte Surina Saposti Letu.

x Juri Smaila Prizha.

x Luka Surina Prizha.

Paolo Ruppil della Corvia

fui prestate Testimonio alla

Judide ternag

Joseph Udovich m[anu] p[ropri]a

20 – Kritični prepis
1827 VIII. 31., Rupa pri Podgradu, Istra (danes Hrvaška) – oporoka podložnika Mateta Zurine

[1. in edina stran]

Testament

od Mateta Zurina Klanca iz Rupe.

Jest, Mate Zurina, zapostim moji ženi Marij Zurina

ji zapostim do njeje smrti narprej kambro v polači

inu kuheno pod polačo. Aku ne bi mogla z

drožino živit, taku je ona gospodinja notri živit

do soje smrti inu jo ne smej oben ven segnat iz te

polače.

Še več ji zapišem inu zapostim 3 nive za živež

do njeje smrti iz imenam prvo nivo Nivino, to drugo

nivo se zove V Nivi niva, ta treta Ječmenišče niva.

Še več si zapostim za mojo dušo 50 svitih maš,

da se plačajo iz vsega premoženja mojiga, inu te

svete maše se imajo plačat v 5 lejtih vse.

Ta, kir bo uživau, ta naj plača s[v]. maše.

Potem za sabo zapostim mojiga sina Mateta Zorina

za virba od vsega mojga premoženja od pu 1/2 masliča

ji od vsega gruntuvanja.

Taku zapostim vse le-tu pred trejmi 3 možmi vpričo.

V Rupi, na 31ten avgust 1827.

x Mate Zurina zaposti le-tu

x Juri Zmajila priča

x Luka Zurina priča

Paolo Ruppil della Corvia

fui prestate Testimonio alla

Judide ternag

Josef Udovič m[anu] p[ropri]a

21 – Konošek, Miklavž pri Taboru

21 – Diplomatični prepis
1828 XII. 28., Konošek (zaselek Miklavža pri Taboru), Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnice Marjete Konovšek
Samostojen list, prvotno zložen v obliki pisma, meri 31,0–31,5 x 20,2–21,0 cm, popisani sta obe strani.

[2. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Taſstament

teſtare176 176 Pred besedo je prečrtan začetek besede: teſh. Konoushze

Jur Sakonsheg177 177 Črka g je zaradi prostorske stiske pomaknjena niže.

[1. stran]

taſstament

Marjete Konouſhze

Ima v Grunt Konouſhkoum 1 f 50

shſhajna od teh dnarjeu178 178 Sledi prečrtan začetek nove besede: saſ. sa shafa

suojmu Brat179 179 Sledi prečrtan začetek nove besede: me. meklauush Konouschegg

180 180 Na začetku vrstice prečrtana številka: 20. 25 srabornih je sa shafala 20 srabornih

sa suete maſhe Od teh sa jena sueta181 181 Sledi prečrtana nova beseda: maſha.

Maſha na sueta182 182 Sledi prečrtan začetek nove besede: p. planina shshe sa

Jena183 183 Sledita prečrtana dela novih besed: ss sue. na sueti Kom sa jena pa

K suetim Franzhiſhk todrug pa suetim

Juriu Al pa Komr184 184 Sledi prečrtana beseda: ozha. Vozha martin

Konouschegg185 185 Sledi prečrtana beseda: dat. dat to drug pa sa Jo oprauut

186 186 Na začetku vrstice prečrtana številka: 7. Kolkr 187 187 Prečrtan začetek nove besede: m. ma premosheje Dezebarje ta 28

Dan

Anna 1828 Jur Sakonschegg mpria

todaj jebla shshe pr prau188 188 Sledi prečrtan začetek nove besede: mo. pamet

189 189 Prečrtano: d. Anton Kalischegg

Matijes Posnitzh

Jur Ribar

Georg 190 190 Sledi prečrtan začetek nove besede: P. Posnitz m[anu] p[ropri]a

21 – Kritični prepis
1828 XII. 28., Konošek (zaselek Miklavža pri Taboru), Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnice Marjete Konovšek

[2. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Tastament

te stare Konovšce

Jur Zakonšek

[1. stran]

Tastament

Marjete Konovšce

Ima v grunt Konovškoum 1 f 50

šajna191 191 Dejansko: ššajna. od teh dnarjev zašafa

svojmu brat Meklauvž Konovšek

25 srabornih, je zašafala 20 srabornih

za svete maše, od teh za jena sveta

maša na Sveta Planina, še192 192 Dejansko: šše. za

jena na sveti Kom,193 193 Kum. za jena pa

k svetim Frančišk, to drug pa svetim

Jurju al pa komr vóča Martin

Konovšek dat. To drug pa za jo oprauvt,

kolkr ma premožeje. Decebarje ta 28

dan

ana 1828 Jur Zakonšek m[anu] p[ropri]a

Todaj je bla še194 194 Dejansko: šše. pr prav pamet.

Anton Kališek

Matijes Poznič

Jur Ribar

Georg Posnitz m[anu] p[ropri]a

22 – Marija Širje pri Zidanem Mostu

22 – Diplomatični prepis
1829 II. 27., Marija Širje pri Zidanem Mostu, Zasavje, Štajerska – oporoka podložnice Elizabete Pavelšek ali Godlar
Samostojen list, meri 34,4–34,6 x 20,8–21,2 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

Testament ali Sashafilu.

Od lete Eliſsebete Paulzhouke. ali Godlarze. Vdove

Ona je porozhila. She per pravi pametj taistj dan

kir je bla ona is Suetim Sacramentj. bla previdena.

v prizho. 3. Moshou. de ona Svojo juterno Sashaffa

Sa Pogreb. Inu sa Svoje. deilouze.

Kar pa Zheſs letu ostane. se pa more plazhatj

Laſsniku. V Rekj. Je doushna 1.195 195 Številka je vrinjena in nadpisana med besedama. geldinar _ _ _ _ 1. Minz

Naratoukj v Reiki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24. x Minz

Gospudu Faimeshtru. V Sanct Paul _ _ _ _ _ _ _ 36. x Minz

Onna Sashafa pa Terjeti. Martina Kregarja 1. f. 10 x Minz

Pangraz Markoushek. je doushan _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 x Minz

Enno Kishto. jma. je rekla predatj

3. polovize. Ershj. je Rekla Smelet. sa moje l196 196 Pomotoma nezbrisan začetek nove besede. delouze

Kar pa Zhes vſse letu ostane pa dej sa Suete. Mashe

Pou. v Radezhe. Pou pa v Reiko. sa njo. inu sa

Ranziga Matijata.

joseph. paulshek. tu je pasterku. pa nezh dat satu

kir ga nezh bliſsu ni blu ne k menj. Inu ne k svoimu ozhet

toku. je onna Sashafala. de jmam. opravit sa njo. po moij

Smertj.

Anton Kadunz m[anu] p[ropri]a

Meſsner. nu organist

Maria Schavern

27.ti Febravarja

anno. 1829

So Prizhe

x juri. Klembas

x jacob. potozhin.

x Tomash. Griuz.

22 – Kritični prepis
1829 II. 27., Marija Širje pri Zidanem Mostu, Zasavje, Štajerska – oporoka podložnice Elizabete Pavelšek ali Godlar

Testament ali zašafilu

Od le-te Elizebete Pavlčovke ali Godlarce, vdove.

Ona je poročila še per pravi pameti taisti dan,

kir je bla ona is svetim zakramenti bla previdena,

v pričo 3 možov, de ona svojo jutrno zašafa

za pogreb inu za svoje dejlovce.

Kar pa čez le-tu ostane, se pa more plačati:

Lazniku v Reki197 197 Marija Reka nad Preboldom v Savinjski dolini. je doužna 1 geldinar _ _ _ _ 1 minc198 198 V kovancih.

Naratovki v Rejki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 x minc

Gospudu fajmeštru v Sankt Paul199 199 Šentpavel v Savinjski dolini, danes Prebold. _ _ _ _ _ _ _ 36. x minc

Ona zašafa pa térjeti Martina Kregarja 1 f. 10 x minc

Pangrac Markovšek je doužan _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 x minc

Eno kišto ima je rekla predati.

3 polovice erži je rekla zmelet za moje delovce

Kar pa čez vse le-tu ostane, pa dej za svete maše,

pou v Radeče, pou pa v Rejko za njo inu za

ranciga Matijata.

Josef Paulšek, tu je pasterku pa neč dat, zatu

kir ga neč blizu ni blu, ne k meni inu ne k svojmu očet.

Toku je ona zašafala, de jmam opravit za njo, po moij

smrti.

Anton Kadunc m[anu] p[ropri]a

mesner nu organist

Marija Šavern200 200 Marija Širje, danes Širje, nemško Maria Sheuern.

27.ti febravarja

anno 1829

so priče

x Juri Klembas

x Jakob Potočin

x Tomaž Grivc

23 – Sv. Miklavž pri Taboru

23 – Diplomatični prepis
1829 IV. 8., [Sv. Miklavž pri Taboru] – oporoka podložnice Mice (Marije) Bokal ali Živulkar
Samostojen list, meri 22,5 x 20,6 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran]

Teſtement

Mize Bokauke Allij Shiuulkarza

Ima u grunt 39 goldinarjou Od teh pa sa=

ſhafa Nauranſka Fajmeshtr 10 Maſh201 201 Sledi prečrtan začetek nove besede: Shnk.

Shnkjuri sa 10 Maſh V Reka sa 5 Maſh

Naſueta Planina 1 f 40 sa Maſhe sa202 202 Sledi prečrtan predlog: v.

to Kunaurma pozhem ſo todrug pa kar

Ooſtane zheſ pokopaliſhe majo pa uſeglih

to Je gouarila koje ſhe per203 203 Sledita prečrtana začetka novih besed: sh (?) in p. prau=

pamet bla

Georg Sakonſheg m[anu] p[ropri]a

ta 8 dan Aprila

1829

Prizhe Matijes

Sakonſheg

Martin204 204 Sledi prečrtan začetek nove besede: v. Rajouz

Johan Rajouz

Alena 18

Jera 13

205 205 Prečrtan začetek besede: Vr. urſha 10

Miza 7

Sefa 4

23 – Kritični prepis
1829 IV. 8., [Sv. Miklavž pri Taboru] – oporoka podložnice Mice (Marije) Bokal ali Živulkar

[1. in edina stran]

Testement

Mice Bokauke alij Živulkarca

Ima v grunt 39 goldinarjov. Od teh pa

zašafa Navranska206 206 Vransko. fajmeštr 10 maš

Šnkjuri,207 207 Sv. Jurij pri Taboru, danes Tabor. za 10 maš v Reka208 208 Marija Reka nad Preboldom., za 5 maš

na Sveta Planina, 1 f 40 za maše za

to Kunaurma, počem zo to drug pa, kar

ostane čez pokopališe209 209 Pokop., majo pa vse glih.

To je govarila, ko je še per prav

pamet bla.

Georg Zakonšek m[anu] p[ropri]a

ta 8 dan aprila

1829

Priče Matijes

Zakonšek

Martin Rajovc

Johan Rajovc

Alena 18

Jera 13

Urša 10

Mica 7

Zefa 4

24 – Dvorska vas pri Velikih Laščah 1

24 – Diplomatični prepis
1829 IX. 28, Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska – izvleček iz oporoke podložnika Matevža Rotarja
Prepis v listini ljubljanskega škofa Antona Alojza Wolfa o mašni ustanovi na tiskanem obrazcu.

[na 1. strani listine]

Testament jnu narozhenje od Matije Rotarje is Dorskevaſi da

napiſat, she per vſi pameti, ſoje poshtene duge uprizho shte=

rih Mosh, sdolei podpisani.

O O

Moje pervo nerozheine: od te shume dnarju se ima Ana vezh=

na Masha plazhat.

O O

Sklenem moje nerozheine 1829 na 28. den Septembra

Matije Rotar m/p [manu propria]

Stefan Pezhnik m/p [manu propria] prizha

Stefan Prasnik mp. [manu propria]

Stefan Kosher m/p [manu propria] prizha

Skus mene Jurij Tomshitz m/p [manu propria]

24 – Kritični prepis
1829 IX. 28, Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska – izvleček iz oporoke podložnika Matevža Rotarja

[na 1. strani listine]

Testament jnu naročenje od Matije Rotarje iz Dorske vasi da

napisat še per vsi pameti soje poštene duge vpričo šterih

mož, zdolej podpisani.

O O

Moje prvo neročejne: od te šume dnarju se ima ana večna

maša plačat.

O O

Sklenem moje neročejne 1829 na 28. den septembra.

Matije Rotar m/p [manu propria]

Štefan Pečnik m/p [manu propria] priča

Štefan Praznik mp. [manu propria]

Štefan Kožer m/p [manu propria] priča

Skuz mene Jurij Tomšic m/p [manu propria]

25 – Loke pri Taboru 2

25 – Diplomatični prepis
1830 III. 30., [Loke pri Taboru], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnice Lize (Elizabete) Knez, rojene Pirkovič
Samostojen list, meri 33,7 x 20,7–21,2 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

Tata shena Lisa Pirkushza je saſhafala

jem uſe premosheine ſoimo Mosh

shlaht nasai nezh.

ta 30 Dan Märza 1830

x Tomash Slakan

x Jernej Shepan

x Oshbout Kneſs.

25 – Kritični prepis
1830 III. 30., [Loke pri Taboru], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnice Lize (Elizabete) Knez, rojene Pirkovič

[1. in edina stran besedila]

Tata210 210 Ta. žena Liza Pirkušca je zašafala

jem211 211 Njeno. vse premožejne sojmo mož,

žlaht nazaj neč.

Ta 30. dan merca 1830.

x Tomaž Slakan

x Jernej Šepan212 212 Lahko tudi Žepan.

x Ožbout Knez

26 – Dolina pri Trstu 2

26 – Diplomatični prepis
1830 IX. 26., Dolina pri Trstu, Istra – pričevanje Roka Prašla in Ivanca Štrajna o ustni oporoki podložnice Marije Prašel
Samostojen list, meri 29,8 x 21,7 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

En Samerk

Od ranze Marije Praſhel ona tedei nas Treh pojerba skusi

Njeniga Masha sa njene misli povedat nam; mij smo thorj hni

Perſhli, ona na svoje posteli Leshejozha inu ſhvoh pa vender is

Njene zhiste pameti sazhne govorit. jest perporozhim nar poprei

Mojo Dusho Bogu Ozhettu, truplu zherni Semli: potem pa Lettu

Moje maihinu premosheje pustim: mojimu Moshu Mattijatu:

Vbugaijme; ma istim vrshoham, on mui Moſh more plazhat

Nar poprei sa ranzo mojo Matter petnaist S: Maſh potler

pa same bo plazhu. 24. S goldinarjo tudi sa S: Maſhe.

Lete so njene Besede; tu seje samerkalo na 26 dan ſhentenbra

na nedelni dan uVizher. Jenu deje Letu govorjenie pravi=

zhno bodo prizhe is Kriſhzi poterdile

Koker

Roko Praſhel x

Jovonz Shttraijn x

Dollina na 26 dan ſhentenbra 1830 Bertto Shttrain m[anu] p[ropri]a

26 – Kritični prepis
1830 IX. 26., Dolina pri Trstu, Istra – pričevanje Roka Prašla in Ivanca Štrajna o ustni oporoki podložnice Marije Prašel

En zamerk

Od rance Marije Prašel. Ona tedej nas treh pojerba213 213 Pokliče. skuzi

njeniga maža za njene misli povedat nam. Mij smo tori h ni

peršli, ona na svoje posteli ležejoča inu švoh, pa vender iz

njene čiste pameti začne govorit: Jest perporočim narpoprej

mojo dušo Bogu Očetu, truplu črni zemli, potem pa le-tu

moje majhinu premožeje pustim mojimu možu Matijatu

vbugaijme, ma is tim vržoham, on muj mož more plačat

narpoprej za ranco mojo mater petnajst s[v]. maš, potler

pa zame bo plaču 24. zgoldinarjo tudi za s[v]. maše.

Le-te so njene besede. Tu se je zamerkalo na 26 dan šentenbra

na nedelni dan v vičer. Jenu de je le-tu govorjenje pravično,

bodo priče is krišci potrdile

koker

Roko Prašel x

Jovonc Štrajn x

Dolina, na 26 dan šentenbra 1830 Berto Štrajn m[anu] p[ropri]a

27 – Dvorska vas pri Velikih Laščah 2

27 – Diplomatični prepis
1831 II. 10., Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska – izvleček iz oporoke podložnice Mice (Marije) Tomšič
Prepis v listini ljubljanskega škofa Antona Alojza Wolfa o mašni ustanovi na tiskanem obrazcu.

[na 1. strani listine]

Testament.

Previshana de vſak zhlovek umert more, inu slaſti jeſt, kir ſe ſla=

bu obzhutim, tok jeſt sdei, de po moji ſmerti nobene Intrige sa mo=

je premoshenje nebo, per pravi zhiſti pameti, moje premoshenje

perporozhim:

1. Po Saushafili moiga ranziga Mosha, imam 200 f katiri se u

Ribenzi snaideje, in kar je per mojmu Bratu Jurji Ivanzi kir je

tudi v Ribenzi samirkana Shuma dota moja, is tega sashafam nar

prej sa eno vezhno tiho Maſho same in sa mojga ranziga Mo=

sha, in sa zelo nasho Shlahto, katira ſe more u Dorſkivaſi

brat puſtit.

O O

Tako ſklenem donſ moje Nerozhenje prizho sdolej podpiſa=

nih Prizh.

Dorſkavaſ, ta 10te dan Februvarija 1831

Simon Hotschevar m/p [manu propria]

Prizha

Anton Puzel m/p [manu propria] Prizha

Miza Tomſhizh skus

mene Stephan Prasnig m/p

[manu propria]

Fert.[iger] und Zeuge

Original gleichlautend befunden Bez.[irks] Gericht Reifniz am 23 ten Dez. 1835

L.[ocus] S.[igilli] M Lokar m/p [manu propria]

Bez[irks]r[ic]ht[e]r

27 – Kritični prepis
1831 II. 10., Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska – izvleček iz oporoke podložnice Mice (Marije) Tomšič

[na 1. strani listine]

Testament.

Previžana, de vsak človek umert more, inu zlasti jest, kir se slabu

občutim, tok jest zdej, de po moji smrti nobene intrige za moje

premoženje ne bo, per pravi čisti pameti moje premoženje

perporočim:

1. Po zaušafili mojga ranciga moža imam 200 f, katiri se v

Ribenci znajdeje, in kar je per mojmu bratu Jurji Ivanci, kir je

tudi v Ribenci zamirkana šuma dota moja, iz tega zašafam

narprej za eno večno tiho mašo zame in za mojga ranciga moža

in za celo našo žlahto, katira se more v Dorski vasi

brat pustit.

O O

Tako sklenem dons moje neročenje pričo zdolej podpisanih

prič.

Dorska vas, ta 10te dan februvarija 1831

Simon Hočevar m/p [manu propria]

priča

Anton Pucel m/p [manu propria] priča

Mica Tomšič skuz

mene Štefan Praznik m/p [manu propria]

Fert.[iger] und Zeuge

28 – Črni Vrh pri Taboru

28 – Diplomatični prepis
1831 III. 20., Črni Vrh pri Taboru, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Martina Vrhovca
Samostojen list, meri 33,8–34,2 x 20,6–20,8 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

Teſtament Martina Verhouza u´Zhernimvarhu.

U´imenu Boga ozheta inu Sÿna inu S. Duha Amen

Jeſt isrozhim mojo Duſho Bogu: Truplu zherni semli, karpak

satu zhaſnu Blagu. amtizhe ſempak tako naredu

Jeſt ſem jemu u grunt 130 f C:M: tok od tih Dnarjou ſempashi

sanuzou 30 f C:M: Tok lete Stou goldinarje, katirih ſhe niſem

sanuzou, jeh saſhafam, mojmu, Sÿnu, Antonu, natako visho:

debode on ſvojo Matter inu ſvojo Seſtro Mizo do Smarti per Hiſhi

rediu inu ponnih214 214 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. Smerti koker ſe ſhika sa nimi opraviu.

Jeſt ſem tud takrat kir ſem mojmu Sÿnu Antonu Birtshaft zhes dajau

u Glihenſku=Piſmu sapiſati puſtu, de, Vallentinu od moje hzhÿre215 215 Sledi prečrtana nova beseda: Sӱnu.

Mize Sinu, ſem oblubu dati 10 f C. M: pa tako: de, letÿ Deſet gol=

dinarÿ bÿ ÿmelli moji Kzhiri Mizi od jejniga Talla od u´seti biti

inu jejnimu Sÿnu Vallentinu danni216 216 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. bit. Sdej kir je pa moja Hzhi

Miza ſvoÿ Tall shi ſama sanuzalla: tok pa jejni Sÿn Vallent217 217 Črka n je vrinjena in nadpisana. nima

enga krajzerja vezh per moji hiſh jeſkat.

Saſhafam tud, de, moÿ, Sÿn Anton, bo u ſsaku letu 2 f CM:

ſvoji Matteri, zeuzajt jejniga shiulejna, sa en pobolſhk dati mogu.

Kader Jeſt umarjem, tok bo moÿ218 218 Sledi prečrtan začetek nove besede: A. Sÿn, dua goldinarja C.M:

sa S. Maſhe dati mogu, u´glihivishi219 219 Sledita prečrtani besedi: tud kad. tud, kader bo negova

Matti inu negova ſeſtra Miza umarla, tok bo tudi per uſake ſmerti

2 f C.M: sa S. Maſhe dati mogu.

Tako je moja sadna Miſsu inu Volla.

Martin Verhouz den 20 ten März

1831.

x Jur Zherne Prizhe

x Anton Homſhak

x Andrej Bokau

Martin Dobnigger m[anu] p[ropri]a

On je biu per dobri Pameti220 220 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. kir je le to govoru.

28 – Kritični prepis
1831 III. 20., Črni Vrh pri Taboru, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Martina Vrhovca

[1. in edina stran besedila]

Testament Martina Vrhovca v Črnim varhu

V imenu Boga Očeta inu Sina inu S. Duha. Amen.

Jest izročim mojo dušo Bogu, truplu črni zemli, kar pak

sa tu časnu blagu am tiče, sem pak tako naredu.

Jest sem jemu v grunt 130 f C:M:, tok od tih dnarjov sem pa ži

zanucou 30 f C:M:, tok le-te stou goldinarje, katirih še nisem

zanucou, jeh zašafam mojmu sinu Antonu na tako vižo,

de bode on svojo mater inu svojo sestro Mico do smarti per hiši

rediu inu po nih smrti, koker se šika, za nimi opraviu.

Jest sem tud takrat, kir sem mojmu sinu Antonu birtšaft čez dajau,

v glihensku pismu zapisati pustu, de Valentinu od moje hčire

Mice sinu sem oblubu dati 10 f C. M., pa tako de le-ti deset

goldinarji bi imeli moji kčiri Mici od jejniga tala, odvzeti biti

inu jejnimu sinu Valentinu dani bit. Zdej, kir je pa moja hči

Mica svoj tal ži sama zanucala, tok pa jejni sin Valent nima

enga krajcerja več per moji hiš jeskat.

Zašafam tud, de moj sin Anton bo vsaku letu 2 f CM

svoji materi, ceu cajt jejniga živlejna za en pobolšk dati mogu.

Kader jest umarjem, tok bo moj sin dva goldinarja CM

za s. maše dati mogu, v glihi viži tud, kader bo negova

mati inu negova sestra Mica umarla, tok bo tudi per vsake smrti

2 f CM za s. maše dati mogu.

Tako je moja zadna misu inu vola.

Martin Vrhovc den 20 ten März

1831.

x Jur Černe priče

x Anton Homšak

x Andrej Bokau

Martin Dobniker m[anu] p[ropri]a

On je biu per dobri pameti, kir je le-to govoru.

29 – Dvorska vas pri Velikih Laščah 3

29 – Diplomatični prepis
1831 III. 23., Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska – izvleček iz oporoke podložnice Elizabete (Špele) Močnik
Prepis v listini ljubljanskega škofa Antona Alojza Wolfa o mašni ustanovi.

[na 1. strani listine]

Testament.

Jest Spella Mozhnik is Dorſkevaſsi pod No. 9 podkrishana ſkus Stepha=

na Praſsnika u moji Boleisni per pravi Pameti, narozhim inu ſa=

ſhafam moje Premoshejne taku:

Mojih Dnarju je na Poſajili per Janesi Sidanſhkimi u malich

Laschzheh s´Intereſam .............................................. 52 f. –

Per Tomashi Perhaji is Malih Laſhzh s´Intereſam .... 18 f. –

Is te Sume221 221 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. ſeuſhafam nar nepervu ſa vezhno maſho

kulker gre.

O O

Dorſkavaſs te 23. dan Marza 1831

x Spella Moznik

ſkus mene

Stephan Praſsnik m/p [manu propria]

Fertiger und Zeug

Stephan Pezhnik m/p [manu propria] prizha

Simon Hozhevar m/p [manu propria] prizha.

29 – Kritični prepis
1831 III. 23., Dvorska vas pri Velikih Laščah, Dolenjska, Kranjska – izvleček iz oporoke podložnice Elizabete (Špele) Močnik

[na 1. strani listine]

Testament.

Jest, Špela Močnik is Dorske vasi pod N[umer]o 9, podkrižana skuz

Štefana Praznika, v moji bolejzni per pravi pameti naročim inu

zašafam moje premožejne taku:

Mojih dnarju je na posajili per Janezi Zidanškimi v Malih

Laščeh z interesam222 222 Obresti. .............................................. 52 f. –

Per Tomaži Perhaji is Malih Lašč z interesam ........ 18 f. –

Iz te sume zeušafam n ar nepervu za večno mašo,

kulker gre.

O O

Dorska vas, te 23. dan marca 1831

x Špela Moznik

skuz mene

Štefan Praznik m/p [manu propria]

Fertiger und Zeug

Štefan Pečnik m/p [manu propria] priča

Simon Hočevar m/p [manu propria] priča

30 – Pirešica pri Galiciji

30 – Diplomatični prepis
1832 II. 27., [Pirešica pri Galiciji], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Antona Brinška
Pola, list meri 31,1–31,4 x 19,8–20,7 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran]

Poſledna Volle, ali Teſtament, Sturien

V´ jmenu223 223 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. B. O. = † , inu Sÿ=†, inu S.ga D., Amen.224 224 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm.

Jeſt vidim, De ſem Sagviſhen v´mreti enkrat, taku jeſt tebi

moj lubi Sÿn, Mattias Wrinſhegg Saſhaffam:

1.mo Ta moj laſtni Mlin, veſs Formöſs, inu ta malu vredne grunt

Sravnu per Mlino, Sa sheſt ſtu Sedem inu ſhtirdeſset: 642 f m: n.

2.do Ta Vinograd, v Rudnice; Sa Trÿſtu Gul _ _ _ _ _ _ _ _ 300 f

3.tio To Goſho, v´Rebru, Sa Petdeſset Gul: _ _ _ _ _ _ _ _ 50 f

4.to To Selliſhe, kir kosouz ſtoji; Trÿ G: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 f

___________________

Tu je En Taushent Guldin. v´ ſrebru ſum 1000 f m: m:

Samanoj jmaſh 7. S. Maſh opraviti.

Lete 1000: f jmaſh, Se puſtiti na 6. Taÿllu resdellit; inu

pohleunu Se med Saboj resdeliti

To Saſhaffam ta 27. dan febrvarja v´1832 L:

inu poterdim S´mojm navadnim krshzam Jeſt Ozhe

x Anton Wrinſhe.

V´ Prizhe

x Janneſs Rejhar

x Janeſs Stefanzhizh Paur Germouske Graſhine

Martin Pernouſheg m[anu] p[ropri]a

30 – Kritični prepis
1832 II. 27., [Pirešica pri Galiciji], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Antona Brinška

[1. in edina stran]

Posledna vole ali testament, sturjen

v imenu B. O. = † , inu Si =†, inu S.ga D., Amen.225 225 V imenu Boga Očeta, inu Sina in Svetega Duha.

Jest vidim, de sem zagvišen umreti enkrat, taku jest tebi,

moj lubi sin, Matias Brinšek, zašafam:

1.mo Ta moj lastni mlin, ves formös226 226 Premičnine. inu ta malu vredne grunt

zravnu per mlino za šeststu sedeminuštirdeset: 642 f m: n.

2.do Ta vinograd v Rudnice za tristu gul227 227 Goldinarji. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _300 f

3.tio To gošo v Rebru za petdeset gul _ _ _ _ _ _ _ _ 50 f

4.to To seliše, kir kozouc stoji; trij g: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 f

___________________

Tu je en tavžent guldin. v srebru sum 1000 f m: m:

Za manoj imaš 7. s[v]. maš opraviti.

Le-te 1000 f imaš se pustiti na 6 tajlu rezdelit inu

pohlevnu se med saboj rezdeliti.

To zašafam ta 27. dan februarja v 1832 l.

inu poterdim z mojm navadnim kržcam jest oče

x Anton Brinše[k]

Vpriče

x Janez Rejhar

x Janez Štefančič paur grmovske grašine

Martin Pernovšek m[anu] p[ropri]a

31 – Založe pri Polzeli

31 – Diplomatični prepis
1835 IV. 23. ali malo pred tem, [Založe pri Polzeli], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Antona Kolenca
Samostojen list, meri 37,0–37,2 x 22,2–22,5 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

Teſtament Antona Kollenza

Anton Kollenz je dau Jochan Kollenz Veſs farmuſs sa 40 f CM

tok Erbi so shtiri tok majo uſak po 10 fl C M tok edenje

Mathias Kollenz, te drugi je Janeſs228 228 Nad črko n je črta, ki označuje dvojni n: nn. Kollenz ta treki Miza Kollenka229 229 Zadnje štiri črke so zaradi prostorske stiske pod vrstico.

Ta zheterti Nesha Kolenka tok Neshi so she poſebij

srozhili en kravo in eno Hiſho sa njeno prebivalſhe

ino to Hiſho bo glih saval tega mela ko bojo gnarje bres

zhinshe noter leshali. Mathias Kollenzo so tako isrozhili

230 230 Na začetku vrstice prečrtano: de bodo njegou. de bo on svoje Jerberge doma Jemeu in on

bo pa svoje gnarje bres zhinshe noter leshati puſtiu

Tok Miza Kollenka koker shena Antona Kollenza

Ona ma pa sposnano kar bo ona sa potrebo sanuzala

Tok Marttén Kollenz ino Barba Kollenka ta dva pa na ulezheta

is tega farmuſsa nezh ta dva sta shi bla pret oderbana

Georg Boucha m[anu] p[ropri]a N[a]m[en]s f[er]t[i]g[e]r

Prizhe so

x Joſeph Waſhel

x Jakop Kaiser

x Simon Kollenz

Am 23 Aprill 1835 Vormittag

x Anton Kollenz

Kobschever Zeug

und erb.[etener]Nahm[en]sf[er]t[i]g[e]r

Gegenwärtiges Testament ist den Erben publizirt

worden von der Abhandlungsinstanz H[errscha]ft Schönegg

am 27. dez[em]b[e]r 1837

Schabetz m[anu] p[ropri]a Act.[uar]

31 – Kritični prepis
1835 IV. 23. ali malo pred tem, [Založe pri Polzeli], Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Antona Kolenca

[1. in edina stran besedila]

Testament Antona Kolenca

Anton Kolenc je dau Johan Kolenc ves farmus231 231 Premičnine. za 40 f CM.

Tok erbi so štiri, tok majo vsak po 10 fl C M, tok eden je

Matias Kolenc, te drugi je Janez Kolenc, ta treki Mica Kolenka,

ta četrti Neža Kolenka, tok Neži so še posebij

zročili en kravo in eno hišo za njeno prebivalše

ino to hišo bo glih zaval tega mela, ko bojo gnarje brez

činže noter ležali. Matias Kolenco so tako izročili,

de bo on svoje jerberge232 232 Bivališče, iz nem. Herberge. doma jemeu in on

bo pa svoje gnarje brez činže noter ležati pustiu.

Tok Mica Kolenka koker žena Antona Kolenca,

ona ma pa spoznano, kar bo ona za potrebo zanucala.

Tok Martén Kolenc ino Barba Kolenka, ta dva pa na vlečeta

iz tega farmusa neč, ta dva sta ži bla pret oderbana.

Georg Boucha m[anu] p[ropri]a N[a]m[en]s f[er]t[i]g[e]r

Priče so

x Josef Vašel

x Jakop Kajzer

x Simon Kolenc

32 – Zabukovje pri Sevnici

32 – Diplomatični prepis
1836 I. 36., Zabukovje pri Sevnici, Posavje, Štajerska – oporoka podložnice Katarine Medvešek
Pola, list meri 33,8 x 20,5–20,7 cm, popisani sta prvi dve strani.

[1. stran]

Testtament

========

Kattarine Medveiſhze is akulze zhaine sfare

Seunzhke porozhi suoi erbtal f54 Matheush Kunſhek

inu zheſhe kei sauunem dueima Sestrem pride ko so she

pred u Merle, inu zhebokei ÿntaresa is eno beſeido vſe

kar ma svoiga premosheina tud kar ma med ludmi

ko ue kraizerje poſodlaje Jannesi Mraki f 1 is Akulze

Krogelza sfare Seunzhke potle je poſodla Fronz

Sorkot al uainzerlet u Sreimzh 1f 40 xr poſodla je

Markat Kozheuari f 5 uſe totem porozhi inu zhebo

ſhekei gvanta ſatu dejejo oblubu Da s Mert shueit

Tisti erbttal ſe bo pa jesku per Nesh Kunſhez

na zhainem per neni ſester

Kar je pa Sasuete Maſhe Sabogaime porazhila 4

je porozhila eno suetem Miklavſh u Sevnzo

eno suetem Juri eno suetem Leonhard eno podgurje M. d.

St. Lenard v Sabukouji ta

13 dan Jenarja 1836.

Jannes Stritter m[anu] p[ropri]a

pod piſſavz tega pisma

x Jakob Kunſhek

prizha

x Mathevsh Jasbinſhek

prizha

x Miklavſh Jasbinſhek

prizha

Daß ich die obgenannte Katharina Medveischeg

gratis zurErde bestattet habe, wird bestättiget,

Wann die Bezahlung für die H: Meßen er=

folgen wird, werden solche asuch in Vollzug

gebracht. Pfarre St. Leonhard den 24 ten Febr 837.

Johann Motschiunig m[anu] p[ropri]a Pfarrer.

[2. stran]

Daß die Magd Katharina Medveischza vor eini=

gen Jahren als Viech Hürtin durch mehrere Jahre

und zwar unklaghaft redlich gedient habe,

wird hiemit amtlich und gratis bestetti=

get.

Ortsgericht Gut Ruth den 8. März 1837.

Ant Ferd Cranz

[osebni pečat] Ortsrichter m[anu] p[ropri]a

32 – Kritični prepis
1836 I. 36., Zabukovje pri Sevnici, Posavje, Štajerska – oporoka podložnice Katarine Medvešek

[1. stran]

Testament

Katarine Medvejšce iz akulce Čajne s fare

sevnčke.233 233 Sevniška župnija. Poroči svoj erbtal f54 Matevž Kunšek

inu če še kej za vunem dvejma sestrem pride, ko so že

pred umrle, inu če bo kej intaresa234 234 Obresti., iz eno besejdo vse,

kar ma svojga premožejna, tud kar ma med ludmi

ko ve235 235 Predlog v: v krajcarjih. krajcerje posodla je Janezi Mraki f 1 iz akulce

Krogelca s fare sevnčke, potle je posodla Fronc

Zorkot al Vajncerlet v Srejmč 1f 40 xr, posodla je

Markat Kočevari f 5, vse to tem poroči inu če bo

še kej gvanta, za tu dejejo oblubu, da smrt žvejt.

Tisti erbtal se bo pa jesku per Než Kunšec

na Čajnem per neni sester.

Kar je pa za svete maše za bogajme poračila, 4

je poročila: eno svetem Miklavž v Sevnco,

eno svetem Juri, eno svetem Leonhard, eno Podgurje M. d.236 236 Mariji Devici.

St. Lenard v Zabukovji, ta

13 dan jenarja 1836.

Janez Striter m[anu] p[ropri]a

podpisavc tega pisma

x Jakob Kunšek

priča

x Matevž Jazbinšek

priča

x Miklavž Jazbinšek

priča

33 – Andraž nad Polzelo 3

33 – Diplomatični prepis
1837 VI. 9., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina – oporoka podložnice Elizabete Razpotnik, poročene Klapel
Samostojen list, prvotno zložen v obliki pisma, meri 32,2–32,5 x 20,2 cm, popisani sta obe strani.

[1. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Teſttomentt

Elisabett Raſponigg

ali Sashafilo elisa Klopell.

[2. stran]

Testamentt

Jest Elisabet Raspottnig 74. lett stara pesizar pod

sheneshko grashino, Jes videm debom mogla ta svet sa

poſtitt. tako Jes shelim ino ozhem per moÿ sdra

vi pamett ino sastopnoſt, vprizho vaſs od

podai [!] podpisanih prizh mojo mainigo ino volo

poſtitt popiſat ino narozhit na tako visho.

1./ Ker jes imam sheſter mojeh latnih [!] ottrok. je

Falent, Jvrr, Marka, Mizka, Nesha, ino Alena. pa

smed teh vſeh shestih, te drvgi some vſi sapoſtil, samo

Mizka teje smerem bla permen. tok je moje237 237 Beseda je vrnjena in nadpisana. mainiga debo

Ona pesizar sa menoÿ, zheglih se Falentt hvall desem

Jes krish naredila debo on Jimev samenoÿ, pa zheje

krish na rett, je breſs moje vole narett.

2./ pomoÿ ſmertt se ma shazat zel moÿ premosheÿne.

iste svme karbo von sneſlo sepama narpoprett pla=

zhett karbodo koshtale O pravile samenoÿ. pol pa

sama jo plazhet dovshnik, dovgov sa vun plazhat238 238 Besede sa vun plazhat so vrinjene in nadpisane. so pa lete: Miza

Klopell ali Kaſesnigg, je 12 f W: W: inu moja hzhi

Mizka mi je pa sdajala 31. f C: M: karpa zheſs to ino

te drvge vnkosh tonge oſtane, stem sepa stri obtalenga

na vſeh shester ottrok239 239 Beseda je vrinjena in nadpisana. glihh. To poterdim Jest sama is svojoÿ

laſtnoÿ rokoÿ sravn poſtalenim krishem, vprizho moshov.

V soseski St: Andreja ta 9.ten Juni. 837.

x Elisabett Raspottnig ſtri teſtomentt

Marttin Kollar Zeig. Velenſki

paverr.

Kotschever m[anu] p[ropri]a

Zeug.

x Gaſper Kollshek prizha sheneshka

x Joseff Jelovshek pavra.

Jerneÿ Saitz m[anu] p[ropri]a podpishe te Jimene inv

S Dela

33 – Kritični prepis
1837 VI. 9., Andraž nad Polzelo, Spodnja Savinjska dolina – oporoka podložnice Elizabete Razpotnik, poročene Klapel

[1. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testoment

Elizabet Razpo[t]nik

ali zašafilo Elisa Klopel.

[2. stran]

Testament

Jest, Elizabet Razpotnik, 74 let stara, pezicar240 240 Posestnica, iz nem. Besitzer. pod

šeneško grašino, jes videm, de bom mogla ta svet

zapostit. Tako jes želim ino óčem per moj zdravi

pamet ino zastopnost vpričo vas od

[s]podaj podpisanih prič mojo majnigo ino volo

postit popisat ino naročit na tako vižo.

1. Ker jes imam šestér mojeh la[s]tnih otrok, je

Falent, Jur, Marka, Micka, Neža ino Alena, pa

zmed teh vseh šestih te drugi so me vsi zapostil, samo

Micka te je zmerem bla per men. Tok je moje majniga, de bo

ona pezicar za menoj, čeglih se Falent hval, de sem

jes križ naredila, de bo on jimeu za menoj, pa če je

križ naret, je brez moje vole naret.

2. Po moj smrt se ma šacat241 241 Oceniti. cel moj premožejne.

Iz te sume, kar bo von zneslo, se pa ma narpopret

plačet, kar bodo koštale opravile za menoj, pol pa

sa majo plačet dovžnik. Dovgov za vun plačat so pa le-te: Mica

Klopel ali Kaseznik je 12 f W: W: inu moja hči

Micka mi je pa zdajala 31. f C: M:. Kar pa čez to ino

te druge unkoštonge ostane, s tem se pa stri obtalenga

na vseh šestér otrok glih. To potrdim jest sama iz svojoj

lastnoj rokoj zravn posta[v]lenim križem, vpričo možov.

V soseski Št. Andreja, ta 9.ten juni 837.

x Elizabet Razpotnik stri testoment

Martin Kolar Zeig242 242 Priča. velenski

paver.

Kotschever m[anu] p[ropri]a Zeug.

x Gašper Kolšek priča šeneška

x Josef Jelovšek pavra

Jernej Zajc m[anu] p[ropri]a podpiše te jimene inu

zdela

34 – Karteljevo pri Novem mestu

34 – Diplomatični prepis
1838 VI. 5., Karteljevo pri Novem mestu, Dolenjska – oporoka podložnika Janeza Peneta
Pola, list meri 34,5 x 22,0 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina popisana stran]

Testament243 243 Sledi prečrtano: Inventar (?). od Janeſa peneta [!] is Shenturja

kir taku gavarj

Jest te praſsem Franze Stempiher keb ti atu popiſat karbi

jest rad narazhu kaku bo po maj Smert is majem nagradam

ki ga imam uKartelleuſki gari in ga shiher denem kamer azhem

kir taku mislim naradit

Kir jest vidim de nabam she daugu naſvét tak jest taku

Pavem de ta maj vinnograd u Kartelleuſki gari pad Hmelniſh=

ko pallza al garſhna sa pustim maj sheni jeri [!] danene ſmert

ſo ushitik palej pa ponenj Smerti ostane pa majm dvemo

ſinam Tu sa Antan in Franz de ga basta imela uſak pull244 244 Beseda je podpisana pod prečrtano: pul.

po istim urshaham de basta dalla Jashepchu ſak 10 fl deſet

galdinerju de bo dubu joshe [!]245 245 Sledi prečrtano: sh st. snagrada 20: fl dveiſet gald

In de marejo fantje pamagat nagrad abdelavat zhega pa nabo

Da pa magali abdelavat tak246 246 Sledi prečrtano: tak. pa tud shiher maja shena na

Nagrad useme de ga bo247 247 Sledi prečrtano: abdell. abdelala in pa tu de sa meno

Mareje Lepu apraut ſei tu ſe she ſamu sgavarje sa neikullku

Sveteh Mash248 248 Sledi prečrtano: sa. mareje dat sa 10 deſet Sveteh Mash rezhem

piſanu u Kartelleum par nagrad am 5ten Juni uleit 1838.

x Janes penne sa ſhefvauz

x Flarjan Schagar

x Anton Dregan pritscha249 249 Pod sestavljenim nemškim grafemom tsch je črka z, očitno kot popravek za bohoričični zh.

x Martin Schnepergar z

Franz Stempicher m[anu] p[ropri]a papisſau

in prizha

Kir ga tud Leist paterd uleit 1839

30 majnika ga je ſpet paterdu

Tu je uleit 1839

Franz Stempicher m[anu] p[ropri]a

34 – Kritični prepis
1838 VI. 5., Karteljevo pri Novem mestu, Dolenjska – oporoka podložnika Janeza Peneta

[1. in edina popisana stran]

Testament od Janeza Peneta iz Šenturja,

kir taku gavari:

Jest te prasem, France Štempiher, ke b´ ti atu popisat, kar bi

jest rad naraču, kaku bo po maj smrt iz majem nágradam,

ki ga imam v Kartelevski gari in ga žiher denem, kamer ačem,

kir taku mislim naradit.

Kir jest vidim, de na bam še daugu na svet, tak jest taku

pavem, de ta maj vinograd v Kartelevski gari pad hmelniško

palca al garšna zapustim maj ženi Jeri da nene smrt

zo užitik, palej pa po neni smrti ostane pa majm dvemo

sinam, tu sa Antan in Franc, de ga basta imela vsak pul,

po is tim uržaham, de basta dala Jažefu sak 10 fl, deset

galdinerju, de bo dubu Jože z nágrada 20 fl, dvejset gald[inerju].

In de marejo fantje pamagat nágrad abdelavat, če ga pa na

boda pamagali abdelavat, tak pa tud žiher maja žena na

nágrad vzeme, de ga bo abdelala in pa tu, de za meno

mareje lepu apraut, sej tu se že samu zgavarje, za nejkulku

sveteh maš mareje dat, za 10, deset, sveteh maš rečem.

Pisanu v Karteleum par nágrad, am 5ten juni v lejt 1838.

x Janez Pene zašefvavc

x Flarjan Žagar

x Anton Dregan priča

x Martin Šnepergar

Franc Štempiher m[anu] p[ropri]a papisau

in priča

Kir ga tud le-ist paterd v lejt 1839

30 majnika ga je spet paterdu

tu je v lejt 1839.

Franc Štempiher m[anu] p[ropri]a

35 – Tešova pri Vranskem

35 – Diplomatični prepis
35 – diplomatični prepis
1840 III. 17., Tešova pri Vranskem, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Mihaela Zavrtnika, po domače Uraniča
Pola, list meri 33,8 x 20,5 cm, popisane so tri strani.

[1. stran]

Testament

Mihela Urenizha katirga je sturu ta 17ten

dan Sushza od dwanaiste Ure do dweh Ure

popoudan, on sashaffa toku, per soizhist

sdrau Pamet.

1 Was grunt is Semenam uret 450 f CM.

2. Was Zimpar kar ga je par grunt

u Slabib [!] Stanu _ _ _ _ _ _ 50 f CM.

3. dwe Krawe is Teuz uret obe dwe 60 f CM.

4. En Junez dwe Leet Star _ _ _ _ _ 30 f CM

5. Ena breja Swija _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 f CM

6. anaist Shkafou aide Prosa 8 shkafou

Turshze 7 uſe ukop 26 shkafou

uſe jenem drugem 54 f xr CM 23 f 24 x CM

7. 60 Shkafou Krompirja en shkaff

12 xr CM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 f CM

8. Shpeha 60 funtou en funt 9 xr 9 f CM

9. Suho Messo 25 funtou en funt 7 xr

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 f 55 xr CM

10. deset Klobas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 x CM.

[2. stran]

11 20 Palz Platna ena Palza 24 xr CM uſe ukop

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 f CM

12 10 Zentou Merwe en Zent 48 xr CM _ _ _ 8 f CM

13 6 Zentou Slame en Zent 40 xr CM. _ _ _ _ 2 f CM

14. En Woss ena brana nu derwu _ _ _ _ _ _ 10 f CM

15 Schire Motike gnoine Wille _ _ _ _ _ _ _ _ 3 f CM

16. Kisel Selle jenu Katt uſe ukop _ _ _ _ _ _ _8 f CM

17. Ribelshen seun jenu Swensk futter _ _ _ _ 3 f CM

18 Gnoi na dworish _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 f CM.

19 Ena Kettna jenu Sawerniza _ _ _ _ _ _ _ _ 1 f 10 x. CM.

20 Kuhenski Zeug is eno besedo uſe _ _ _ _ _ _ 1 f CM.

21 Was Nastu jenu Stou sa resan=

zo delat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 f CM

22. Poden Zeuh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 x CM.

_______________________

Zela Shuma 703 f 19 xr CM.

Teshowa ta 17 dan Sushza 1840.

x Lucas Pezhounig als Zeuge

von Teschowa Gemeinde

Untherthan der Herrschaft Oberburg

x Joseph Schaloman als Zeuge

von Teschowa Gemeinde

Untherthan der Herrschaft Oberburg

x Joseph Klantschnig von Gemeinde

Sello Edelthum Tüchern als Zeuge

Untherthan

Gregor Waste Nahmensfertiger und Zeuge

[3. stran]

1 Miha Urenzh sashaffa sa seboi sa

pogrob sa S: Mashe jenu sate uboge

sa uſe Unkoshtenge _ _ _ _ _ _ 40 f CM

2 te Dnari se usamejo won is Wentarja

Is te shume.

3 Sawol Doushnikou je toku, kolker jeh

bodo Erb powedal, tolk se jeh bo plazhal

te moshe bodo poterdil.

4. Sdei kar zhes uſe Unkoshtenge ostane, jenu

zhes doushnike, to pride na uſe 4 Erbe

glih Restalen.

5 Kar na tiga stareishiga Sina Jakopa Ure=

nizha pride Erbshne, to ostane bres zhshin=

sha do tistiga Zaita, dokler Domu na pride.

Ker on tud sa to Birtshoft na tauba

6. Glihenga je Leta, koker se bodo ti Terje

Erbi med seboi uglihali tist bo sa birta.

35 – Kritični prepis
1840 III. 17., Tešova pri Vranskem, Spodnja Savinjska dolina, Štajerska – oporoka podložnika Mihaela Zavrtnika, po domače Uraniča

[1. stran]

Testament

Mihela Ureniča, katirga je sturu ta 17ten

dan sušca od dvanajste ure do dveh ure

popoudan, on zašafa toku per soj čist

zdrav pamet.

1[.] Vas grunt is semenam vret 450 f CM.

2. Vas cimpar, kar ga je par grunt

v slabib250 250 Očitno pomota, prav: slabim. stanu _ _ _ _ _ _ 50 f CM.

3. Dve krave is teuc vret, obe dve 60 f CM.

4. En junec dve let star _ _ _ _ _ 30 f CM

5. Ena breja svija _ _ _ _ _ _ _ _ 10 f CM

6. Anajst škafov ajde, prosa 8 škafov,

turšce 7, vse vkop 26 škafov.

Vse jenem drugem 54 f xr CM 23 f 24 x CM.

7. 60 škafov krompirja, en škaf

12 xr CM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 f CM

8. Špeha 60 funtov, en funt 9 xr _ _ 9 f CM

9. Suho meso 25 funtov, en funt 7 xr

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 f 55 xr CM

10. Deset klobas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 x CM.

[2. stran]

11 20 palc platna, ena palca 24 xr CM, vse vkop

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 f CM

12 10 centov mrve, en cent 48 xr CM _ _ _ _ 8 f CM

13 6 centov slame, en cent 40 xr CM. _ _ _ _ 2 f CM

14. En voz, ena brana nu dervu _ _ _ _ _ _ _ _ 10 f CM

15 Š[t]ire motike, gnojne vile _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 f CM

16. Kisel zele jenu kat vse vkop _ _ _ _ _ _ _ _ 8 f CM

17. Ribelžen zeun jenu svensk futter 251 251 Izraz je zapisan nemško in zato v gotici. _ _ _ _ 3 f CM

18 Gnoj na dvoriš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 f CM.

19 Ena ketna jenu zavernica _ _ _ _ _ _ _ _ 1 f 10 x. CM.

20 Kuhenski cojg, iz eno besedo vse _ _ _ _ _ _ 1 f CM.

21 Vas nastu jenu stou za rezanco

delat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 f CM

22. Poden cojh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 x CM.

_______________________

Cela šuma 703 f 19 xr CM.

Tešova, ta 17 dan sušca 1840.

x Lucas Pezhounig als Zeuge

von Teschowa Gemeinde

Untherthan der Herrschaft Oberburg

x Joseph Schaloman als Zeuge

von Teschowa Gemeinde

Untherthan der Herrschaft Oberburg

x Joseph Klantschnig von Gemeinde

Sello Edelthum Tüchern als Zeuge

Untherthan

Gregor Waste Nahmensfertiger und Zeuge

[3. stran]

1 Miha Uren[i]č zašafa za seboj za

pogrob za s[v]. maše jenu za te uboge

za vse unkoštenge _ _ _ _ _ _ 40 f CM

2 Te dnari se vzamejo von iz ventarja252 252 Zapuščinski inventar.

iz te šume.253 253 Suma = vsota.

3 Zavol doužnikov je toku, kolker jeh

bodo erb povedal, tolk se jeh bo plačal,

te može bodo potrdil.

4. Zdej, kar čez vse unkoštenge ostane jenu

čez doužnike, to pride na vse 4 erbe

glih reztálen.

5 Kar na tiga starejšiga sina Jakopa

Ureniča pride erbšne, to ostane brez činža254 254 Dejansko čžinža.

do tistiga cajta, dokler domu na pride.

Ker on tud za to birtšoft na tauba.

6. Glihenga je le-ta, koker se bodo ti terje

erbi med seboj uglihali, tist bo za birta.

36 – Zavrh pri Galiciji

36 – Diplomatični prepis
1842 I. 7., Zavrh pri Galiciji, Spodnja Savinjska dolina – oporoka podložnika Antona Supergarja
Pola, list meri 35,0–35,2 x 20,3–20,4 cm, popisane so tri strani. Dodani list meri 25,0 x 21,2–22,0 cm, popisani sta dve strani.

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Teſtament

Od

Antona Supergarje

[1. stran]

Theſtament ali=

Sadno narozheine. kateru je Anton Superger per

svoÿ dobri pameti, inu frei voli, v Prizho spodai sraun

stojozhih podpisanih255 255 Črka h je vrinjena, zato dvignjena in manjša. prizh ſtoro al narozhu, koku se

ima po negovi ſmarti, o Praviti, inu tudi Gospoſki

lepo in poniſhnu perporozhi, de bodo leta Theſtament al

to narozheine potardili inu toku spounili, kokar je

to ſamerkano, al ſapiſano, in je narozhu

1./ Dvaiſt svetih Maſh ſe imei v´Galizie Brati, sa

njega, in sazeilo ſhlahto

2./ Kar pa zheſ te svete Maſhe, inu zheſ pogreipſhno oſtane.

ima pa negou Brat Jernej Supergar vſse zhiſto prejeti

al dobiti, sato koje njemo poponema v njegovi veliki

inu dougi Boleiſni lepo poſtreigu, inu veliko nadleiſhnoſt

al muӱo is shnim jemeu,

3./ Nӱegovi otrozi nimajo zhiſt nezh vezh sanim

Pogervati, ker so she dobili od njega vſsak 200 f CM

sa Jerpſhno, al sa Erbtal.

4./ Zerkvam namore nezh sa shafati, sato ker navei

koku dougu bo she shiveu, in she sna ſam vſse ſanuzat

al ſazerati, is tiga zil no konza je pa ta parvi testamend

ſam sjoӱoj laſtnoi rokoi, v Prizho srauno ſtoӱezhih=

= Prizh

[2. stran]

ſtaru inu pretargou, in je reku, jeſt sam she dougu bolan

som she velku ſanuzou al ſazerou, in nato visho je leta

Theſtament naredu, in is svojem laſtnim krishem potardo.

in narozhu, al puſtiu popiſsati v Prizh tih spodaipodpiſanih

Prizh, hpotardeino tiga narozheine ſe tudi Prizhe ſame

is ſvoimi laſtnimi rokami spodai pod kriſheӱo, kokar tudi

jeſt od Antona Supergarje naproishen Piſsar, is mojoj

shriftoi inu Pezhadnikam potardim to narozheine, in

Piſhem ſaverham ta 7.den Jenerja 842.

[pečat] Marttin Gmeiner m[anu] p[ropri]a piſsar in prizhe

x Anton Supergar narozhvauz

x Janes Pozhen prizha

x Marten Toman prizha

x Simon Poſhebou prizha

Publizirt am 23 August 844.

JNemanitsch m[anu] p[ropri]a V[erwa]lt[e]r

[Dodani list – 1. stran]

Skaſvainje

Srauno tega Teſtament, je tudi Anton Supergar narozhu

in povidou, deja negou Brat Jernej Supergar, tudi

nektere doushnike ſa nega Plazhou, in tudi njemo

Dnarje dajau katere je on ſanuzou, in doshniki ſo lete

katere je Jerne Supergar na meſt Antona Supergarje256 256 Druga črka r je vrinjena, zato dvignjena in manjša.

Plazhou, in dnarje van dau, katerih Dnarjo ne Jerne

Supergar prejeu, Ampak ÿh je letim Doushnikam dau

Gmainerju ................. 42 f cm

Neſhnimo Moſhu ...... 24 f

Nÿen seſtri .................. 7 f

Shmonzhki ................. 11 f

Kaplano rom ................ 6 f

Antonu Supergarju ....... 6 f

drugizh ....................... 30 f

trekizh ........................ 10 f

__________

Suma ........................ 136 f

Pertimo narozheino so glih te prizhe ſrauno ble kokar

per teſtamenti, in hpoterdeine ſe pod kriſshejo, piſshem

ſavarham ta 7den Jenerja 842

Martin Gmainer m[anu] p[ropri]a Zeig

x Anton Superga [!] narozhu

Janes Pozhen

Martin Toman

Simon Poshebou

36 – Kritični prepis
1842 I. 7., Zavrh pri Galiciji, Spodnja Savinjska dolina – oporoka podložnika Antona Supergarja

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testament

od

Antona Supergarje

[1. stran]

Testament ali

zadno naročejne, kateru je Anton Superger per

svoj dobri pameti inu frej voli vpričo spodaj zraun

stojočih podpisanih prič storo al naroču, koku se

ima po negovi smarti opravit, inu tudi gosposki

lepo in ponižnu perporoči, de bodo le-ta testament al

to naročejne potardili inu toku spounili, kokar je

to zamerkano al zapisano, in je naroču:

1. Dvajst svetih maš se imej v Galicije brati za

njega in za cejlo žlahto.

2. Kar pa čez te svete maše inu čez pogrejpšno ostane,

ima pa negov brat Jernej Supergar vse čisto prejeti

al dobiti, zato ko je njemo poponema v njegovi veliki

inu dougi bolejzni lepo postrejgu inu veliko nadlejžnost

al mujo iz ž nim jemeu.

3. Njegovi otroci nimajo čist neč več za nim

pogervati, ker so že dobili od njega vsak 200 f CM

za jerpšno al za erbtal.

4. Cerkvam na more neč zašafati, zato ker na vej,

koku dougu bo še živeu, in še zna sam vse zanucat

al zacerati, iz tiga cil no konca je pa ta parvi testamend

sam z jojoj lastnoj rokoj vpričo zravno stoječih

prič

[2. stran]

staru inu pretargou, in je reku, jest sam že dougu bolan,

som že velku zanucou al zacerou in na to vižo je le-ta

testament naredu in is svojem lastnim križem potardo

in naroču al pustiu popisati vprič tih spodaj podpisanih

prič h potardejno tiga naročejne se tudi priče same

is svojmi lastnimi rokami spodaj podkrižejo, kokar tudi

jest od Antona Supergarje naprojšen pisar, iz mojoj

šriftoj inu pečadnikam potardim to naročejne in

pišem. Zaverham, ta 7. den jenerja 842.

[pečat] Martin Gmajner m[anu] p[ropri]a pisar in priče

x Anton Supergar, naročvavc

x Janez Počen, priča

x Marten Toman, priča

x Simon Pošebou, priča

Publizirt am 23 August 844.

JNemanitsch m[anu] p[ropri]a V[erwa]lt[e]r

[Dodani list – 1. stran]

Skazvajnje

Zravno tega testament je tudi Anton Supergar naroču

in povidou, de ja negov brat Jernej Supergar tudi

nektere doužnike za nega plačou in tudi njemo

dnarje dajau, katere je on zanucou, in dožniki so le-te,

katere je Jerne Supergar namest Antona Supergarje

plačou, in dnarje van dau, katerih dnarjo ne Jerne

Supergar prejeu, ampak jih je le-tim doužnikam dau:

Gmajnerju ................. 42 f cm

Nežnimo možu .......... 24 f

njen sestri .................... 7 f

Šmončki ..................... 11 f

kaplano Rom ................ 6 f

Antonu Supergarju ....... 6 f

drugič .......................... 30 f

trekič ........................... 10 f

__________

Suma ........................ 136 f

Per timo naročejno so glih te priče zravno ble kokar

per testamenti in h poterdejne se podkrižejo, pišem

Zavarham, ta 7 den jenerja 842.

Martin Gmajner m[anu] p[ropri]a Zeig

x Anton Superga[r] naroču

Janez Počen

Martin Toman

Simon Pošebou

37 – Štorje pri Sežani

37 – Diplomatični prepis
1843 IV. 6., Štorje pri Sežani, Kras, Goriška – oporoka Terezije pl. Premerstein iz Vipave
Samostojen list, meri 21,8–22,0 x 17,8–17,9 cm, popisani sta obe strani.

[1. stran]

Tastament

od Teresae Premerstain is Ipave, katirga je

Strila u Storiah na 3 dan Aprila Se Svoje

virbe Sine in h´zhere,

1ten Se Svete Mashe Sa pustim ................. 100 f –

te Svete Mashe se imajo brat an tal

u Storiah an tal u Tergi

an tal u Jiderji

ana peita Masha u Logi

per Materi Boſhje

2ten Se pustim Nannӱ Starz Svoji H´zheri

Storie ................................... 1000 f –

3ten Se pustim Svoim drugim H´zheram in Sijnom

Marie Sadnik na Verhenko, in Franzi na

Verhenko, Teresi u Terh

[2. stran]

in Janesi Premerstain Sinij u Terst Doh257 257 Drugi del besede -tarji je podpisan v naslednji vrstici pod prvim delom besede: Doh-.

Franzeti u Jidirjo Sijnij tarji

rezhem usem petem glih usi ulezhejo

eno Sumo 900 f tal po tali

in Sdraven kar je Speishe, tal po tali imajo

usij plazhet po Shumi Sedobileni nam

rezh takiri vezh udobi, ima vezh

plazhet.

4ten Svojga mosha Stefana Premerstainn

denem Seto obtalet in Sdraven Se

te denarje usdignit na Lunzhoftij

u Lublanij

Jernij Moshe prizha

Anton Kuſs prizha

Skusi mene Janes Sabritz m[anu] p[ropri]a in prizha

37 – Kritični prepis
1843 IV. 6., Štorje pri Sežani – oporoka Terezije pl. Premerstein iz Vipave

[1. stran]

Tastament

od Tereze Premerštajn iz Ipave258 258 Vipava., katirga je

strila v Štorjah na 3 dan aprila ze svoje

virbe, sine in hčere.

1ten Ze svete maše zapustim ................. 100 f –

Te svete maše se imajo brat an tal

v Štorjah, an tal v Trgi,259 259 Trg je drugo ime za Vipavo.

an tal u Jiderji,260 260 Idrija.

ana pejta maša v Logi

per Materi Božje.

2ten Zepustim Nani Starc, svoji hčeri,

Štorje ................................... 1000 f –

3ten Zepustim svojim drugim hčeram in sijnom

Marije Zadnik na Vrhenko in Franci na

Vrhenko, Terezi v Trh261 261 Vipava.

[2. stran]

in Janezi Premerštajn, sinij v Trst, dohtarji,

Franceti v Jidirjo sijnij,

rečem vsem petem glih, vsi vlečejo

eno sumo 900 f tal po tali

in zdraven, kar je špejže, tal po tali imajo

vsij plačet po šumi zedobileni,

namreč ta, kiri več udobi, ima več

plačet.

4ten Svojga moža Štefana Premerštajn

denem se262 262 Vse. to obtalet in zdraven se263 263 Vse.

te denarje vzdignit na lunčoftij264 264 Deželni stanovi, nem. Landschaft.

v Lublanij.

Jernij Može, priča

Anton Kus, priča

Skuzi mene Janez Zabric m[anu] p[ropri]a in priča

38 – Železno pri Galiciji

38 – Diplomatični prepis
1844 X. 1., Železno pri Galiciji, Spodnja Savinska dolina, Štajerska – oporoka podložnice Marije Vengust
Pola, prvotno zložena v obliki pisma, list meri 33,3 x 19,6–19,8 cm, popisane so tri strani.

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Theſtamend

Maria Venguſht

[1. stran]

Theſtamend

Al ſadno narozheine kateru je Maria Venguſht

Per ſvoje dobri Pameti, inu frei voli v Prizho spodai=

=podpiſanih prizh sapiſad poſtila, koku ſe imajo=

njene rezhi po njeni ſmarti obarnit, al reſtaleti,

inu tudi Gospoſki lepo perporozhi de bodo leto

njeno narozheine, al sadno volo potardili.

1/ Sa ſhaphala je na sveto Planino ....................... 1 f m.

V Galizie ſe ima 5 ſ. Maſh Plazheti,

De ſe bodo sa njeno Dusho en ſa zeilo ſhlahto brale

2/ Svoimu sÿnu Jurӱu Venguſhtu ......................... 218 f

Svoÿ Hzheri Marij ............................................ 50 f

Deÿe pa ona sÿnu vezh sa shafala kokar hzheri, je

pa ta urshoh povedala, deje ona sÿnu branila

deſe ni v Glihengo podau, koſso njemo G. Jaut =

traunik otli Plazheti, pa ni ſtoriti otou ko moje

Mati branila, sato je pa biu veliku poſhkodvan,

sato je pa njemo vezh sa shafala.

Gvant inu shkrina

shkrino, in en koſhuh ima Jur dobit, ene shkore =

ima dobiti Jurjou sÿn Mihaz, Ta drugi Gvant =

ima pa njena hzhi vſseti.

[2. stran]

Samerkano de

te sgorej Poſtaulene Dnarje toÿe 218f je nato

viſho svoimo sÿnu Jurÿu sa ſhafala, de bode on

vſse po Plazhou kar bo sa njoi Plazhila,

in sa u Woge. Sa shafa tud .................. 36 xr

Vſse leto ÿeſt od Marie Venguſt na proiſhen Piſsar

v Prizho ſrauno ſtoÿezhih Prizh Piſhem,

U ſheleiſnim ta 1. dan octobra 844

Martin Gmainer mpria

x Maria Vengoſht

je narozhila in ſe

sama is svojo roko podkrix

x Anton Videnſheg Prizhe

x Janes Zvikel

x Joseph Faland

Dises Testament wurde den beyden anwesen=

den großjährigen Erben Georg Wengust

und Maria Wengust heute publizirt wo=

gegen von denselben keine erhebliche Einwen=

dung gemacht wird.

Abhandlungsinstanz der Herrschaft Schönegg

am 28. April 1845.

Wilhelm Kauatz m[anu] p[ropri]a

Verwalter

x Georg Wengust

x Maria Wengust

Mich Urbanzh m[anu] p[ropri]a N.[amens]f[er]t[iger]u[nd]

Akt.[uar]

38 – Kritični prepis
1844 X. 1., Železno pri Galiciji, Spodnja Savinska dolina, Štajerska – oporoka podložnice Marije Vengust

[4. stran – sprednja stran zloženega pisma]

Testamend

Marija Vengušt

[1. stran]

Testamend

Al zadno naročejne, kateru je Marija Vengušt

per svoje dobri pameti inu frej voli vpričo spodaj

podpisanih prič zapisad postila, koku se imajo

njene reči po njeni smarti obarnit al reztáleti

inu tudi gosposki lepo perporoči, de bodo le-to

njeno naročejne al zadno volo potardili.

1. Zašafala je na Sveto Planino ....................... 1 f m.

V Galicije se ima 5 s. maš plačeti,

de se bodo za njeno dušo en za cejlo žlahto brale.

2. Svojmu sinu Jurju Venguštu ......................... 218 f

Svoj hčeri Marij ............................................ 50 f

De je pa ona sinu več zašafala kokar hčeri, je

pa ta uržoh povedala, de je ona sinu branila,

de se ni v glihengo podau, ko so njemo g. Jaut

travnik otli plačeti, pa ni storiti otou, ko mo je

mati branila, zato je pa biu veliku poškodvan,265 265 Oškodovan.

zato je pa njemo več zašafala.

Gvant inu škrina

Škrino in en kožuh ima Jur dobit, ene škore

ima dobiti Jurjov sin Mihac, ta drugi gvant

ima pa njena hči vzeti.

[2. stran]

Zamerkano, de

te zgorej postavlene dnarje, to je 218 f, je na to

vižo svojmo sinu Jurju zašafala, de bode on

vse poplačou, kar bo za njoj plačila,

in za uboge. Zašafa tud .................. 36 xr

Vse le-to jest od Marije Vengust naprojšen pisar

vpričo zravno stoječih prič pišem.

V Želejznim, ta 1. dan oktobra 844

Martin Gmajner mpria

x Marija Vengošt

je naročila in se

sama is svojo roko podkri.

x Anton Videnšek priče

x Janez Cvikel

x Josef Faland

39 – Gabrke pri Šoštanju

39 – Diplomatični prepis
1845 III. 27., Gabrke pri Šoštanju, Šaleška dolina, Štajerska – oporoka podložnice Eve Plešej
Samostojen list, meri 34,2–34,5 x 20,8–20,9 cm, popisani sta obe strani.

[1. stran]

Teſtoment.

Katirga jast266 266 Beseda je vrinjena in nadpisana. koker Eva Plejſhei s majo lastno

Vollo donaſhni dan to je 27 Märza 845.

dopoldan v´prizho trejih Moshou ſapi=

ſat dam, je nato visho.

Eno ſhumo katiro ſhe jast v´ Grunto imam

to je per _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93 f 55 xr

tok od tega jast ſaſhaffam M. M.

1 Gaberſhki Zirkvi _ _ _ _ _ _ 4 f m. m.

2 Mizi Globazhnik _ _ _ _ _ _ 4 f m. m.

tok Globazniko pa ſem she vezhkrat rekla

inu ſhe sdej povem, de on nima nezh

vezh dobit.

Karpa sa opravile am tizhe, to vaj jast

proſim de, samanoj oprauta koker se ſhi=

ka, inu kar od te shume zhreſ oſtane

pa tudi rezhem tebi, Jaka inu Anna de

vama oſtane, kir mata velku mujo sma=

no inu Boh ve kok dolgo ſhe bota imela.

Gaberg den 27 März 845.

x Eva Pleiſhej.

x Paul Grebenſheg Prizhe

x Andreas Saiz

x Valentin Sajamſheg

Martin Novak m[anu] p[ropri]a

namensfertiger und Zeug

[2. stran]

[uradna zabeležka v nemščini]

39 – Kritični prepis
1845 III. 27., Gabrke pri Šoštanju, Šaleška dolina, Štajerska – oporoka podložnice Eve Plešej

[1. stran]

Testoment

Katirga jast, koker Eva Plejšej, z majo lastno

volo donašni dan, to je 27 merca 845.

dopoldan vpričo trejih možov zapisat

dam, je na to vižo.

Eno šumo, katiro še jast v grunto imam,

to je per _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93 f 55 xr

Tok od tega jast zašafam M. M.

1 Gaberški cirkvi _ _ _ _ _ _ 4 f m. m.

2 Mici Globačnik _ _ _ _ _ _ 4 f m. m.

Tok Globačniko pa sem že večkrat rekla

inu še zdej povem, de on nima neč

več dobit.

Kar pa sa opravile am tiče, to vaj jast

prosim, de za manoj opravta, koker se šika

inu kar od te šume črez ostane.

Pa tudi rečem tebi, Jaka inu Ana, de

vama ostane, kir mata velku mujo z

mano inu Boh ve, kok dolgo še bota imela.

Gaberk, den 27 März 845.

x Eva Plejšej

x Paul Grebenšek priče

x Andreas Zajc

x Valentin Zajamšek

Martin Novak m[anu] p[ropri]a

namensfertiger und Zeug

40 – Slivnica pri Celju

40 – Diplomatični prepis
1845 V. 17., Slivnica pri Celju, Celjsko območje, Štajerska – oporoka Jerneja Vodanška ali Moškatevca
Samostojen list, prvotno zložen v obliki pisma, meri 34,5 x 20,8–20,9 cm, popisani sta dve strani.

[1. stran]

Teſtament

Jest koker tukej ſpodej podpiſan

Jarne Moskateuz srozh im po moj

Smerti pervizh, de moja shena Jera

Moskateuz dobi sa menoj istega

grunta al od Kapitala od Martina

Kreinz 20 f sreb:, in pa enga Junzhe=

ka sheni srozhim267 267 Besedi sheni srozhim sta vrinjeni in nadpisani. inu na Slimnzo K. ſ. Marij Madalen

srozhim od mojga Kapitala 5. ſveteh maſh

inu k ſvetemo Janesu na Slimnzo 5 ſueteh268 268 Črka h je zaradi pomanjkanja prostora v naslednji vrstici.

Maſh, in pa is Conduktam me morejo

h Grobu al k. semli ſpraut al ſprem=

ti, inu Martinu Arsenſheg je doga

3 f sreb:, inu Mihal Shoſhter 30 kr Sre

inu Josef Leſnika 30 kr sreb:, inu

kar pa od tega zhes to oſtane, pa dobita

od tega Kapitala moja 2 Erba Tomas

Moskateuz, inu h´zhi Jera Mateuz.

Schleinitz den 17 Maÿ 845

x Gregor Sageiſheg Zeuge

x Martin Urlep

x Bartlome Moskateutz

Martin Jesouscheg

Namensf[ertiger] u[nd] Zeug

[2. stran]

Publizirt am 17. Juny 845

JNemanitsch m[anu] p[ropri]a Verw.[alter]

Teſtament

od

Jarne Moskateuz

is

Selle

40 – Kritični prepis
1845 V. 17., Slivnica pri Celju, Celjsko območje, Štajerska – oporoka Jerneja Vodanška ali Moškatevca

[1. stran]

Testament

Jest, koker tukej spodej podpisan

Jarne Moškatevc, zročim po moj

smrti prvič, de moja žena Jera

Moškatevc dobi za menoj istega

grunta al od kapitala od Martina

Krajnc 20 f sreb[rnih] in pa enga junčeka

ženi zročim inu na Slimnco k s[v]. Marij Madalen

zročim od mojga kapitala 5 sveteh maš

inu k svetemo Janezu na Slimnco 5 sveteh

maš in pa is konduktam269 269 Pogreb. me morejo

h grobu al k zemli spravt al spremti

ti inu Martinu Arzenšek je dogá

3 f sreb[rne], inu Mihal Šošter 30 kr sre[brnih]

inu Josef Lesnika 30 kr sreb[rnih], inu

kar pa od tega čez to ostane, pa dobita

od tega kapitala moja 2 erba Tomas

Moškatevc inu hči Jera Matevc.

Schleinitz den 17 Maÿ 845

x Gregor Zagajšek Zeuge

x Martin Urlep

x Bartlome Moskateutz

Martin Jesouscheg

Namensf[ertiger] u[nd] Zeug

[2. stran]

Publizirt am 17. Juny 845

JNemanitsch m[anu] p[ropri]a Verw.[alter]

Testament

od

Jarne Moškatevc

iz

Sele

41 – Brezova pri Vojniku

41 – Diplomatični prepis
1849 V. 6., Brezova pri Vojniku, Celjsko območje, Štajerska – oporoka podložnice Marije Zabukovšek
Samostojen list, meri 21,0–21,1 x 17,2 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

Teſtamon Marije Sabukuſhek

Kako ſe ma sa njoj opravt

pogrebſhna s´kanduhtam koſhta 6 fl. 48 x

15 ſvetih Meſh tihih ................. 7 fl 30 x

5 pa petih is libero .................... 11 fl 45 x

5 tihih s Blas Sabukuſhek .......... 2 fl 30 x

1 ſ. Maſha v Petrozheh ..................... 40 x

1 ſ. Maſha v Vojnik par M. Boshii ... 40 x

sa Sedmino ..................................... .30 fl.

ſkus 8 let vſsak let 1 na tiha Maſha 4 fl.

1no kravo da Johan sa 20 fl is teh dobii Rosalja 5 fl

Franz 10 fl. Johan pa 5 oſtane is 100 fl. bo talenga

kar pa zhreſ oſtane dobi Franz Sabukuſhek.

Marija Sabukuſhek x Anton Muſel prizha

Rosalja d[et]t[o].

Bresova 6 Majna 1849

Matheus Podgorscheg m[anu] p[ropri]a

Nahmensfertiger und Zeug

41 – Kritični prepis
1849 V. 6., Brezova pri Vojniku, Celjsko območje, Štajerska – oporoka podložnice Marije Zabukovšek

[1. in edina stran besedila]

Testamon Marije Zabukušek

Kako se ma za njoj opravt

pogrebšna s kanduhtam270 270 Pogreb. košta 6 fl. 48 x

15 svetih meš tihih .................. 7 fl 30 x

5 pa pétih iz libero ................... 11 fl 45 x

5 tihih s Blas Zabukušek .......... 2 fl 30 x

1 s. maša v Petročeh ..................... 40 x

1 s. maša v Vojnik par M. Božji ... 40 x

za sedmino .................................... 30 fl.

Skuz 8 let vsak let 1-na tiha maša 4 fl.

1no kravo da Johan, za 20 fl iz teh dobi Rozalja 5 fl,

Franc 10 fl, Johan pa 5 ostane. Iz 100 fl. bo talenga,

kar pa črez ostane, dobi Franc Zabukušek.

Marija Zabukušek x Anton Musel priča

Rozalja d[et]t[o].

Brezova, 6 majna 1849

Matheus Podgorscheg m[anu] p[ropri]a

Nahmensfertiger und Zeug

42 – Nasirc pri Kozini

42 – Diplomatični prepis
1850 XII. 23. Trst – oporoka vojaka Simona Mihaliča iz Nasirca pri Kozini
Pola, list meri 32,8 x 22,5 cm, popisana je prva stran.

[1. in edina stran besedila]

Teſtament narjen u Terſti na 27/12 1850.

Od Simona Mihalicha is Nasirza od Petra

On Per Soudatih, per Regamenti Od lundon per 2. kompaniji od prinz leopold271 271 Besede od prinz leopold so vrinjene v naslednjo vrstico pod besede: per 2. kompaniji.

Shvoh Bolan, sa u Spitau Meldiran, poklizhe sraven

Tri prizhe, katire So sdolaj podpiſane sa pod perſheſtvu

Povedat, kar ſe je is njegovih uſt Shliſhalu,

On srozhi Sojmi Brati Andrejati Soj Part kar

Mi je njemu, Od njegoviga Ozheta, sa Part danu,

is temi patmi, al pa is reslozhkan, De zhe njega Buh

Per Soudatih usame, de puſti zeu njegou Part Sojmi

Brati Andrejati, inu de On More Sam trugo napravit,

inu Plazhat 7 Svetih Maſh, Stiri is Wiljami, inu

Stiri tihe, zhe bi pak On domou pershu ta Stement

nej Dober nezh Wezh.

Sdej Sklene Soje Beſede pred Prizhami katire

So leti imenavane

x Simon Mihalich katiri srozhi

x Anton Gergavich prizhe

x Juri Razman

Skusi mene narjenu Josef Daris m[anu] p[ropri]a inu prizha

42 – Kritični prepis
1850 XII. 23. Trst – oporoka vojaka Simona Mihaliča iz Nasirca pri Kozini

[1. in edina stran besedila]

Testament, narjen v Trsti na 27/12 1850.

Od Simona Mihaliča iz Nasirca, od Petra.

On per sovdatih per regamenti od Lundon per 2. kompaniji od princ Leopold,

švoh, bolan, za v špitau meldiran, pokliče zraven

tri priče, katire so zdolaj podpisane za pod peršestvu

povedat, kar se je iz njegovih ust šlišalu.

On zroči sojmi brati Andrejati soj part, kar

mi je njemu od njegoviga očeta za part danu,

iz temi patmi al pa iz rezločkan, de če njega Buh

per sovdatih vzame, de pusti ceu njegov part sojmi

brati Andrejati inu de on more sam trugo napravit

inu plačat 7 svetih maš, štiri iz viljami272 272 Vigilije. inu

štiri tihe, če bi pak on domov peršu, tastement

nej dober neč več.

Zdej sklene soje besede pred pričami, katire

so le-ti imenavane

x Simon Mihalič katiri zroči

x Anton Gergavič priče

x Juri Racman

Skuzi mene narjenu Josef Daris m[anu] p[ropri]a inu priča

B) Prisežna besedila v zvezi z oporokami

Prisega 01 – Ljubljana 1– 1. različica

Diplomatični prepis
Prisega 01 – diplomatični prepis – 1. različica 273 273 ARS, AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, I. reg., šk. 115, fasc. 62, snopič 2, protokol deželnih svobodnikov 1734–38, pag. 512, 11. 11. 1734.
1734 XII. 11., Ljubljana, Kranjska – prisega treh deželnih svobodnikov o ustni oporoki Ane Magdalene Šivic, deželne svobodnice z Goč na Vipavskem

Ich Endts Vnterschribener Attestiere hiemit

das Heüt vntergesezten dato, Nachvolgende Männer

als Micha, und Mathia Feriantschitsch, und Caspar

Vaukh, Nachvolgendes Jurament, welches ichihnen

genuegsamb vorgetragen, abgelegt

haben alß

Jest N. Perscheschem Per tem Jemeni Bogo Ozheta

Sÿnu Suetiga Ducha De iest ozhem V te Rezhi Vkateri

Sem iest Keni Prizhi na Prei Pastaulen ta Praua

Boshio Resniza Gouarite De le tu char Sem iest Pret

Gespudu Secretariu Maffei Gauaru, Jenu danaschni dan

Spet Praschan Biu Se tu Gar Je Sapischanu Paterdem,274 274 Zadnja črka je popravljena, prvotno: Patderdet. De

ranca Fraua Anna Magdallena Siuizauca meni na

nei Sadne Bolesne taco Porocila Gauaret, Keteru

iest sa obeni Likoff, Priasnost, ali Saurastua Voila.

Taku meni Pomagai Bog Ozha, Sÿn, Jenu Sueti Duch. Jenu

luba rosa Pret [!] Sega madesa Spoceta Diuiza Marija Jenu

Sue Bosi Suetniki na mai Pasleidni Vre Kader Se

Bade maia Boga dusa ad maiega teleſsa lazhila Amen.

Das obgemelte Männer das Jurament wie es alda geschriben

Stet, abgelegt haben, bezeügt ain solches meine aigne

Vnterschrifft vnd ambts förtigung, datum Laÿbach den

11 xber 1734

Kritični prepis
Prisega 01 – kritični prepis – 1. različica
1734 XII. 11., Ljubljana, Kranjska – prisega treh deželnih svobodnikov o ustni oporoki Ane Magdalene Šivic, deželne svobodnice z Goč na Vipavskem

Jest N., peršežem per tem jemeni Bogo Očeta,

Sinu, Svetiga Duha, de jest óčem v te reči, v kateri

sem jest k eni priči naprej pastavlen, ta prava

Božjo resnica govarite, de le tu, kar sem jest pret

gespudu sekretarju Maffei275 275 Ustno oporoko, narejeno 17. julija 1734, je 28. avgusta istega leta zapisal v Vipavi gospoščinski upravitelj Krištof Fabjan Maffei (ARS, AS 1080, Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega društva za Slovenijo in Historičnega društva za Kranjsko, šk. 6, fasc. 8, Testamenti, Sivic Ana Magdalena 1734, 28. 8. 1734. gavaru jenu današni dan

spet prašan biu, se tu, gar je zapišanu, paterdem, de

ranka frava Ana Magdalena Sivicauka meni na

nej zadne bolezne tako poročila gavaret, keteru

jest za obeni likof, prijaznost ali savraštva vojla.

Taku meni pomagaj Bog Oča, Sin jenu Sveti Duh jenu

luba roža pret [!] sega madeža spočeta Divica Marija jenu

sve Boži svetniki na maj paslejdni ure, kader se

bade maja boga duša ad majega telesa lačila. Amen.

Prisega 01 – Ljubljana 1– 2. različica

Diplomatični prepis
Prisega 01 – diplomatični prepis – 2. različica 276 276 ARS, AS 1080, Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega društva za Slovenijo in Historičnega društva za Kranjsko, šk. 6, fasc. 8, Testamenti, Sivic Ana Magdalena 1734.
1734 XII. 11., Ljubljana – prisega treh deželnih svobodnikov o ustni oporoki Ane Magdalene Šivic, deželne svobodnice z Goč na Vipavskem

Ich Endts vnterschribener Attestiere hiemit

das heüt vntergesezten dato, nachvolgende Männer

als Micha, und Mathia Feriantschitsch, und Caspar

Vaukh, nachvolgendes Jurament, welches ich

ihnen genugsamb vorgetragen, abgelegt haben alß

Jest N. Perscheschem Per tem Jemenj Bogo Ozheta Sÿnu

Suetiga Ducha De iest ozhem vtje Rezhj vkaterj

Sem iest Kenj Prizhj na Prej Pastaulen ta Praua

Boshio Resniza Gouorite De le tu char Sem iest

Pret Gespudu Secretariu Maffej Gouoru, Jenu danas=

=chni dan Spet Praschan Biu Se tu Gar Je Sapis=

=chanu Patderdek de ranca Fraua Anna Magdallena

Siuizouca meni na nej Sadne Bolesne toco Poroci=

=la gauaret, Keteru iest sa obenj Likoff, Priasnast,

alj Sourastua Voila. Taku menj Pomagaj Bog

Ozha, Sÿn, Jenu Suetj Duch. Jenu luba rosa Pret

Sega Madesa Spoceta Diuiza Maria, jenu Sue

Posj Suetnikj na maj Pasleidnj Vre Kader Se

Bode maja Boga dusa ad majega Teleſsa

lazhila Amen.

Das obgemelte Männer das Jurament wie

es alda geschriben Stet, abgelegt haben, be=

zeügt ain solches meine aigne Vnter=

schrifft vnd ambts förtigung, datum

Laÿbach den 11 xber 1734.

Kritični prepis
Prisega 01 – kritični prepis – 2. različica
1734 XII. 11., Ljubljana – prisega treh deželnih svobodnikov o ustni oporoki Ane Magdalene Šivic, deželne svobodnice z Goč na Vipavskem

Jest N., peršežem per tem jemeni Bogo Očeta, Sinu,

Svetiga Duha, de jest óčem v tje reči, v kateri

sem jest k eni priči naprej pastavlen, ta prava

Božjo resnica govorite, de le tu, kar sem jest

pret gespudu sekretarju Maffeji govoru jenu današni

dan spet prašan biu, se tu, gar je zapišanu,

paterdek, de ranka frava Ana Magdalena

Sivicouka meni na nej zadne bolezne toko poročila

gavaret, keteru jest za obeni likof, prijaznast

ali sovraštva vojla. Taku meni pomagaj Bog

Oča, Sin jenu Sveti Duh jenu luba roža pret [!]

sega madeža spočeta Divica Marija jenu sve

Poži277 277 Božji. svetniki na maj paslejdni ure, kader se

bode maja boga duša ad majega telesa

lačila. Amen.

Prisega 02 – Starci pri Novem mestu

Diplomatični prepis
Prisega 02 – diplomatični prepis
1735 X. 9., Starci pri Novem mestu, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Matije Lojha o zadnji volji Neže Lojh v zvezi z vinogradom

Jest Mathia Loich Persechesem [!] Bogu oze=

tho, Sinu inu Suethimo Duchu, etc: de Nescha

Loӱchin, ie mene Vnoӱ saidni Bolesni hsebe

poclizala, ienu meni Narozila, de se ima neniga

Lastniga Vsturzih Starriga Vinograda, po nei

Smerti, Neni mo Sino Micha Loӱchu polouiza

proz od reſsati jenu Seno Erbschino dati, Jenu

odtalate, de ie temu toku, koker meni Buh

Oza, Schin: Jenu Sueti duch, Diuiza Maria

Vsche278 278 Sledi prečrtano: ga, prvotno: Vschega. Suetnikj na Moӱ Posledno Vro Po=

magaite Amen.

Kritični prepis
Prisega 02 – kritični prepis
1735 X. 9., Starci pri Novem mestu, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Matije Lojha o zadnji volji Neže Lojh v zvezi z vinogradom

Jest, Matija Lojh, persežem279 279 Dejansko persehežem. Bogu Očetu,

Sinu inu Svetimo Duhu etc., de Neža

Lojhin je mene v noj zajdni bolezni h sebe

poklicala jenu meni naročila, de se ima neniga

lastniga v Sturcih stariga vinograda po nej

smrti nenimo sino Miha Lojhu polovica

proč odrezati jenu z eno erbšino dati jenu

odtalate. De je temu toku, koker meni Buh

Oča, Sin jenu Sveti Duh, Divica Marija

vše svetniki na moj posledno uro

pomagajte. Amen.

Prisega 03 – Bled 1

Diplomatični prepis
Prisega 03 – diplomatični prepis
1743 I. 14., Bled, Gorenjska, Kranjska – prisega podložnic Marjete Klemenc in Marine Porin o zadnjih besedah podložnika Matevža Repeta

Darauf hat die Margaretha Clemenzin und Marina Porin

folgendes Jurament abgelegt.

Jest Margareta Clemenzin, und Marina Porin

Perſsesem Kbogu Vsegamogoznemu, Materi Boſsje

Vsem Suetnikam, angelzam Bosjam, De je

Raneg Matheus Repe Na Sadni Posteli

te Besede govorou, de se imaio 3 f: Hellena

Janouke is moiga Praemosena Blazathi

koker mene Buk etc.

Kritični prepis
Prisega 03 – kritični prepis
1743 I. 14., Bled, Gorenjska, Kranjska – prisega podložnic Marjete Klemenc in Marine Porin o zadnjih besedah podložnika Matevža Repeta

Jest, Margareta Klemencin, und Marina Porin,

persežem k Bogu Vsegamogočnemu, Materi Božje,

vsem svetnikam, angelcam Božjam, de je

ranek Mateus Repe na zadni posteli

te besede govorou, de se imajo 3 f Helena

Janovke iz mojga premožena blačati.

Koker mene Buk etc.

Prisega 04 – Bled 2

Diplomatični prepis
Prisega 04 – diplomatični prepis
1779 IX. 6., Bled, Gorenjska, Kranjska – prisega podložnika Jerneja Komarja o zadnji volji vojaka in podložnika Jurija Kozla

Jest Jerni Komar280 280 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. Perseshem etc.

# da Sem jest Per Ranzemo Jurie

Pred negoue Koslu # duakrat V Lublane## Biu,

Smertio ketere je mene per dobre pa=

=mette Rekou, da ke be jest utegnu

## u Spitalle Vmrette, tako pad jma Vſse moje

Biu, kier premoshenie moiga Brättä

je on Sei Lorenza Kosla ottrokam paste.

Bollan le= Sojech Seester pa iſs obeno

=shou Beſsedo u miſsle Vſseu* koker etc.

* na to moje tudj u kasou da281 281 Sledi prečrtan začetek besede: ko. bratte Lorenze rezhe da

jma kniemo pritte* kater tudj je kniemo Schou, pred #

# katerem

je on po=

kle Soӱo

Vollo res=

lozhou

* moje tudj

na bratte

en Zegelz dau, katere=

ga Lorenza

Vdoua

jma.282 282 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm.

Kritični prepis
Prisega 04 – kritični prepis
1779 IX. 6., Bled, Gorenjska, Kranjska – prisega podložnika Jerneja Komarja o zadnji volji vojaka in podložnika Jurija Kozla

Jest, Jerni Komar, persežem etc.

da sem jest per rancemo Jurje

Kozlu pred negove smrtjo dvakrat v Lublane v špitale,

kjer je on sej bolan ležou, biu,

ketere je mene per dobre pamete

rekou, da ke be jest utegnu

umrete, tako pa d[a] ima vse moje

premoženje mojga brata

Lorenca Kozla otrokam paste.

Sojeh sester pa iz obeno

besedo v misle vzeu.

Na to mo je tudi ukazou, da brate Lorence reče, da

ima k njemo prite, mo je tudi na brate en cegelc dau,

katerega Lorenca vdova ima, kater tudi je k njemo šou, pred

katerem je on pokle sojo volo rezločou, koker etc.

Prisega 05 – Bled 3

Diplomatični prepis
Prisega 05 – diplomatični prepis
1779 IX. 6., Bled, Gorenjska, Kranjska – prisega podložnika Jerneja Žumra o zadnji volji vojaka in podložnika Jurija Kozla

Jest Jerni Schumer283 283 Nad črko m je črta, ki označuje dvojni m: mm. perseshem etc.

da je Ranneg Jurӱ Kosou, en

teden poprei koker je on ke Sou=

datam ujeth Biu, ke mene toku

rekou. Ke be jest jemou Vmrette

toku jere [!] Zundershke Sauollo

tech mene Sterjenech grobustj

nezh nasashaffam, temetzh

moi Brath Lorenz more moie

denarje, jenoi moi guant 10 leth

Sehranitte, po pretezhenech 10teh

# Satto lettah pa, jenoi ke be jest dam

Pintursh= ne Pershou # bo moi brat Lorenz Se

keh ant= mojem Premoshenam oblast jemou

Verhu okule po Soӱe Volle284 284 Prvotno: mollum. obernite jenoj285 285 Beseda je nadpisana. Pod njo prečrtano: Snau, nu.

Hodou Vedote.286 286 Sledi prečrtana beseda: koker. toje tudi Marco N.

Komarjoumo Seth Slishou etc.

Kritični prepis
05 – kritični prepis
1779 IX. 6., Bled, Gorenjska, Kranjska – prisega podložnika Jerneja Žumra o zadnji volji vojaka in podložnika Jurija Kozla

Jest, Jerni Žumer, persežem etc.,

da je ranek Juri Kozou en

teden poprej, koker je on ke

sovdatam ujet biu, ke mene toku

rekou: ke be jest jemou umrete,

toku Jere Cunderške zavolo

teh mene sterjeneh grobusti

neč na zašafam, temeč

moj brat Lorenc more moje

denarje jenoj moj gvant 10 let

sehranite, po pretečeneh 10teh

letah pa, jenoj ke be jest damú

ne peršou, zato ke je po pintverškeh antverhu287 287 Sodarska obrt. okule hodou,

bo moj brat Lorenc se mojem premoženam oblast jemou

po soje vole obrnite jenoj

vedote. To je tudi Marko N.

Komarjovmo zet slišou etc.

Prisega 06 – Ljubljana 2

Diplomatični prepis
Prisega 06 – diplomatični prepis
1780 XI. 10., Ljubljana, Kranjska – prisega podložnika Martina Presetnika iz Kleč pri Ljubljani o ustni oporoki Jerneja Severja leta 1778

Jest Martin Presetnik, Persheshem Bogu ozeto, Sino

jeno Svetimo Ducho eno prauo Zisto, jeno Resnizno

Persego, de je Ranke Jernÿ Sever okolle Svetga Mateusha

pred duema Letam to je to 1778to Leto Testament all

Sashafillo dellou jeno pritsho mene na Rotshou, de

je nemo Jurÿ 288 288 Ime je v gotici in nadpisano, pod njim prečrtano: Joseph. Sever na Zimsho te Hishe jeno

no obdeluaino negovich Niu, od enga Zelga Leta

ta Zemsh po glichenge 18 f Lw: Sche popounama dou=

=schan, toko guishno Koker meni praui Buch/289 289 Sledi prečrtana beseda: jen. ta

Sveti Evangelium jeno ta bresega Madesha Spozheta

Diviza Mathi Boshja Maria jeno Vse Suetniki na moi

posledni dan kader Se290 290 Sledi prečrtana beseda: mojia. moja Dusha od telesa

lozilla bode ksvelizhano pomagai inu po negove Sveti

291 291 Na začetku vrstice je prečrtano: gnade. Vole oku jest kervitshno perseshem od negove

Svete gnade inu milloste odlozhe ino nause Vezhne

Zha∫se Savershe. Amen.

Kritični prepis
Prisega 06 – kritični prepis
1780 XI. 10., Ljubljana, Kranjska – prisega podložnika Martina Presetnika iz Kleč pri Ljubljani o ustni oporoki Jerneja Severja leta 1778

Jest, Martin Presetnik, peršežem Bogu Očeto, Sino

jeno Svetimo Duho eno pravo, čisto jeno resnično

persego, de je ranke Jerni Sever okole svetga Matevža

pred dvema letam, to je to 1778-to leto, testament al

zašafilo delou jeno pričo mene naročou, de

je nemo Jurij Sever na čimžo te hiše jeno

no obdelvajno negovih niv od enga celga leta

ta čemž po glihenge 18 f Lw: še popounama doužan.

Toko gvišno, koker meni pravi Buh, ta

sveti evangelium jeno ta bre[z] sega madeža spočeta

Divica Mati Božja Marija jeno vsi svetniki na moj

posledni dan, kader se moja duša od telesa

ločila bode, k zveličano pomagaj inu po negove sveti

vole, oku jest kervično persežem, od negove

svete gnade inu miloste odloče ino na vse večne

čase zavrže. Amen.

Prisega 07 – Turjak 1

Diplomatični prepis
Prisega 07 – diplomatični prepis
1795 IV. 27., Turjak, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Filipa (Lipeta) Kožarja iz Velikih Lašč o ideničnosti prebrane oporoke s tisto, ki jo je v njegovi navzočnosti narekoval podložnik Valentin Kožar

Jest Lippe Koshar is Lashz Teriashki kmet per=

seshem bogu Ozhetu, Bogu Sinu, inu Bogu

Svetimu duchu ena Prava292 292 Sledi prečrtano: in (?). Zhista293 293 Sledi prečrtano: und. inu294 294 Sledi prečrtano: R.

Schivotna Persega, de ta Testament, katir mene

je Sdei na prei bran biu, inu u katerimu jest

od gospuda Koplana295 295 Naslednje štiri besede so vrinjene in zato nadpisane: is lasz Anton Mlakarja. is lasz Anton Mlakarja Podpissan296 296 Sledi prečrtano: Sem. Sem,

richtig taku govori, koker Ranik Vallentin Koshar

u prizheoz mene297 297 Sledi prečrtano: govoru. Sa Schafou je #298 298 Znak za vstavitev besedila, ki je navedeno na koncu prisege: tudi de Ranic Vallentin Koshar Sraun tega, kar je sapiſsanu Negou Barn Blagu Johanesu Koscharju Sa Schafou. tu taku

guishnu koker mene Buch sdei, inu na mojo Sadno

Uro Pomagai amen. #299 299 Znak za vstavljeno besedilo. tudi de Ranic Vallentin Koshar

Sraun tega, kar je Sapiſsanu Negou Barn Blagu Johanesu Koscharju300 300 Nemški sestavljeni grafem sch je zapisan v gotici.

Sa Schafou

Kritični prepis
Prisega 07 – kritični prepis
1795 IV. 27., Turjak, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Filipa (Lipeta) Kožarja iz Velikih Lašč o ideničnosti prebrane oporoke s tisto, ki jo je v njegovi navzočnosti narekoval podložnik Valentin Kožar

Jest, Lipe Kožar iz Lašč, terjaški kmet,

persežem Bogu Očetu, Bogu Sinu inu Bogu

Svetimu Duhu ena prava čista inu

životna persega, de ta testament, katir mene

je zdej naprej bran biu, inu v katerimu jest

od gospuda koplana iz Lašč Anton Mlakarja podpisan sem,

rihtik taku govori, koker ranik Valentin Kožar

vpričeoč mene zašafou je, tudi de ranik Valentin Kožar

zraun tega, kar je zapisanu, negov barn blagu301 301 Alodialno, lastno imetje. Izraz je razložen v nemški prisegi kaplana Antona Mlakarja: »...das übrige allodial Vulgo Barn Blagu...«.Johanesu Kožarju zašafou,

tu taku gvišnu, koker mene Buh zdej inu na mojo zadno

uro pomagaj. Amen.

Prisega 08 – Turjak 2

Diplomatični prepis
Prisega 08 – diplomatični prepis
1795 IV. 27., Turjak, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Filipa (Lipeta) Kožarja iz Velikih Lašč o nastanku oporoke podložnika Valentina Kožarja

Jest Lippe Koshar is Lashz Teriashki kmet persheshem Bogu

ozhetu, Sinu, inu Svetimu duchu ena prava Zhista,

inu Schivotna persega, de je Ranic Vallentin Kosher mene

pustu k Sebe poklizat, de je prizha mene, inu jernea

Hotschevarja Soi testament dellu, inu de ga je Gospud

Koplan Anton Mlakar302 302 Ime Anton Mlakar je vrinjeno in zato nadpisano. piſsou, de ta testament katirga je gospud

Anton Mlakar piſsou, inu katiri je Sdei mene na prei

bran biu, je ta prou tist testament, katirga je Ranic

Vallentin Kosharje prizha nas triech dellu, jenu de303 303 Sledi prečrtano: je.

richtig taku govori koker je Ranic Vallentin Koshar

prizha nas saschafou je, tudi de ranic Vallentin

Koshar Srauen tega, kar je Sapiſsanu negou

Barn Blagu Janese Kosharje304 304 Prvotni zapis: Koshar ju je pisar popravil v narečno obliko: Koshar je. Sa Shafou je,

tu taku guishnu koker mene Buch Sdei, inu

na Mojo Sadno Uro pomagai amen.

Kritični prepis
Prisega 08 – kritični prepis
1795 IV. 27., Turjak, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Filipa (Lipeta) Kožarja iz Velikih Lašč o nastanku oporoke podložnika Valentina Kožarja

Jest, Lipe Kožar iz Lašč, terjaški kmet, peršežem Bogu

Očetu, Sinu inu Svetimu Duhu ena prava čista

inu životna persega, de je ranik Valentin Kožer mene

pustu k sebe poklicat, de je priča mene inu Jerneja

Hočevarja soj testament delu, inu de ga je gospud

koplan Anton Mlakar pisou, inu katiri je zdej mene naprej

bran biu, je ta prov tist testament, katirga je ranik

Valentin Kožar je priča nas trijeh delu, jenu de

rihtik taku govori, koker je ranik Valentin Kožar

priča nas zašafou je, tudi de ranik Valentin

Kožar zraven tega, kar je zapisanu, negov

barn blagu Janeze Kožarje zašafou je,

tu taku gvišnu, koker mene Buh zdej inu

na mojo zadno uro pomagaj. Amen.

Prisega 09 – Turjak 3

Diplomatični prepis
Prisega 09 – diplomatični prepis
1795 IV. 29., Turjak, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Jerneja Hočevarja iz Velikih Lašč o nastanku oporoke podložnika Valentina Kožarja

Jest Jerni Hotshevar is Lashz Teriashki kmet pershe=

=shem Bogu ozhetu, Sinu, inu Svetimu duchu ena prava

Zhista, inu Schivotna persega, de je Ranic Vallentin

Koshar mene pustu k Sebe poklizat, de je prizha

mene, inu Phillippa Kosharja305 305 Prvotno: Jernea Hotshevarja, prečrtano in nadpisano: Phillippa Kosharja. Soi testament dellu,

inu de ga je gospud Koplan Anton Mlakar piſsou,

de ta Testament, katirga je gospud Anton Mlakar piſsou,

inu katiri je Sdei mene na prei bran biu,

je ta prou tist testament, katirga je Ranic

Vallentin Koshar je prizha nas triech dellu, jenu

de richtig taku govori koker je Ranic Vallentin

Koshar prizha nas Sa Schafou je, tudi de Ranic

Vallentin Koshar Srauen tega, kar je Sapiſsanu

negou Barn Blagu Janese Koscharje Sa

Schafou je, tu taku guishnu koker mene

Buch Sdei, inu na Mojo Sadno Uro pomagai amen.

Kritični prepis
Prisega 09 – kritični prepis
1795 IV. 29., Turjak, Dolenjska, Kranjska – prisega podložnika Jerneja Hočevarja iz Velikih Lašč o nastanku oporoke podložnika Valentina Kožarja

Jest, Jerni Hočevar iz Lašč, terjaški kmet, peršežem

Bogu Očetu, Sinu inu Svetimu Duhu ena prava

čista inu životna persega, de je ranik Valentin

Kožar mene pustu k sebe poklicat, de je priča

mene inu Filipa Kožarja soj testament delu

inu de ga je gospud koplan Anton Mlakar pisou,

de ta testament, katirga je gospud Anton Mlakar pisou,

inu katiri je zdej mene naprej bran biu,

je ta prov tist testament, katirga je ranik

Valentin Kožar je priča nas trijeh delu, jenu

de rihtik taku govori, koker je ranik Valentin

Kožar priča nas zašafou je, tudi de ranik

Valentin Kožar zraven tega, kar je zapisanu,

negov barn blagu Janeze Kožarje

zašafou je, tu taku gvišnu, koker mene

Buh zdej inu na mojo zadno uro pomagaj. Amen.

4. Značilnosti besedil

Značilnosti oporočnih in z oporokami povezanih prisežnih besedil se bomo zgolj dotaknili, ne da bi se spuščali v njihovo jezikovno, pravopisno, vsebinsko in oblikovno analizo ali podrobneje v okoliščine njihovega nastanka. Ti vidiki ostajajo prepuščeni nadaljnjim poglobljenim raziskavam, na tem mestu pa se bomo omejili le na nekatere posebnosti in splošne ugotovitve.

Vse tri oporoke, ki so nastale pred koncem 18. stoletja – dve še v 17. stoletju (1671 in 1685) in tretja v začetku naslednjega stoletja (1713) – so posebne že po tem, da oporočitelji niso bili navadni kmečki ljudje. Poleg tega povezuje tri najstarejša oporočna besedila še več drugih skupnih potez, po katerih odstopajo od poznejšega standarda, tj. od zapisa ustne oporoke pred pričami po tretji osebi, ker oporočitelj sam ni bil pismen. Prvi trije oporočitelji izstopajo ne le zaradi zgodnjega časa in svojega socialnega položaja – gre za plemkinjo (baronico), duhovnika (župnika, prelata in naslovnega škofa) ter za tržana – ampak tudi po tem, da sta vsaj prva dva, če ne tudi tretji, napisala oporoko lastnoročno, da so vsi trije prihajali z obrobja slovenskega ozemlja in da lahko pri vseh sklepamo na specifične okoliščine, ki so vodile k tedaj neobičajnemu dejanju, zapisu zadnje volje v slovenski materinščini.306 306 Kako neobičajna je bila oporoka v slovenščini pri nepodložnikih oziroma privilegiranem prebivalstvu, pove podatek, da je v Zbirki testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani najti do srede 19. stoletja samo tri slovenske oporoke, čeprav znaša skupno število oporok nekaj tisoč (ARS, AS 308, popis). Poleg posebnih nagibov za takšno odločitev so ta tri najzgodnejša besedila posebna tudi po pravopisni plati, prvo in tretje pa še po jezikovni. Pri tem ne gre prezreti, da so nastala v času, ko je na področju slovenskega knjižnega jezika vladala suša, kar velja še posebej za oporoki iz let 1671 in 1685.

Barbara baronica Kacijanar, rojena pl. Križanič, avtorica doslej najstarejše znane oporoke v slovenščini, napisane leta 1671 v Ljubljani, je bila rojena konec 16. stoletja v Beli krajini in je izvirala iz priseljene hrvaške plemiške rodbine.307 307 Natančno o njenem izvoru in družini: Košir, Primeri starejših oporok, str. 102–109; Žvanut, »To ie moia uola«, str. 491–492. Odločitev za slovenščino kot jezik svoje oporoke, sestavljene dve leti pred smrtjo (1673), ne preseneča ob dejstvu, da baronica potrjeno ni bila dovolj vešča nemščine.308 308 O baroničinem slabem znanju nemščine je zgovoren zapis v zapuščinskem inventarju Burkharda pl. Hitzinga († 1646), ki je upravljal zapuščino Barbarinega leta 1640 umrlega soproga Jurija Baltazarja barona Kacijanarja, gospoda v Begunjah na Gorenjskem. Med dokumenti v Hitzingovi zapuščini v begunjskem gradu je namreč naveden urbar, ki je bil preveden v »kranjski jezik« in ga je uporabljala »gospa Kacijanar«: »Item ein auf die Crainerische sprach transferiertes Vrbar, so Fraw Khazianerin gebraucht« (ARS, AS 309, Zbirka zapuščinskih inventarjev Deželnega sodišča v Ljubljani, šk. 41, fasc. XXI, lit. H–14, 16. 5. 1646, pag. 5). Poleg tega je izvirala s skrajnega jugovzhoda Kranjske, ki je bil v 17. stoletju pod močnim kulturno-jezikovnim vplivom hrvaške soseščine, v kateri pisanje v »domačem« jeziku ni bilo nobena posebnost ne na zasebni ne na uradni ravni, vplivalo pa je tudi na nastanek belokranjskega pismenstva v domačem idiomu.309 309 Golec, Nedokončana kroatizacija, str. 11–79, zlasti str. 44–46. Hrvaški zgledi in vplivi so v oporoki baronice Kacijanarjeve očitni, še posebej v pravopisu. V jezikovnem pogledu je besedilo preplet belokranjskih, hrvaških in kranjskih elementov,310 310 Prim. Žvanut, »To ie moia uola«, str. 494–495. pri čemer so kranjski zaznavni predvsem v leksiki, saj je baronica zadnja tri desetletja živela v Ljubljani, njena zadnja volja pa je bila namenjena kranjskim sodnim oblastem.

Avtor kronološko druge slovenske oporoke, sestavljene leta 1685 v Cerknici, tamkajšnji župnik, sicer tudi prelat in naslovni škof Gregor Črvič (Cervič),311 311 Čeprav so duhovnikov priimek v drugi polovici 19. stoletja pisali kot Črvič, se je Mirko Rupel glede na njegov podpis (Ceruizh) in druge sodobne zapise priimka (Ceruich, Zeruich, Zeruitsch) odločil za obliko Cervič, dopuščal pa je tudi, da gre za hrvaški priimek Crvić (Rupel, Prispevki k protireformacijski dobi, str. 192). Pavle Merkù, ki je ugotovil, da je bil Črvič Goričan, je zagovarjal stališče, da se je pisal Č(e)rvič in ne C(e)rvič, ker pišejo Italijani vedno Ce-, le Kranjci včasih Ze- (Merkù, Zasebna slovenščina, str. 133). pri odločitvi za zapis zadnje volje v slovenskem jeziku najbrž ni izhajal iz enakih nagibov kot Kacijanarjeva. Glede na to, da je bil Goričan, mu nemščina v pisni obliki verjetno res ni tekla tako gladko, toda to ga vsekakor ni moglo ovirati, da ne bi zmogel tako kratkega besedila, kot je njegovo oporočno. Zanimivo je, da kot humanistično izobražen človek ni raje posegel po latinščini, ki mu je bila bliže. Motiv za rabo slovenščine gre iskati v dejstvu, da je v oporoki imenoval za dedinjo Ester Maksimilijano baronico Coraduzzi, če pa bi ta umrla pred njim, bi vse podedovala njena hči Marija Izabela, poročena Marenzi. Gre za avtorici znane slovenske plemiške korespondence med vdovo materjo iz dvorca Koča vas v Loški dolini in njeno v Trstu omoženo hčerko.312 312 Merkù, Slovenska plemiška pisma. Še več, okoli obeh plemkinj je izpričan krog oseb zelo različnega stanu, ki so slovenščino uporabljale v zasebni korespondenci in med katere je spadal tudi Črvič.313 313 Merkù, Zasebna slovenščina. Tega sicer poznamo še po enem slovenskem dokumentu, pismu iz leta 1688, ki je svojčas veljalo za najstarejše slovensko pismo.314 314 Rupel, Prispevek k protireformacijski dobi, str. 189–193. Gregorja Črviča sta pri zapisu zadnje volje v slovenščini vodila dva med seboj povezana dejavnika: v oporoki sta naslovljeni dve ženski, ki sta razen materinščine slabo obvladali druge jezike, poleg tega pa je bil oporočitelj dobro vešč slovenskega pisanja. Ne preseneča, da zasledimo v njegovem oporočnem besedilu nekaj italijanskih pravopisnih sledov, saj je bil rojen Goričan in je za povrh živel v času, ko je bila pisana in še posebej tiskana slovenska beseda redkost.

Pri kronološko tretji oporoki, ki jo je leta 1713 sestavil Mihael Modrinjak, tržan in trški svetnik ruralnega trga Središče ob Dravi, pravzaprav ne gre za rabo materinščine, ampak njej sorodne, priučene kajkavščine z redkimi prleškimi elementi, zapis pa je v kajkavskem črkopisu.315 315 O jezikovni in pravopisni podobi oporoke prim. Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 16–17. Povsem mogoče je, da se je Modrinjak šolal na Hrvaškem in da je testament napisal sam. V nasprotnem je bil pisec neka druga na Hrvaškem šolana ali od tam izvirajoča oseba, bodisi trški pisar, sotržan ali duhovnik. Prlekija in še posebej Središče kot njen skrajni vzhodni del sta bila namreč v tem času kulturno in jezikovno izrazito vezana na sosednji kajkavski prostor.316 316 Golec, Nedokončana kroatizacija, str. 121–136, zlasti str. 122–124. Izpričan je tudi močan hrvaški vpliv na tamkajšnja rokopisna besedila različnih zvrsti.317 317 Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 1 sl. Nemščina kot pisni uradovalni jezik je na tem območju imela nezanemarljivega konkurenta v kajkavski hrvaščini, po kateri se je iz praktičnih razlogov posegel tudi središki tržan Modrinjak ali nekdo iz njegove bližine.

Za zdaj ne poznamo nobene slovenske oporoke iz osemdesetletnega časovnega razpona med Modrinjakovo iz Središča ob Dravi (1713) in prvo podložniško s Klevevža na Dolenjskem, nastalo okoli leta 1790 ter zapisano leta 1796. Vmesno obdobje premošča desetina prisežnih besedil iz let 1734–1795, ki se tako ali drugače dotikajo ustno oziroma pisno izražene zadnje volje. Prisege ne izkazujejo večjih posebnosti ne po vsebinski ne po jezikovni in pravopisni plati.

Bolj heterogene so v vseh treh pogledih oporoke iz šestdesetletnega obdobja od leta 1790 do 1850, ki jih je skupno 39. Razen dveh, prve, lastnoročno zapisane oporoke učitelja (šolmoštra) iz leta 1801, in druge, zapisa ustno izražene zadnje volje plemkinje kmečkega rodu (1843), gre pri vseh za oporoke kmečkih ljudi, od katerih se je zadnji sicer znašel v vojaški suknji (1850). Lastnoročna je samo oporoka Višnjegorca Fortunata Skubica, nominalnega učitelja (šolmoštra), nazadnje organista in mežnarja na Svibnem pri Radečah (1801). Njegov motiv za izbiro slovenščine namesto nemščine ni povsem jasen. Razlog za slovensko oporoko gre iskati v Skubičevi želji, da bi jo člani njegove družine natanko razumeli, ali v dejstvu, da sta bila priči dva nepismena človeka, ki nemškega besedila ne bi razumela.318 318 Golec, Najstarejša oporoka učitelja, str. 366. Zanimiva je ugotovitev, da je drugo najstarejšo podložniško oporoko leta 1795 najverjetneje zapisal njegov sin Jožef Skubic, prav tako nominalni učitelj (šolmošter), ki v podložniški oporoki iz istega leta za povrh nastopa kot dedič.319 319 Prav tam, str. 370.

Zapisovalci oporok kmečkih ljudi, ki se vrstijo od zadnjega desetletja 18. stoletja, so po večini znani. Med njimi so lokalni uradniki, dva pomožna uradnika – nadrihtar in rihtar, drugi kmečki ljudje, omenjeni učitelj (šolmošter) in osebe neznanega stanu. Nekateri, ki so izpričani kot zapisovalci vsaj dveh oporok, so kot pismeni ljudje v svojem okolju opravljali vlogo nekakšnega pomožnega pisarja, tako Mihael Pregarc, nadrihtar v Ricmanjah pri Trstu, Jernej Zajc, rihtar v Sv. Andražu nad Polzelo, kmečka človeka Martin Dobnikar in Jurij Zakonšek z območja Tabora v Spodnji Savinjski dolini, Štefan Praznik, mož neznanega stanu z območja Velikih Lašč, in Martin Gmajnar iz Spodnje Savinjske doline, verjetno gospoščinski uradnik. Kot rečeno, je nastajanje slovenskih oporok omogočila predvsem razširjena pismenost, ki je v prvi polovici 19. stoletja ponekod zajela že opazen delež podložniškega življa.

Vzporedno s slovenskimi zapisi ustnih oporok so v istih okoljih še vedno nastajali tudi zapisi v nemščini. Razlogi za nastanek oporoke v oporočiteljevi materinščini namesto v uradnem jeziku so bili od primera do primera različni in so se lahko prepletali oziroma dopolnjevali. Sklepati gre predvsem na dva: 1) na neznanje nemščine pri zapisovalcih in 2) na željo oporočiteljev in oporočiteljic, da bi okolica njihovo zadnjo voljo povsem natanko razumela. Pri zadnjem so bili zelo pomembni specifični izrazi in formulacije, ki bi se s prevodom lahko izgubili. Nekateri zapisovalci slovenskih oporočnih besedil, če že ne skoraj vsi, so potrjeno obvladali nemščino, saj so si morali z njo v slovenskem besedilu v sili pomagati. Zapisovalci so deloma zvesto sledili govorici oporočiteljev in oporočiteljic, nedomačini so deloma rabili lasten idiom, le malo pa je v besedilih sodobnih knjižnih oblik, še največ v sakralnem delu na začetku in koncu.

Če vzamemo celoten nabor slovenskih oporok od leta 1671 do 1850, so med njimi naravnost velikanske razlike v obliki (izbira prve oziroma tretje osebe ipd.), obsegu, vsebini in izpovedni vrednosti. Pri najkrajšem besedilu, nastalem leta 1830, gre zgolj za lapidaren zaznamek, medtem ko obsega najstarejše, oporoka baronice Kacijanar iz leta 1671, kar enajst gosto popisanih strani. V nekaterih oporokah so v ospredju dedovanjski odnosi, v drugih predmeti dedovanja, v tretjih dolgovi.

Glede na namembnost in okoliščine nastanka oporočnih in z oporokami povezanih prisežnih besedil je razumljivo, da je v njih toliko narečnih izrazov. Prav zaradi številnih lokalizmov ne bi bilo smiselno izdelati slovarčka manj znanih izrazov. Predstavljeni so le nekateri splošni za oporoke značilni izrazi in besedne zveze, nanizani v kronološkem zaporedju oporok in priseg.

Nekateri splošni oporočni izrazi

Zaporedna številka in letnica in dežela nastanka besedila oporoka, volilo oporočitelj/ica
01/1671, Kranjska

ordinga, tastament:

– ordingu inoj tastament storiti;

– ordinga ali tastament;

– tastament (mojga tastamenta, v tastamentu. v mojem tastamentu ...).

šaf(u)t, zadnja vola:

– na le-ti moje šafti ino zadni voli inoj tastamentu;

– le-ta moja šaft ne more obstati za tastament;

– le ta moj tastament, zadnu volu inoj šaft;

– moju šafut ali tastament.

poslidna vola:

– le-tu moju poslidnu volu inoj tastament.

---
02/1685, Kranjska

pisimce:

– z le-tim mojim pismicam.

---
03/1713, Štajerska

testamentum:

– testamentum.

---
04/okoli 1790, Kranjska --- ---
05/1795, Kranjska

testament, zadna vola:

– strim mu[j] testament inu dam mojo zadno volo.

---
06/1795, Kranjska

testament:

– testament;

– strim muj testament;

spomin:

– strim muj spomin.

zadna vola:

– potrdem mojo zadno volo.

---
07/1801, Kranjska

testament, zadna vola:

– testament nu maja zadna vola;

– testament al moja zadna vola.

tega zadniga poterdéjna zdejlavc
08/1802, Kranjska

testament:

– gorij popisan tastament;

– strim muj tastament.

spomin:

– strim muj spomin.

zadna vola:

– poterdem mojo zadna vola.

moja vola:

– potrde mojo volo.

---
09/1809, Štajerska

testament:

–testament.

zadna vola, testament:

– óčem na znajne dati mojo zadno volo ali testament.

---
10/1816, Istra

testament:

– testament;

– svoj testament spovedat;

– po timu sturjenmu testamentu.

---
11/1820, Štajerska

testament, rezročejne:

– testament sli rezročejne.

12/1821, Štajerska

testament:

– testament;

– storim testament.

zašafvavc
13/1822, Istra

testament:

– testament.

testamentator
14/1814, Štajerska

testament:

– testament.

---
15/1823, Istra

testament:

– svoj testament rezkladat;

– ta moj testament sturim;

– moj testament;

– za ta testament.

zadna vola:

– to mojo zadno volo.

---
16/1825, Štajerska

testament:

– testament.

testement:

– testement.

zašafvavc
17/1826, Istra

testament:

– testament;

– moj testament sturit;

– spovejdat ta svoj testament;

– ta svoj testament;

– ta testament.

---
18/1826, Istra

testament:

– od testamenta;

– per tem testamentu.

---
19/1827, Štajerska

tastament:

– tastament.

---
20/1827, Štajerska

testament:

– testament.

zaposti le-tu
21/1828, Štajerska

tastament:

– tastament.

---
22/1829, Štajerska

tastament, zašafilu:

– tastament ali zašafilu.

---
23/1829, Štajerska

testement:

– testement.

---
24/1829, Kranjska

testament, naročenje:

– testament jnu naročenje.

neročejne:

– moje prvo neročejne;

– moje neročejne.

---
25/1830, Štajerska --- ---
26/1830, Istra

zamerk:

– en zamerk.

---
27/1831, Štajerska

testament:

– testament.

neročenje:

– moje neročenje.

zaušafilo/zaušafilu:

– po zaušafili.

---
28/1831, Štajerska

testament:

– testament.

zadna misu, vola:

– moja zadna misu inu vola.

---
29/1831, Kranjska

testament:

– testament.

---
30/1832, Štajerska

posledna vole, testament:

– posledna vole ali testament.

31/1835, Štajerska

testament:

– testament.

---
32/1836, Štajerska

testament:

– testament.

---
33/1837, Štajerska

testoment, zašafilo:

– testoment ali zašafilo.

testament:

– testament.

stri testament
34/1838, Kranjska

testament:

– testament.

zašafvavc
35/1840, Štajerska

testament:

–testament.

---
36/1842, Štajerska

testament:

– testament;

– testament naredu.

testament, (zadno) naročejne:

– testament ali zadno naročejne:

– le-ta testament al naročejne.

testamend:

– ta parvi testamend [...] storu inu pretargou.

naročvavc
37/1843, Goriška

tastament:

– tastament [...] je strila.

---
38/1844, Štajerska

testamend:

– testamend.

testamend, zadno naročejne:

– testamend al zadno naročejne.

naročejne, zadna vola:

– naročejne al zadno volo.

je naročila.
39/1845, Štajerska

testoment:

– testoment [...] zapisat dam.

---
40/1845, Štajerska

testament:

– testament.

---
41/1849, Štajerska

testamon:

– testamon.

---
42/1850, Trst

testament:

– testament narjen.

tastement:

– tastement.

katiri zroči
Prisega 01/1734 --- ---
Prisega 02/1735 --- ---
Prisega 03/1743 --- ---
Prisega 04/1779

vola:

– sojo volo rezločou.

---
Prisega 05/1779 --- ---
Prisega 06/1780

testament, zašafilo:

– testament al zašafilo delou.

---
Prisega 07/1795

testament:

– ta testament.

---
Prisega 08/1795

testament:

– soj testament delu;

– testament [...] delu.

---
Prisega 09/1795

testament:

– soj testament delu;

– ta testament.

---
Zaporedna številka in letnica in dežela nastanka besedila voliti, zapustiti dedič(i), (po)dedovati dediščina, dedni delež
01/1671, Kranjska

zašafati, zapuščati:

– zašafam inu/ino zapuščam;

– zašafam;

– zašafala;

jerb(i):

– obeniga jerba;

– za jerbe;

– moje jerbi;

– tri jerbe.

---
02/1685, Kranjska ---

poverbati:

– brez obene pravde poverbat.

---
03/1713, Štajerska

pročiti: 320 320 Najbrž prav: poručiti.

– pročim.

poručati, poračati:

– poračam;

– poručam.

ostavlati:

– ostavlam.

--- ---
04/okoli 1790, Kranjska

dati:

– je dau.

--- ---
05/1795, Kranjska

zašafati:

– gori postavim inu zašafam;

– pravica zašafat jmam;

– zašafam;

– preč zašafou.

zašafvati:

– zašafvati.

jerb(a):

– dva jerba.

jerbati:

– jerbati moreta.

univerzal (= glavni dedič):

– ta univerzal.

tal:

– suj tal;

– tal od moje hčjere.

06/1795, Kranjska

izročiti:

– izročim.

zročiti:

– zročim.

zašafati:

– zašafam.

erbati:

– erbat pravica ima.

univerzal erb (= glavni dedič):

– temu/timu univerzal erbu;

– ta univerzal erb.

erb:

– ta erb.

---
07/1801, Kranjska

zašafati:

– zašafava.

univerzal (= glavni dedič):

– muj univerzal;

– za univerzale;

– mojmu univerzali.

erb:

– k talengi tih erbov.

erbšina:

– ženska erbšina.

– ostan na erbšina.

erbšena:

– ena erbšena.

08/1802, Kranjska ---

jenvuzar jerb (= glavni dedič):

– za majga jenvuzar jerba;

– majmu jenv[u]zar jerbi.

09/1809, Štajerska --- --- ---
10/1816, Istra

zapustiti:

– zapusti;

– zapustila.

--- ---
11/1820, Štajerska

zašafati:

– zašafou;

– zašafam.

---

erbšna:

– od moje erpšne.

jerpšna:

– z jerpšne;

– kar jerpšne am tiče.

erptajl:

– moje lasno blago ino erptajl zašafou.

12/1821, Štajerska

zašafati:

– zašafou.

jerb(i):

– parvim jerbam.

jerbšpna:

– dobit jerbšne.

13/1822, Istra

zapustiti:

– zapustim.

verb(i):

– za verbe;

– dva verba;

– moji verbi;

– z mojmi verbi;

– na moje verbe;

– mojem verbam.

---
14/1814, Štajerska

zašafati:

– zašafala.

zašafati, čist šenkati:

– zašafala al čist šenkala.

---

erbšna:

– vas tal al erbšno.

15/1823, Istra

zapustiti:

– zapustim.

verb:

– moj verb;

– ta verb.

erb:

– mojmu erbu.

tal:

– sez svojmi tali.

16/1825, Štajerska

zašafati:

– zašafam.

postiti:

– postim.

---

tal:

– polovico svojga tale.

17/1826, Istra

zapustiti:

– zapusti.

--- ---
18/1826, Istra

reztalati:

– reztalou.

---

part:

– per teg partig.

19/1827, Štajerska

zašafati:

– zašafam;

– zašafala.

erbtal:

– moj erbtal.

20/1827, Štajerska

zapisati, zapostiti:

– zapišem inu zapostim.

virb:

– za virba.

---
21/1828, Štajerska

zašafati:

– zašafala.

--- ---
22/1829, Štajerska

zašafati:

– zašafa;

– zašafala.

--- ---
23/1829, Štajerska

zašafati:

– zašafa.

--- ---
24/1829, Kranjska --- --- ---
25/1830, Štajerska

zašafati:

– zašafala.

--- ---
26/1830, Istra

pustiti:

– pustim.

--- ---
27/1831, Štajerska

perporočiti:

– perporočim.

zašafati:

– zašafam.

---

tal:

– od jejniga tala;

– soj tal.

28/1831, Štajerska

zašafati:

– zašafam.

--- ---
29/1831, Kranjska

zašafati:

– zašafam.

--- ---
30/1832, Štajerska

zašafati:

zašafam.

--- ---
31/1835, Štajerska

zročiti:

– zročili.

izročiti:

– izročili.

erb(i):

–erbi so štiri.

---
32/1836, Štajerska

poročiti:

– poroči;

– poročila.

poračiti:

– poračila.

---

erbtal:

– svoj erbtal;

– tisti erbtal.

33/1837, Štajerska --- --- ---
34/1838, Kranjska

zapustiti:

– zapustim.

--- ---
35/1840, Štajerska

zašafati:

– zašafa.

erb(i):

– bodo erb povedal;

– 4 erbe;

– terje erbi.

erbšna:

– pride erbšne.

36/1842, Štajerska

zašafati:

– zašafati.

---

jerbšna, erbtal:

– za jerpšno al za erbtal.

37/1843, Goriška

zapustiti:

– zapustim.

zepustiti:

– zepustim.

--- ---
38/1844, Štajerska

zašafati:

– zašafala.

– zašafa.

--- ---
39/1845, Štajerska

zašafati:

– zašafam.

--- ---
40/1845, Štajerska

zročiti:

– zročim.

erb(i):

– 2 erba

---
41/1849, Štajerska

dati:

– kravo da.

--- ---
42/1850, Trst

zročiti:

– zroči.

---

part:

– soj part;

– za part danu;

– njegov part.

Prisega 01/1734 --- --- ---
Prisega 02/1735 --- ---

erbšina:

– erbšino dati jenu odtalate.

Prisega 03/1743 --- --- ---
Prisega 04/1779 --- --- ---
Prisega 05/1779

zašafati:

– neč na zašafam.

--- ---
Prisega 06/1780 --- --- ---
Prisega 07/1795

zašafati:

– zašafou.

--- ---
Prisega 08/1795

zašafati:

– zašafou.

--- ---
Prisega 09/1795

zašafati:

– zašafou.

--- ---

Manj pogosti oporočni izrazi in besedne zveze

izvršitelj oporoke

eksekutor:

– k enimu eksekutora tiga mojga testamenta (01/1671);

– imenovanoga

tastamenta eksekutora (01/1671);

– eniga eksekutora.

kodicil

kodicil:

– za kodicil (01/1671).

volilo, legat

legat, šafinga:

– zašafani legate (01/1671);

– odpravleno vse legate (01/1671);

– v legate ali šafingu (01/1671).

zašafilu:

– to moje zašafilu (05/1795).

nujni delež

legitima:

– z legitimu (01/1671):;

– od katerih legitima bude (01/1671):.

lejitima:

– od cajliga mojga premoženja lejitimo (15/1823);

– plačou leijtimo (15/1823).

imenovati dediče

justituirati za erbe:

– justituiram za jerbe (01/1671).

kurator-ica, skrbnik/-ica

kurator:

– zapustim za kuratorja (15/1823).

kuratrica:

– zapustim za kuratrico (15/1823).

razbremeniti obveznosti

odverbati, razpatiti:

– toku odverbam inu jeh razpartim (13/1822):;

– moje otroke odverbat (13/1822):;

odpravljen z dediščino

oderban:

– bla pret oderbana (21/1835).

delitev

obtalenga:

– s tem se pa stri obtalenga (33/1837).

talenga:

– k talengi tih erbov (07/1801);

– talenga (41/1849),

razdeliti

obtaleti:

– denem se to obtalet (37/1843).

5. Viri in literatura

Arhivski viri

 • Arhiv Republike Slovenije (= ARS)
  • AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko
  • AS 166, Mesto Višnja Gora
  • AS 308, Zbirka testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani
  • AS 309, Zbirka zapuščinskih inventarjev Deželnega sodišča v Ljubljani
  • AS 721, Gospostvo Bled
  • AS 743, Gospostvo Klevevž
  • AS 1073, Zbirka rokopisov
  • AS 1080, Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega društva za Slovenijo in Historičnega društva za Kranjsko
  • nerazvrščeno gradivo, mapa Slovenica – neurejeno
 • Nadškofijski arhiv Ljubljana (= NŠAM)
  • NŠAL 25, Pfalz
  • NŠAL 28, Mašne ustanove
 • Österreichisches Staatsarchiv, Wien (= ÖStA), Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA)
  • Fürstlich Auerspergsches Archiv (= FAA)
 • Pokrajinski arhiv Koper (= PAK)
  • PAK 252, Zbirka slovenski spisi
 • Zgodovinski arhiv Celje (= ZAC)
  • ZAC 471, Deželsko in krajevno sodišče Planina pri Sevnici
  • ZAC 500, Preiskovalni urad Brode
  • ZAC 528, Krajevno sodišče gospoščine Novi Klošter
  • ZAC 530, Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad
  • ZAC 542, Krajevno sodišče gospoščine Ranšperk
  • ZAC 556, Krajevno sodišče Šalek in Turn
  • ZAC 557, Krajevno sodišče gospoščine Šenek
  • ZAC 561, Krajevno sodišče gospoščine Tabor pri Vojniku

Literatura in objavljeni viri

 • [Anonimus]: 1816. Slovenski testament iz Ricmanj. V: Istrski zgodovinski zbornik. Antologia storica istriana. Istarski historijski zbornik I. Koper: Zgodovinsko društvo Jugoslovanske cone STO, 1953, str. 242–243.
 • [Anonimus]: 1823. Slovenski testament iz Ricmanj. V: Istrski zgodovinski zbornik. Antologia storica istriana. Istarski historijski zbornik I. Koper: Zgodovinsko društvo Jugoslovanske cone STO, 1953, str. 243–245.
 • Dolenc, Metod: Pravosodstvo pri novomeškem inkorporiranem uradu nemškega viteškega reda v letih 1721 do 1772. Zbornik znanstvenih razprav I (1920–21), str. 22–101.
 • Golec, Boris: Ljubljansko škofijsko gospostvo (Pfalz) – zakladnica slovenskih sodnih priseg. Arhivi 28 (2005), št. 2, str. 239–312.
 • Golec, Boris: Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja, (Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva). Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2009. http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/.
 • Golec, Boris: Najstarejša oporoka učitelja v slovenščini. Kulturnozgodovinski oris dokumenta in njegovega avtorja. Šolska kronika 25 (2016), št. 3, str. 350–373.
 • Golec, Boris: Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem. (Thesaurus memoriae. Opuscula 3). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2012.
 • Golec, Boris: Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2011. http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege2/index-sl.html‌.
 • Golec, Boris: Slovenski testament iz Svibnega iz leta 1801. Zasavc III, št. 34, 7. 10. 1993, str. 33; št. 35, 14. 10. 1993, str. 33; št. 36, 21. 10. 1993, str. 34.
 • Golec, Boris: Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti – II. Arhivi XX (1997), št. 1–2, str. 178–186.
 • Hozjan, Andrej: Historično o novoodkritem prekmurskem zapisu iz 1680 in o natisnjenem nekrologu za Rozo Rebeko Schrattenbach, grofico Nádasdy, iz 1718. V: Vugrinec, Jože (gl. ur.): Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Zbornik mednarodnega znanstvenega srečanja, Murska Sobota, 14. in 15. julij 2003. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci, 2005, str. 367–373.
 • Ilešič, Fran: Hrvatski utjecaji u istočno-štajerskim tekstovima. (Preštampano iz 162. knjige »Rada« Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). Zagreb: Tisk Dioničke tiskare, 1905.
 • Kidrič, Fr.[ance]: Opombe k protir. (katol.) dobi v zgodovini slovenskega pismenstva. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino III (1921–22), str. 73–133.
 • Košir, Matevž: Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Arhivi 26 (2003), str. 89–114.
 • Košir, Matevž: Prisege v slovenščini. Arhivi XV 1992, str. 6–11.
 • Koruza, Jože: O zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja. Jezik in slovstvo XVIII (1972/73), str. 193–200, 244–254.
 • Krnel Umek, Duša: Dokumenti o Slovencih ob Jadranu od leta 1797 do leta 2009. Koper: Pokrajinski arhiv, 2009.
 • Legiša, Lino (ur.) – Gspan, Alfonz (ur.): Zgodovina slovenskega slovstva. I Do začetkov romantike. Ljubljana: Slovenska matica, 1956.
 • Merkù, Pavle: Slovenska plemiška pisma družin Marenzi – Coraduzzi s konca 17. stoletja. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1980.
 • Merkù, Pavle: Zasebna slovenščina v 17. stoletju. Slavistična revija 30 (1982), str. 121–150.
 • Preinfalk, Miha: Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. I. del. Od Andriolija do Zorna. Ljubljana: Viharnik, 2013.
 • Ribnikar, Peter: Slovenske podložniške prisege patrimonialnega sodišča Bled. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1976.
 • Rigler, Jakob: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. V: Vrbnjak, Viktor (ur.): Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Maribor: Obzorja, 1968, str. 661–681.
 • Rupel, Mirko: Prispevki k protireformacijski dobi. Slavistična revija V–VII (1954), str. 178–194.
 • Slovenci ob Jadranu. Zgodovinska razstava. Koper 29. X. – 29. XI. 1952. Koper: Slovensko-hrvatska prosvetna zveza - podzveza v Kopru, 1952.
 • Umek, Ema (ur.) idr.: Iz roda v rod. Pričevanja o slovenskem jeziku (Publikacije Arhiva SR Slovenije, Katalogi, Zvezek 5). Ljubljana: Arhiv SR Slovenije 1982.
 • Umek, Ema (ur.): Slovenščina v dokumentih skozi stoletja. Razstava ob 25-letnici samostojnega delovanja Arhiva Slovenije. Ljubljana, 8. do 17. februarja 1971. Ljubljana: Arhiv SR Slovenije, 1971.
 • Žvanut, Maja: »To ie moia uola«. Po sledeh nekega testamenta iz 17. stoletja. Zgodovinski časopis 52 (1998), št. 4, str. 487–496.

6. Povzetek

Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671–1850)

Oporoke, napisane v slovenskem jeziku in nastale do srede 19. stoletja, ki v uradovalnem pismenstvu v slovenščini pomeni prelomnico, so bile do nedavnega komaj znana zvrst starejših slovenskih dokumentov. Zapisovanje ustnih oporok pred pričami, ne da bi jih sproti prevajali v drug jezik (v nemščino, latinščino ali italijanščino), je namreč nasploh zelo pozna praksa. Razmahnila se je šele od konca 18. stoletja dalje, vzporedno s povečano stopnjo pismenosti. Pred prvimi zapisi ustnih oporok srečamo v slovenščini osamljene primere oporočnih besedil izpod peresa oporočiteljev samih. Še pred kratkim smo poznali več prisežnih besedil, ki oporoke tako ali drugače zadevajo, kakor oporok samih.

Nabor oporok v slovenščini po trenutnem stanju raziskanosti ni več neznaten – skupno jih je 42 – odraža pa tudi pestro socialno strukturo oporočiteljev: od podložnikov do plemičev, po ena oporoka pripada tržanu, učitelju, duhovniku in vojaku. Precej reprezentativno so zastopane tudi slovenske pokrajine od Istre in Trsta do Prlekije na severovzhodu slovenske Štajerske.

V monografiji je v diplomatičnem in kritičnem prepisu objavljenih 51 slovenskih besedil, nastalih med letoma 1671 in 1850. Gre za nabor doslej odkritih najstarejših slovenskih oporočnih besedil (42) iz časovnega razpona 1671–1850 in za prisege, ki se nanašajo na oporoke (9) iz let 1734–1795.

Značilnosti oporočnih in z oporokami povezanih prisežnih besedil se monografija zgolj dotika, ne da bi se spuščala v njihovo jezikovno, pravopisno, vsebinsko in oblikovno analizo ali podrobneje v okoliščine njihovega nastanka. Ti vidiki ostajajo prepuščeni nadaljnjim poglobljenim raziskavam.

Vse tri oporoke, ki so nastale pred koncem 18. stoletja – dve še v 17. stoletju (1671 in 1685) in tretja v začetku naslednjega stoletja (1713) – so posebne že po tem, da oporočitelji niso bili navadni kmečki ljudje, temveč plemkinja, duhovnik in tržan. Vsaj prva dva, če ne tudi tretji, sta oporoko napisala lastnoročno, vsi trije so prihajali z obrobja slovenskega ozemlja, zato so tri najzgodnejša besedila posebna tudi po pravopisni in jezikovni plati.

Za zdaj ne poznamo nobene slovenske oporoke iz osemdesetletnega časovnega razpona 1713–1790. Vmesno obdobje premošča desetina prisežnih besedil iz let 1734–1795, ki se tako ali drugače dotikajo ustno oziroma pisno izražene zadnje volje. Prisege ne izkazujejo večjih posebnosti ne po vsebinski ne po jezikovni in pravopisni plati.

Bolj heterogene so v vseh treh pogledih oporoke iz šestdesetletnega obdobja od leta 1790 do 1850, ki jih je skupno 39. Razen dveh, prve, lastnoročno zapisane oporoke učitelja (šolmoštra) iz leta 1801, in druge, zapisa ustno izražene zadnje volje plemkinje kmečkega rodu (1843), gre pri vseh za oporoke kmečkih ljudi, od katerih se je zadnji sicer znašel v vojaški suknji (1850). Razen učiteljeve so bile vse izražene ustno in zapisane po tretji osebi. Med zapisovalci najdemo lokalne uradnike, pomožne uradnike iz kmečkih vrst, druge kmečke ljudi in osebe neznanega stanu. Nekateri so kot pismeni ljudje v svojem okolju opravljali vlogo nekakšnega pomožnega pisarja. Vzporedno s slovenskimi zapisi ustnih oporok so v istih okoljih še vedno nastajali tudi zapisi v nemščini. Razlogi za nastanek oporoke v oporočiteljevi materinščini namesto v uradnem jeziku so bili od primera do primera različni in so se lahko prepletali oziroma dopolnjevali. Sklepati gre predvsem na dva: 1) na neznanje nemščine pri zapisovalcih in 2) na željo oporočiteljev in oporočiteljic, da bi okolica njihovo zadnjo voljo povsem natanko razumela. Zapisovalci so deloma zvesto sledili govorici oporočiteljev in oporočiteljic, nedomačini so deloma rabili lasten idiom, le malo pa je v besedilih sodobnih knjižnih oblik.

Če vzamemo celoten nabor slovenskih oporok od leta 1671 do 1850, so med njimi naravnost velikanske razlike v obliki, obsegu, vsebini in izpovedni vrednosti. Pri najkrajšem besedilu, nastalem leta 1830, gre zgolj za lapidaren zaznamek, medtem ko obsega najstarejše, oporoka baronice Kacijanar iz leta 1671, kar enajst gosto popisanih strani. V nekaterih oporokah so v ospredju dedovanjski odnosi, v drugih predmeti dedovanja, v tretjih dolgovi. Glede na namembnost in okoliščine nastanka oporočnih in z oporokami povezanih prisežnih besedil je razumljivo, da je v njih toliko narečnih izrazov.

Þ