Index 005

Dolshny lisst Stefana Klobuzhara ... Mikotu kashizhu inu nyhovi gospodiny Mariny v Drashzhizhi


identifikator rokopisa:
repozitorij: Lopašićeva zbirka
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: listina :
naslov: Dolshny lisst Stefana Klobuzhara ... Mikotu kashizhu inu nyhovi gospodiny Mariny v Drashzhizhi
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1613
provenienca: 1873 še v Lopašićevi zbirki.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 005. Dolshny lisst Stefana Klobuzhara ... Mikotu kashizhu inu nyhovi gospodiny Mariny v Drashzhizhi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_005/VIEW/ [ datum dostopa ]