Ms 019

Škofjeloški pasijon

Na 51 folijih (šest nepopisanih) je napisano besedilo Škofjeloškega pasijona v latinični lepopisni kurzivi in nemški kurzivni pisavi Kurrent. Rokopis sestavlja ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Škofja Loka
nadomestno ime: Škofjeloški pasijon
vsebina rokopisa:
povzetek: Na 51 folijih (šest nepopisanih) je napisano besedilo Škofjeloškega pasijona v latinični lepopisni kurzivi in nemški kurzivni pisavi Kurrent. Rokopis sestavlja osem leg, vezan je v platnice nekdanjega urbarja Loškega gospostva s konca 17. stoletja. Rokopis je bil vezan kmalu potem, ko je bil okrog leta 1727 napisan.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo, redovništvo: kapucini (OFM Cap) :
avtor lat. : Romualdus a S. Andrea
naslov uredniški lat. : Instructio pro Processione Locopolitana in die Parasceve Dni
naslov uredniški slov. : Škofjeloški pasijon
incipit lat. : Ad repetitam Jnstantiam, et enixas preces Jllmi Dni Baronis Antonij âb Ekar
eksplicit nem. : Ein Neye Standardt von weiſſɳ rott vnd blauɳ Cartiß
nejasno: so
Anno 1745 iſt gemacht wordɳ zu der Reiterey.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
anonimni blok: Svetlejši, fin papir z vidnim odtisom sita iz severnoitalijanskih papirnic; vidnih je več vodnih znamenj.
vodni znak: monogram AN
vodni znak: monogram CPA
vodni znak: vitičje z monogramom AZ
vodni znak: golob z napisom BERGANO
vodni znak: prekrižani palici
vodni znak: lok in puščica s krožnimi ornamenti
vodni znak: krožni lik s šestimi krožci
obseg:
opomba: i + 51 fol. + i
dimenzije list enota: cm :
višina: 27,8
širina: 19,7
foliacija: Listi so bili oštevilčeni s svinčnikom na začetku 20. stoletja v desnem zgornjem kotu strani recto. V foliacijo so zajeti vsi listi razen obeh veznih, ki sta prilepljena na platnici.
kolacija leg:

Rokopis sestavlja poleg veznih listov osem leg.

opis rok roke: 6 :
opomba o roki scope: minor pisar: SP-A :

Roka A je napisala folij 2r z uvodno dikcijo Pro notitia futuri saeculi in nekatere manjše pripise ali popravke.

opomba o roki scope: major pisar: SP-B :

Roka B je napisala glavni del Škofjelošjega pasijona, ff. 3r do 40v. Po vsej verjetnosti je to prav roka p. Romualda Štandreškega.

opomba o roki scope: minor pisar: SP-C :

Roka C je napisala ff. 42r do 43r, tj. Periocho za leto 1728.

opomba o roki scope: minor pisar: SP-D :

Roka D je napisala na fol. 4v pripis Aditum ex antiqua consuetudine.

opomba o roki scope: minor pisar: SP-E :

Roka E je na fol. 11r spodaj pripisala opombo o podobi Pekla, na fol. 50v pa je napisala koncept povabilnega pisma.

opomba o roki scope: minor pisar: SP-F :

Roka F je na dnu fol. 3r napisala opombo o deželni vrednosti valute, na fol 4r–4v pa razdelke o dolžnostih in ugodnostih voditelja procesije; na 50v opombo o zastavi v slovenskih barvah z letnico 1745 ter opombo desno zgoraj; več magrinalij.

opomba o roki scope: minor pisar: SP-G :

Z oznako roka G zaznamujemo drobnejše dodatke ali popravke, ki jih ni mogoče zanesljivo pripisati kateri od rok A do F.

spremno gradivo:

Ob kodeksu ŠP se je ohranilo do danes deset listov; zadnji od teh je list z lutenjsko tabulaturo, devet pa je tesno povezanih z zgodovino Škofjeloškega in Ljubljanskega pasijona ter s pobožnostjo češčenja Svetega Rešnjega Telesa v predpostnem času. Večina listov so vabila župnikom, naj se udeležijo pasijonske procesije in k sodelovanju povabijo vernike.

zgodovina:
izvor:

Rkp. je nastal v Škofji Loki med 28. sept. 1725, ko je bil izvoljen provincial Gotthart Graški, in Velikim petkom 11. apr. 1727. Zadnji vpisi segajo v čas kmalu po letu 1745. Geneza samega literarnega besedila sega v čas kmalu po letu 1715.

kraj nastanka: Škofja Loka
čas nastanka ne po: 1727-04-11 ne pred: 1725-09-28 : med 28. sept. 1725 in 11. apr. 1727
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis je bil narejen po podatkih, pridobljenih z večkratnim ogledom rokopisa v Kapucinskem samostanu Škofja Loka.
  • 2009-03-13Matija Ogrin: Ponoven ogled rokopisa in listov; ugotovljena istovetnost papirja folija 2 v ŠP in lista št. 6
  • 2009-01-19Matija Ogrin: Izpopolnjen opis rokopisa
  • 2008-10-10Matija Ogrin: Ponoven ogled podrobnosti glede kolacije, zlasti glede 4. in 7. lege; pojasnjena sestava rokopisa.
  • 2008-02-07Matija Ogrin: Več ogledov v l. 2007, podrobneje glede kodikoloških detajlov in kolacije 7. feb. 2008, prvi osnutek opisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 019. Oče Romuald Štandreški: Škofjeloški pasijon. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_019/VIEW/ [ datum dostopa ]