Ms 029

Osapski pasijon

Rkp vsebuje dva snopiča po osem folijev, na katerih sta zapisani dve verziji pasijona za cvetno nedeljo iz Evangelija apostola Mateja (Mt 26–27). Paleografski z ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1487
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rkp vsebuje dva snopiča po osem folijev, na katerih sta zapisani dve verziji pasijona za cvetno nedeljo iz Evangelija apostola Mateja (Mt 26–27). Paleografski znaki kažejo na nastanek besedil sredi 17. stol. Besedili sta na novo poslovenjeni iz latinščine.

Na notranji strani čelne pratnice je datiran vpis župnika Virgila Ščeka, ki je rokopis našel v Ospu in ga dal vezati: „Osp 15. 8. 1926“. Šček pripominja, da je „pisava I. pasijona podobna pisavi v maticah 1631“.

Pasijonski besedili sta razčlenjeni za branje po posameznih vlogah v dogajanju: z grškim križem (☩) so označeni odlomki, kjer govori Jezus, s črko C odlomki kronista, s črko S razne druge vloge. Besedili sta vsebinsko povsem enaki, gre torej za dva ohranjena izmed več izvodov, ki so jih potrebovali za branje, razdeljeno po vlogah. Vendar se besedili močno razlikujeta po pravopisu in jezikovnih oblikah.

Med pravopisnimi posebnostmi gre (poleg močno nestandardne bohoričice) omeniti v prvem tekstu (fol. 2r–7r) predvsem rabo glagoliške črke X za glas [ž] (fol. 3r: Moja Duſsa je xalostna do smerti; fol. 5r: oni tebe toxio; niegoua Xena.) V drugem tekstu pa je opaznejši vpliv latinske ortografije: pogosta je raba črke c za glas [c] pred e in i ali za glas [k] pred drugimi črkami; črko k uporablja pisec le na začetku besed, nikoli pa sredi ali na koncu besede, kjer glas [k] največkrat zapisuje s ch ali le h. Vpliv nemškega pravopisa je viden v skupini sch za [š]. Zelo arhaična posebnost drugega pasijonskega teksta so ločila, ki so še srednjeveška. Uporabljena sta zlasti znamenje, podobno sredinski piki, in znamenje, podobno vprašaju. Ta ločila nimajo modernega skladenjskega pomena, marveč so to retorična ločila za vdih in govorni premor.

Gre torej za isto besedilo v dveh pisno zelo različnih prepisih. V drugi verziji ali prepisu si je pisec podčrtal replike, ki jih govori Jezus, kar pomeni, da je to verzijo gotovo napisal duhovnik; ta se je močno opiral na latinsko kulturo. Tudi prvo verzijo je verjetno napisal duhovnik, ta pa je bil dovzeten za vpliv glagolice. Evangeljsko besedilo, ki so ga brali pri maši na cvetno nedeljo, je prvotno segalo od začetka (Mt 26,1) do Jezusovega pokopa (Mt 27,61). To sta zapisali obe glavni roki. Potem do dodali še odlomek o straži pri grobu (Mt 27,62–66), ki sta ga dopisali tretja roka na folij 7r in četrta roka na folij 15v. To sosledje v dopisovanju besedila podkrepi vzporedni značaj obeh prepisov. Njuno besedilo se precej razlikuje tako od Dalmatina kakor od Trubarja, čeprav so nekatera mesta podobna. Vsebuje izjemno malo germanizmov. Pisec ga ni prevzel iz obstoječih prevodov, marveč je slovenil po latinski predlogi.

razčlenjena rokopisna enota:
naslov uredniški slov. : Osapski pasijon
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlorumen, fin papir severnoitalijanske izdelave, zelo prosojen, odtis sita in dveh vodnih znakov je dobro viden. Na fol. 8 je vodno znamenje

vodni znak: monogram CBD
(pri čemer je B nekoliko manjši). Na zadnjem (delno restavriranem) foliju je vodni znak
vodni znak: steblo s triperesnim cvetom, ob steblu inicialki A C.

obseg:
opomba: Dva kvaternija (dve legi po 8 folijev).
dimenzije list enota: mm :
višina: 204
širina: 145
foliacija: Listi niso oštevilčeni
kolacija leg:
formula: 8 + 8
opis rok roke: 4 :

Vsakega od obeh delov oz. snopičev je napisala po ena roka. Na konec besedila v prvem snopiču je na fol. 7r zapisala sklepne vrstice evangelija (Mt 27,62–66) tretja roka, iste vrstice pa na fol. 15v četrta roka (četrta je morda poznejši modus tretje).

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Južna Slovenija
čas nastanka ne po: 1675 ne pred: 1625 : Sreda 17. stol.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-07-26Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2011-04-06Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 029. Osapski pasijon. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_029/VIEW/ [ datum dostopa ]