Str.: 1r

Symbolialis
Siue:
Concionum Catechisticarum Symbolum Apostolicum explicantiū.
Concio Quarta.
Dominica Quarta post Pentecosten.
In Symboli Articulum Primum.
Credo in Deum Patrem Omnipotentem Creatorem Cæli et Terræ.

Synopsis.

Vnus Deus adorandus, est Creator et vocandus Creatorum omnium.En Sam Bug ſe sposhtuvati, ima ter imenuvati Stuarnik rezhÿ Stuarjenih.

Thema

Sedens docebat de nauicula turbas. Luc: 5.

Sedezh vuzhil jé to Ludstvuu is Zholnizha. Ibid:

Snat tu, kar dershal jé ù Suoj Shuli nekdaj ta Stari ‌Chrysippus‌, inu ta tenki ‌Py93 93Exordium thagoras‌; uedit tu, kar neſsel jé naprei Suojim Jogram ta Veliki Zeno, inu modri oſnaxagoras; Saſtopit tu, kar vuzhil jé ta Boſhji ‌Plato‌ inu imenitni ‌Ariſtotiles‌: Snat, ue det inu Saſtopit prauem uſe tu, kaj druziga jé, kakor eno praſna Slama mlatit? Kakor gouory ta imenitni Karshanski Poët ‌Jacobus Billius‌, rekhozh: ‌Pythagoras‌ olim quid Senſerit, aut quid acutus ‌Chrysippus‌, uel quid priſcus ‌Anaxagoras‌: Scire etiam, quid tradiderint zenoqₔ Platoqₔ. Inscitum ſcire hoc, et ſine fruge uoco.94 94 Jacob: Bill: Anthologia Saora. „Snat, uedit inu Sasto pit uſe tu, kar uni vuzhili ſó, inu neſsli naprei tem Jogram; kaj Sdalu bi enimu is Naſs, kaj bi nuzalu?“ Nezh, nezh sa reſniza: pazh pá preſhlu bi mnokotérimu h’ ueliki Shkode inu naſrézhe; sa uolo kir, kakor praue S: Apoſtel ‌Paulus‌, littera occidit 95 95 2. Carint: 3: „ta vzhenuſt kakor jé Sama na Sebe ubje inu vmory“, ter takú Skode temu, gdur taiſto ima, zhe ta tega Duha nima: kakor ſe, de druſih prizh naiszhem, uidit inu Spoſnat nad Sameme teme Samóre; kir, ti, aku ſi lih, kakor praue S: ‌Auguſtinus‌: De uirtutibus et uitÿs Sub tilia multa tractantes diuidentes, deſinientes, ratiotinantiones accutiſsimas conclu dentes, libros implentes Suam Sapientiam Buccis crepantibus uentilantes, qui etiā. dicere, auderant hominibus: Nos Sequimini, Sectam nostrum tenete, ſi vuetis beaté ui uere.96 96 S: Auguſt: tract: 45. In Joannē „Veliku od tugentou inu tadlou, od brumnoſti, inu hudobije gouorili, popiſsuvalli, reslagali, ueliku buquu od tega napolnili ſó; ja njeh modruſt is glaſno ſhtimo oſna nuvalli, rekozh: hodite sa nami, naſh vuk dershíte, aku hozhte enu dobru inu is uelizhanu Shjulejnje pelláti“. Venner per uſem letém, kaj sa en dobizhig ſtuirli ſó inu do billi? nezh druſiga, kakor to Smert njeh Dushe, kakor to naſrézho tega pogubljenja; kir ta modruſt, katéra napolnjena is S: Duham; katéra perſhla ni njem od taiſtiga, umorilla je to, de oni nigdar h’ temu Nebeshkimu Shjulejnju nabode oshiuelli; de oni aku ſi lih ſó druge k’ enimu isuelizhanimu Shjulejnju klizhali, Samy taiſtiga nimajo, inu sadobili ni ſo: kir oni sa uolo njeh neuére per uſe lete Vzhenuſti pogubleni ſó inu ferdamani. Sa tu tedei sklene ta Sgurni modri Karshanski Poët ‌Billius‌: Qongè alia eſt, mueti et melior doc trina Piorum, Nam lacrymas imo pectore gignit eis.97 97 Billius ibidem. „En drugi inu ueliku bulsi vuk jé teh brumnih, katéri obudy inu rody per njeh te Solsé, katére njem tekó is Serza, ka tére Sturé inu obudé njeh ueliko k’ enimu prauimu inu brumnimu Shjulejnju ſtopiti“: sa katéru, kir jé dobru uedel Jesus ta zhaſtiti Syn Boſhji; sa tu hotel jé on ſam ù nje

Str.: 1v

góui S: inu Boſhji Pershone k’ enimu Mojſtru inu Vezhniku gratat inu poſtati, h’ temu, de bi on bil, te katére Só njega poſhluſhalli, resnizhnishi k’ enimu isueli zhanimu Shjulejnju perpellal: Sa katéru kir ſo ti folki uedili, hiteli ſó is ueli kim fliſsam h’ njemu njega S: Vuk, katéri poln jé bil S: Duha poshlushat: kakor.

Zhe pogledamo enu malu ù danaſhni S: Euangelium, uidimo to reſnizo: ki, kadar Jeſus ta zhastiti Syn Boſhji pershel jé bil na eno Sredo, na ta 24. dan meſza Aprila, ù 31. leite njegóue ſtaroſti h’ temu morju Genezareth; tedei obſulla jé ena uelika mnoshiza taiſtiga, de on, takù rekozh: perſilen jé bil ſtopit ù en zhlon, ter odrinit ſe od kraja, inu takù is zholnízha na morju, Sedens, docebat turbas: „Sedeozh ù tem zholnizhu vuzhil jé te folke“: ale kaj? more biti khi kaj taziga, kakor vuzhil jé en ‌Chrysippus‌ inu ‌Pythagoras‌, en zeno inu ‌Anaxagoras‌, en ‌Plato‌ inu ‌Aristotiles‌, ale en drugi is Philosophou? Ah! nak, nak nezh taziga: pazh pá vuzhil jé, kakor ‌Gislandes‌praue: de pertinentibus ad regnum dei docebat turbas: „vuzhil jé ta folk tu, kar jé k’ temu Nebeshkimu Krajleuſtuu potreba“: vuzhil jé taiſte, kaj imajo ſturiti, aku hozhejo beatè uiuere: „enu isuelizhanu Shjulejnje“ pellat inu sadobit: Tá, de bi letù po drusih karajeh napomankalu, sapouedal jé Suojim Jagram raunu letù dellat inu iskasuvati; kir tem sapouedal jé: Euntes in Mundum vniuerſum, prædicate Euangelium omni creaturæ.98 98 Mare 16 „Poite pó uſem Suejtu, pridiguite uſem Stuaram ta Euangelium“; ter h’ temu perstauil jé, ka kor Praue S: ‌Matthæus‌: Baptizantes eos in Nomine Patris, et filÿ, et spiritus Sancti99 99 Matth: 28. „Karſtite leté ù mei Jmeni Bogá Ozhéta, inu Synù, inu S: Duha;“ kir takù uſem tem odper la ſe bodo te Vrata h’ temu Beatè viuere: ale „isuelizhanimu Shjulejnju“, namezh: k’ te perprauleni Vezhery Nebeshkiga Veſsellja, inu Jſuelizhajnja. Ta per tem djal jé da lej h’ tem Jogram: docents eos Seurare Omnia quæcumqₔ mandaui vobis.100 100 Ib: Ibid: „Vzhi te te folke dershat inu ueruvat uſe tu, kar ſim jaſt Vam veruvat in dershat sapouedal“. Katérimu pouejllu inu sapouede de be ſturil sadoſti shlushilli ſó teh 12 ſtukou te S: Verre, ter te vuzhili ſó uſe Ludy h’ temu, kir ſo uedili, de ſkusi derſhajnje letéh, sadoby ſe ta praua Modruſt Vzhenuzht, inu tu reſnizhnu Jſuelizhanu Shiulejnje.

Od tod tedei, kir Jeſus da meni ta Exampel vuzhite te folke; kir on ſe dens docebat de nauicula turbas, „sedezh vuzhil jé is zholnizha te folke“;101 101 Thema inu ſi zer h’ temu, de bi on bil letem oſnanil tu, kar jé potrebnu ad regnum dei; ale „h’ te mu Boſhymu Krajleustuu“: Inu kir ti Apoſtelni slushili ſó teh 12 ſtukou te S: Verre h’ temu de bi ſe losaj pershlu h’ letemu. Sa tu hozhem jeſt per teh oſtáti, inu Sizer sa danaſs per tem peruim, katériga ‌Petrus‌ firsht teh Apoſtelnou jé isre kil102 102Propoſio, rekozh: Credo in Demum Patrem omnipotentem Creatorem Cæli et terrae103 103 Articul₉ „Jeſt verujem ù Boga ozhéta vsigamogozhniga Stuarnika Nebeſs inu Semle“: ter iskasat. de. Vnus Deus adorandus eſt Creator et uocandus, Creatorum omnium. „En ſam Bug ſe Sposhtuvati, ima ter imenuvati. Stvarnig rezhy Stuarjenih“.104 104 Synopſis Letù tedei Saſtopit: Paro.

Delezh sa resniza sashlu jé billú od resnize, inu globóku sabredlu jé billú ta zhloueſtuu ù te Samame; kir tu zhes uſo Spodobnoſt na meſte Boga zhaſtillu jé enu 105 105Inductio ſilno ue liko obilnoſt teh Malikou: sakaj, kakor praue is ‌Hesioduſa Euſebius‌, 3000 taiſtih ſó ù te zhaſte imelli: já, tanta fuit cæcæ Gentilitatis vanitas, et ad Rominum arbitria fin geretet eligeret Sibi umerum Deorum. 106 106 Eusebius. l. 5. Præparntionis Euang: c. 15. „Takú ueliku billa jé ta napametinu præproshnia tega Slepiga aidouſtua, de tu po volle eniga Sledniga Zhlouéka Sbizalu ſi jé inu ſtaui lu tu Shtiuejnje taiſtih;“ ter takú, de eni dershali ſó sa Boga eniga Lintcerra, eni eniga pſa, eni eno mazhko, eni eno merkouzo, eni eno drugo naſano shiual: já eni eno is broma, slata, Srebra ale khj is ene druge rude; eni pak eno is leſsá, kamena inu khi kaj taziga ſteſsáno Statuo; katere ſó ſtauili ù te Temple inu na Altarje, ter te sa njeh Bo goue molili; per katérim imel jé en uelik dobizhig ta poklenski Lucifer, inu eno ueli ko Skodo Bog V: M: Eno ueliko Skodo prauem imel jé per tem Bug V: M: sa uolo kir on ni imel te praue zhaſty is katéro on ſam ima ſe zhislat inu zhaſtiti. En uelig dobizhig

Str.: 2r

pak ta paklenski Lucifer imel jé is tega, kir on ueliku Dush sadobil jé ù ta paklen ski bresen: katére ueliko Skode inu hudizhauiga dobizhka Bug dalei ni mogel ter péti, sa tu, misit unigentium filium Suum:107 107Galet: 4 „poſlal jé Suojega ediniga Synú na Semlo“, ka téri, de bi tu uſe ouergel, inu to prauo luzh te S: Verre ushgal, inu is to to Slepu Zhloueſ tuu reſnetil; Sazhel jé Sam zhes tu gouorit, Sazhel jé vuzhiti, de uezh Bogou ſe naſnaj de kakor en Sam inu tri perſone: katéru, de bi ſe she bul pó Suejtu resglaſillu, sapoued dal jé ſuoijm Jogram poit pó uſem Suejtu inu oſnanuvat taiſtu: Katéru ſtuirili ſo tu de inu doperneſli; uenner de bi lety, kakor praue ta Chatechismus Romanus: Vt id ipſum omnes Sentirent, ac dicerent, neqₔ ulla eſsent inter eos Shismata quos ad fidei Vni tatem uocaſsent, Sed eſsent perfecti in eodem Senſu, et in eadem ſantentia.108 108Cat: Rom: p. 1. c. 1. Se. 2. „De bi ti Jogri uſi enu dershali, uſi eno vuzhilli inu pridiguvali, inu de bi nabilla nobéna Smeshnjaua per teh, katéri bodo oni h’ te edinoſti te S: Verre poklizali; themuzh de be uſi billy ù eni popolnamaſti ù eni miſli, djanju inu dershajnju:“ Sbrali ſó ſé bily ù Jeruſalemskim mejſte, inu, congregati descripſerunt duodecim articulus fidei in primo Concilio109 109 Dicsipli₉ in Expoſit: Symb: : „takú ſbrani ù tem peruim vkup ſbralishzhu shlushili inu popiſ sáli ſo billy teh 12 ſtukov te S: Verre“; katerih ta perui sadéne Bogá Ozhéta, to per uo perſono S: Troyze. Teh ſest pak sa tem peruim sadenejo Jeſuſa tega Synú Boſhyga inu to drugo perſono: inu teh sadnih pet pak S: Duhá, kakor to tretio perſono S: Troyze sadenejo: h' katerimu ta Sazhetig ſturil jé ‌Petrus‌, kakor ta perui teh Apos telnou rekozh: Credo in Deum Patrem omnipotentem Creatorem Cæli et Teruæ. „Jeſt verujem ù Boga Ozhéta Vsiga mogozhniga Stuarnika Nebeſs inu Semle“. V’ katérim kakor praue ta ueliki Moiſter Discipulus, ale ‌Joannes Herlot‌, Sapopadel jé ‌Petrus‌ taS: Apoſtel tri Subſebne rezhy inu reſnize; quarum prima est de Diuinitate,110 110 Idem. Ibid: „ka terih ta perua jé ta edinoſt Boſhja“, de namezh: en ſam Bug jé inu ne uezh, kir on napráue: jeſt verujem Bogé, temuzh praue, jeſt uerujem ù Bogá, katéru ka she, de le en Sam Bug jé, inu nikar uezh. Dalei pak inu h’ drugimu, kashe Nam ta mogozhnoſt Boſhjo, kir praue: Patrem Omnipotentem, „Ozhéta Vſigamogozh niga“. H’ tretymu inu h’ sadnimu kashe Nam, tu Stuarjejnje tega Suieta, rekozh: Creatorem Caeli et terrae: de on namezh: „Bug Ozha Nebeshki ſturil jé uſe tu, kar ſtuar jeniga jé, kar jé sunaj njega“, katéru jé sa reſniza ena uelika rezh, sa uolo katére prauem: Vnus Deus adorandus eſt Creator et uocandus, Creatorum omnium. En ſam Bug ſe Sposhtuvati, ima ter imenuvati, Stuarnik rezhy ſtuarjenih.111 111Synopſis Katéru de ne kolku bul uidimo, ſtopimo enu malu dalej ù S: Piſmu, inu ſizer h’ temu, kar.

Pishe ‌Moyſes‌ ta S: Prerok, pó tem, kir on, tu jé Moyſes ſneshil ſe jé na tem hribu Sinai, ter tamkaj sadershal ſe jé bil nekolku zhaſsa ù tem pogouoru is Bu112 112 Confirmao gam h’ ù mei drugim Locutusqₔ eſt Dominus, „gouoril jé h’ njemu rekozh“: merkai ‌Moy ſes‌ já ueſs folk ukupai: Ego sum Dominus Deus tuus: „Jeſt Sim Gospud tuoi Bug“, kate ri Sim tebe reshil inu ispellal is Egypta, inu is hishe te Shushnoſti: Sa tu Non habebis Deos alienos coram me.113 113 Exod: 20. „Ti nabosh imel, ale ti nimash ptuyh Bogou pred mano imeti“. Ka teru guorjejnje zhe Spremiſhlimo enu malu is teore Vzheniki, takù Snaidemo; de poleg tega, ale is tem kashe Nam G: Bug, de, kakor jé on Sam, kakor on sa Samiga Bogá ima ſe ueruvat takù on Sam hozhe kakor Bug zheszhen inu Sposhtuvan biti. De on Sam jé, inu drusiga Bogá ni Snaiti, de prizh taka is S: Piſma, kakor is S: Vuzhenika, uezh Samolzhym nai Nā bode sa doſte tu, kar h’ poterjejnju letéga gouoril inu iskasal je uni Angel, od katériga.

Bere ſe ù Shjalejnju S: Duize inu Maternize ‌Cæcliæ‌, namezh: de. Kir ta S: Diuiza zhes nje vollo sarozhéna billa jé enimu ſlahtnimu, uenner aidouskimu inu neuerni mu Mladenizhu is iménam ‌Valerianus‌: tedei ona na uezher te poróke, de bi le nje ta She nin nadoteknil, inu debe ona tu Diuishtuu ohranilla; djala jé h’ letému: ‌Valeriane‌, merkaj, jeſt imam eniga Angela, jeſt Sim ù Skerbe eniga Angela, kateri muoje Diuishtuu varuje: sa to te opominam, de khi kaj zhes tu nasturish, inu ù niegóuo Saméro napodesh. Letú

Str.: 2v

Kir shlishal jé ‌Valerianus‌, shelit Sazhel jé uidit tega Angela: ale, kir jé Suedil, de bres S: Karsta nizhe namóre uidit taiſtiga; oblubil jé ſe karſtit puſtiti, inu to Verro gore uſeti. Na tu ueſsella ‌Cæcilia‌, poſlalla jé njega k’ ‌Vrbanu‌ temu Suetimu Papeshu, is tem debe on proſil tega S: Papesha, de be ga ù tem potrebnim h’ te Verre poduzhil, inu karstil. Katéru, kir shlishal jé ‌Valerianus‌, peruolil jé, shel jé h’ temu Papeshu, po uedal kar jé ukasalla njemu ta Neueſta ‌Cæcila‌, proſsil jé taiſtiga de be ga poduzhil inu karſtil: katéru, kir ſhlishal jé ‌Vrbanus‌, padel jé na koléna, sazhel je hualit G: Bogá, inu rezhe: O Bug ti Seuz zhiſtiga ſuejtuvajnja, uſeme gore ta ſad tega Semena, katériga uſjal ſi ù Serze te ‌Cæ‌ ‌ciliæ‌: pole nje Shenin perſhel jé pred me krotak kakor enu Jagnje, h’ temu debe objel tuojo S: Sapoued inu postaùo. Illumina cor eius, et elarēte manifeſta, ut te Deum uerum Sectetur et colat.114 114 Surius Nouembr: 22. „Reſuejti njegouu Serzè, de on tebe Spoſna, zhaſty inu hode sa tabo; pokáshi ſe njemu, de ti si ta praui, Sami inu shiui ter uzehni Bug“. Katéru, kir jé on takú molil, perkásal ſe jé ù mei tem en zellu ſuejt liga Oblizhja Moſh, katéri dershal jé ene is ſlatimi pouſhtabi popiſane buque u ro kah; katériga Moſha, ale Angela, kir uidil jé ta ‌Valerianus‌, padel jé dole od ſtra ha: ale, kir ‌Vrbanus‌ jé letéga gore uſdignil inu potroſhtal, sapouedal jé njemu tu piſmo brati: na katéru uſtal jé gore ta ‌Valerianus‌, pousdigne te ozhy, bere te buque, inu Sizer te Beſsede. Vnus uerus Deus, una fides, unum Baptiſma. „En ſam jé praui Bug, ena Sama Vera, en Sam Karst“. Katéru kir ſbral jé ‌Valerianus‌ Sdaizi ob lubil jé uſe ueruvat inu dersháti; inu katéru karſtil jé njega ta ‌Vrbanus‌: zhes tu pak ta ‌Valerianus‌ uidil tega Angela te ‌Ceæciliæ‌, zhes tu gratal jé en S: Maternig, inu takú sadubil tu Jſuelizhajnje, de on ſedei gleda inu gledal bode Boga na Vekumai.

Letú, kar ſedei Smo Shlishali, imu ſlaſti tu, kar ſtallu jé ù teh buquah sapiſ sanu, kaj kashe Nam druſiga? Kakor, de Bug V: M: Sam jé inu drusiga Bogá sukai njega ni Snaiti? Kir on tu iskásal inu pokásal ni is, ale skusi eniga Patriareha, Pre roka ale Vzhenika, themuzh Skusi eniga Angela, poterdel telkain krat Skusi njego uiga Synù Jeſuſa; ja tude Sam is njegouo leſtno beſsedo, rekozh: Dominus Deus tuus unus eſt.115 115 Deut: 6. „Tuoj Gospod Bug en Sam inu edini jé“: Sa tu on Sam hozhe sposhtuvā inu zheszhen biti; Sa tu hozhe debe ſe ù njega Samiga ueruvalu; sa tu tedei praue ‌Petrus‌: Credo in Deum, „Jeſt uerujem ù Boga“, inu ne: Jeſt uerujem ù Bogóue: is kate rim opomina Naſs uſe na tako uisho is nym rezh inu gouoriti, ter ueruvat ù taiſtiga katéru Samù naſs ſtury k’ enim njemu perjetnim Otrókam. Sakaj kakor samerka ‌Augustinus‌, Magr Sent: inu uſi drugi Theologi; de ta beſseda Credo, ale „jeſt ue rujem“ Truyna jé, namezh: Credo Deo, credo Deum, credo im Deum. Tu jé: „Jeſt verujem Bogù, jeſt verujem Boga, inu jeſt uerujem ù Bogá“. Verjeti Bogú jé uerjeti njegóui beſsedi poſtaui inu sapouedi; katéru ni G: Bogù telkain perjetnu, kir tu tude ti hu dobni Greshniki uerujejo; ale kir oni nadershé tu kar oni uerujejo, sa to ſó oni od njega sauersheni. Verjeti Bogá jé telkajn, kakor ueruvat de jé Bug; katéru naſs tu de naſtruy k’ enimu G: Bogù perjetnim Otrókam; Sakaj, kakor praue S: Apoſtel ‌Jacob‌:Et Daemones credunt, et contremiscunt.116 116 Jacobi. 2. „Ti hudizhi tude uerjejo de jé Bug, inu ſe pred le tém boje inu treſsejo“; ter uenner per uſem letem oni nobéniga nuza nimajo, inu tu sa tu, kir per njeh, kakor tude per teh peruih, tu jé Greshnikih pomanka tu tretje, namezh: tu. Credo in Deum, „Jeſt uerujem ù Bogá“, katéru ni nezh druſiga, themuzh, kakor pra ue ta Sgur Spomneni Discipulus: credere in Deum eſt credendo Deum amare, et credendo in eum ira per bounum opus, et credendo ei adærere quantúm ad tollerantiam mali. Et credendo Christi membris incorporari quantum ad dilectionem Proximi.117 117 Discipul₉ in Symboli artic: 1. „Verjeti ù Bogà, jé is Verro lubiti Bogà, inu is Verro ù njega poit Skusi inu is dobrim dellam, is Verro per njemu oſtati ù prænaſhajnju teh theshau, nadluh inu drusiga terplejnja. Verjeti ù Buga jé is Verro perraitat ſé tem glidam.“ Xtuſhauim ſkusi eno prauo inu reſnizhno lubesen prutje temu Bliſhnimu: katéru Samú naſs naſs ſtury k’ enim

Str.: 3r

prauim otrókam Boſhym, inu reſnizhnim Jeſuſauim Jogram: letú Samú jé taiſtu, is katériga ſe Spoſnajo ti Otrózi Boſhy, inu otrózi tega hudizha, letú Samú jé Sna menje teh prauih uernih inu Jeſuſauih Jogrou, kakor dial inu pouedal jé Sam Jeſus, rekozh: In hoc cognoſcent omnes quia Discipuli mei eſtis, ſi dilectionem habueritis adinuicem.118 118 Joan :13. „V’ letém uſi bodo Vaſ poſnalli de ſte muoj Jogri, zhe to lubesen boſte ù mei Sabo imelli.“ Sa tu tedei, Ah Xtiani! gleimo kaj jé Nam potréba, aku hozhemo eni praui Karsheni ki, eni praui Otrózi Boſhji, eni Erbi teh Nebeſs poſtáti? Spomni ſe en ſledni na te per ui ſtuk, inu ſlaſti te tri perue beſsede: Jeſt uerujem ù Bogá; de ti leté prou dershish, kakor te gouorish inu molish; de, namezh: Verujesh ù njega inu Samiga, de ti poduisaſh ſe po dobrem djanju, de ti njega lubish, de ti per njemu ù ſledni nadlúgi oſtánesh, de ti iskásesh to lubésen tuojmu Blishnimu: per tem pak naposábi na tu, kar te naprei neſse ‌Petrus‌ ù teh drusih Sheſtih beſsedah tega ſtuka, rekozh: Patrem omnipotentē Crætorem Cæli et Terræ. „Ozhéta vſiga mogozhniga Stuarnika Nebeſs inu Semle“, kir is teme reshil inu pokásal jé eno ueliko Skriunuſt ‌Petrus‌, is katéro opomina naſs h'te mu kar ſmo ſhlishali, namezh h' Veruvajnju ù Boga inu Samiga, h’ Sposhtuvajnja njega Samiga, h’ lubeſni, zheszhejnju inu k’ huali Samiga njega: Katéra Skriunuſt ni druga, ka kor tu vſiga mogozhnu Ozhaſtuu, katéra ima zhes Naſs uſe, kakor en miloſtiui Ozha.

Kateru de bul saſtopimo, poſtáuim enu vupraſhajnje, inu ſizer ne Jeſt ſam od ſam od ſebe, themuzh is drusih Vzhenikou, namezh: Kaj ſe Vam Sdy? gdu ima eno uehſhi lubesen prutje temu Otróku, ta Ozha, ale pak ta Mate? Kir uej ſe de ob obéh letú pride, kir uej ſe inu uidi, de obá sa tu Skerbita obá letú Dette uarujeta; ta Ozha poduisa ſe letému ta Shiuesh perdobiti, ta Mate taiſtu rediti: katéri tedei is teh dueh ima eno uehshi lubeſen prutje temu Otróku? na tú bi eden mogel rezhe, de ta Ozha, kir on uezh terpy sa taiſtiga shiuesh ka kor ta Mate: ale nak, nak o Xtiani lubeſniui! Eno uehshi lubesen ima uſelei ta Mate, ka kor ta Ozha prutie temu Otróku; kir kakor Samy Sposnate inu uidite, de kadar temu otroku kaj fally, kadar tu Dette is jokam inu Solsizame to pomuzh proſsi; tedei ta dobrutliua Mate jé zdaizi na nogah, aku ſi lih billa ù Spajnju inu per pokoju; tezhe k’ Otróku pogleda h’ temu, præskerby letú is potréba: ta Ozha pak h’ temu joku Smerja Mater inu otróka, já ſhe mnoko téri krat ſhentuje inu tebe obá, inu ſe pobére is hishe, debe ta uek inu jok naposhlushal. Js katériga ſedei uidimo de eno uehshi lubesen ima ta Mate prutie temu Otróku, kakor ta Ozha. Katéru uſe poterde Sam Bug V: M: ſkusi ‌Iſaia‌ tega S: Preróka, ki praue: Numquid Ma ter obliuiſci poteſt infantem ſuum, ut non miſereatur filio uteri ſui?119 119 Isai: 49. „Bode le mogla ena Mate za ſuoje Dette posábit, de ſe nabode uſmilila zhes Sad, zhes otróka Suojega Trupla“? nak, ale teshku, kir ta lubesen njo h’ temu Vſmiljenju ſili taiſto: Já, kadar bi se permerilu de be ſe ena taka Sneshla, et ſi ipſa oblita fuerit, gouory dalej Bug V: M: Ego tamen nom obli uiscar tui, ecce in manibus meis descripſi te. „Sneshla ſe khi bode ena taka Mate, katéra bi na tu Dette posabilla, jeſt nozem na tu posábit, kir tu ſim ſi jeſt na roko sapiſsal“: Katé ru, Ah Xtiani! Kaj Nam kashe drusiga, kakor to ſkriunuſt, katéro Nam poſtáue naprei ‌Petrus‌is tem: Credo in Deum Patrem. „Jeſt uerujem ù Boga Ozheta“, is katéro osnanuje Nā de on jé sa resniza, kakor praue ‌Paulus‌: Pater Misericordiarum, et Deus totius conſolatio nis,120 120 2. Cor: 1. „en Ozha te Miloſti, inu en Bug uſeh troshou inu veſsellia“? Kir on nashpara letéga prutje nobénimu, themuzh iskasuje letú enimu ſlednimu: Sa tu tedei, Ah! Kir imamo eniga takù miloſtiuiga Ozhéta, inu ſizer Omnipotentem „uſega Mogozhniga:“ kakú ſe bode moglu pergoditi, de on nabode Nam ù te potrébe preſtopil? Kir, kakor praue ta Sgur Spomne ni Discipulus: Cúm autem omnipotens ſit non poteſtei deſse poteſtas non implendo bonae Voluntatem, quam habet ad filios.121 121 Discipul₉ loc: Sup: cit: „Kir vſiga mogozhniga jé Naſh Bug inu Ozha, njemu Sman kat namóre ta oblaſt dopolniti te Volle, katéro dobro ima prutje Nam ſuojm Synóuam inu Ot rókam“: Sa tu O zhlouig! Spomni, ſpomni ueden inu dobru na ta perue ſtuk P: K: C: Verre: Spom ni Se prauem, kadar kole molish inu raitash to S: Verro na tu, kar ù taiſti prauish, namezh: de ti verujesh ù eniga Bogá, katéri jé en miloſtiui inu V: M: Ozha: Spomni prauem inu nikar sabſtoin, themuzh is dobrim fundamentam inu urſaham ponouym letú; kir zhe.

Str.: 3v

Zhe enu malu tu zhloueſtuu reſgledamo, Snaidemo; de njeh ueliku, aku ſi lih ueden inu pogoſtu te beſsede tega peruiga ſtuka Spominjajo; uenner malu na tu Spom nio ſe, kar Spominajo: kir malu jé teh, katéri bi prou ueruvali, katéri bi prou savupali na njeh V: M: dobrutliuiga Ozheta: pazh pá ueliku jé teh, katéri Sapuſté tega, inu ſe podadó h' temu hudizhu, kir oni uezh dershé na tu kar jé tega, kakor pak kar jé Boſhyga: Sakaj, kuliku jé njeh, katéri grabio pod ſa tu, kar drugim pó prauizi ſlishi? Kuliku jé njeh katéri ptuye blagú dershé per ſebe inu poſsedajo, ter pouernite nozhejo, kir ſe bojé debe njem za ſhjulejnju napomankalu? kuliku jé njeh, katéri ulezhejo inu dellajo ù praſnig inu dellaunig kakor ſhiuína, de en krat na Buga naſpomnio; Sapuſté to S: Masho, sapuſte to S: Sapoued inu obhayllu, sapuſté te poſte inu molitue, sapuſté drugo Shlushbo inu shtreshbo Boſ jo, ter gredó po dobizhkih, po delle, inu pó enim posemelskim teleſnim nuzu, kir ſe boyé debe na pomankal njem ta Siuesh; de le letéga sadobé, namarajo sa andoht, sa brumnoſt, sa dershajnje teh poſtau inu sapouedi Boſhyh; katéru, kaj jé drusiga, kakor sapúshat Bogà, inu hoditi sa hudizham? Katéru, kaj jé drusiga, kakor Bogà sa slabishiga, inu sa mozheshiga tega hu dizha dersháti? Ah! jé le letú ueruvat ù Bugà? jé letú dershat Bog sa eniga V: M: ozheta? jé letú savupat na tega ſtuarnika? jé le letú prou molit to S: Verro? She le per tem ima kaj dobriga troſhtat en taki? Ah! nak, nak sa resniza, kir taki uredni ni ſo, de be to mogozh noſt, miloſt, dobruto inu pomuzh tega mogozhniga miloſtiuiga inu dobrutliuiga Ozheta obzhutili: sa uolo kir oni ſkusi to prauo Verro, ſkuſi to lubesen prutje Bogú inu Blishni mu, naſture ſe k' enim otrókam inu Synouam Boſhym; sa tu oni uredni ni ſó letega, de bi oni te gnade od G: Bogá prejemali. Od tod tedei, O Xtiani! odſtopite od te Smanu Sapuſtite tega hudizha, inu pouernite ſé Supet h' uashnimu prauimu Bogú, inu boſte uſe le tú imelli inu præjelli; kakor prejel jé uni Soldat, od katériga berem, inu Sklenem is nym.

‌Jacobus de Voragine‌ pishe: de. Sneshil ſe jé en Soldat, katéri sadial inu saprauie jé bil uſe tu njegóuu, de h' Sadnimu is njegóuo brumno Shennó mogel jé ù 122 122 Epilogus tem boſhtue inu ú pomankajnju tega shiuesha ſuoje dny pellati. V' lete nadlúgi ta brumna Shenna ſtalla jé ſtanouitna, inu ueden molilla jé to S: Verro, ter per tem savupala na to miloſt inu Mo gozhnoſt Boſhjo; ta Moſh pak ù te nadlúgi odſtopil jé od Bugá, inu iskal jé to pomuzh per hudizhu, katéri oblubil jé bil temu Soldatu ueliku blagá, zhe on bode njemu niegóuo shenó dul zhes inu isrozhil: h' katérimu kir ta præproſti Moſh bil jé peruolil, inu præjel ueliku denarjou od Sathana, uſe jé bil is ſabo en dan to brumno Shenó, inu pelal jé letó is Sabo ù en goiſd, de be on tamkaj bil taiſto temu hudizhu zhes dal, inu isrozhil; katéru uſe billú bi ſe sgudilu, kadar bi Maria Diuiza te Shenne sa uolo nje andohti pomagal la nabilla: Sakai, kir ta brumna inu andohtliua Shena ſhla jé is tem mosham memo ene Cerque, ſhla je letá ù letó enu malo Mario Diuizo pozhaſtiti; letukai saspalla billa je enu malu, inu na meſte nje Maria ù perſone inu ù podóbe te Shenne perſhla je is Cerque inu ſhla jé is tem Moſham: prideta ù ta borſht, pride ta hudizh, ale h' temu Soldatu inu Shenne Se ni hotel perblishat; themuzh upel jé od delezh: Ah! Sakai ſi me ti golufal na tako uisho? Ti ſi meni tuojo Shennó sa mouje denarje oblubil perpellati, inu perpelal ſi me muojo Shourashenzo, to Mater Boſhio, katéra me ima ù pakou pahni niti: na katéru Maria sapoué temu hudizhu, de ſe ima prozh ù paklenski bresen pobra ti. Katéru ſturil jé tude is uelikim krikam. Ta Soldat pak padel jé na kolléna, pozhaſtil jé Mario, inu sa saméro poproſil: katéra jé njega poſuarilla h' peruemu; sa uo lo kir jé on uezh na hudizha, kakor na Búga savpal: H' drugimu, kir jé hotel njegóuo Shennó inu nje Shlushabniza hudizha isdat, per tem opomnila jé taiſtiga, de ima uſe tu hudizhauu saurezhe, inu na Buga savupat: katéri kir jé ſturil, shegnan jé bil na blagú, inu præuiden Skusi Mario is uſo potrébo. Letú opoſnal jé te Shenne, katéra ga jé opomnila prou to S: Verro molit, inu na Boga V: M: Ozhéta savupat. Katéru hic moraliza, hic exagera, hic ad hortara ad bené orandū in Deum bené eredendum. Kir: Vnus Deus adorandy &c: „kir takú bomo ena praue Erbe teh Nebeſs“. Amen.123 123 Jacobus de voragine fn feſto B: V: Aſsumpt